Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om granskning

Detaljplan för Lilla Björknäs 3, fastigheterna Björknäs 10:104 m. fl. i Boo, Nacka kommun

En ny detaljplan tas nu fram för Lilla Björknäs 3, fastigheterna Björknäs 10:104 m. fl. i Boo.

Förslaget till detaljplan var under perioden 15 november till och med 20 december 2023 ute på samråd. Ni ges nu återigen möjlighet att lämna synpunkter på förslaget under detaljplanens granskningstid.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för fler permanentbostäder och skydda natur och kulturmiljövärden genom att medge i huvudsak motsvarande byggrätt och planbestämmelser för fastigheterna, som angränsande fastigheter har. Detaljplanen syftar även till att se över bestämmelserna för de fastigheter som fick begränsningar av sin byggrätt med anledning av den luftburna kraftledningen, som nu är markförlagd.

Detaljplanen medför skydds- och varsamhetsbestämmelser av värdefull kulturmiljö samt skyddsbestämmelser för värdefulla ekar och tallar.

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanens intentioner och konsekvenserna för kulturmiljön och landskapsbilden, och därmed riksintresset för kulturmiljövård, bedöms bli små genom de skydds- och varsamhetsbestämmelser och utformningskrav som införs i detaljplanen.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 13 mars 2024 att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har beslutat att sända detaljplanen på granskning. Under tiden 22 mars 2024 till och med 19 april 2024 finns den utställd för granskning.

Planhandlingar och utställningslokaler

Detaljplanen med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på Nacka kommuns webbsida: www.nacka.se/lillabjorknas

Den finns även tillgänglig för granskning i Nacka kommuns utställningshall i Nacka stadshus, och på biblioteken i Orminge Centrum och Nacka Forum.

Upplysningar

Eventuella frågor om detaljplanen kan ställas till planarkitekt Kristina Källqvist e-post: kristina.kallqvist@nacka.se, telefon 08-718 92 69.

Synpunkter

Synpunkter lämnas till: registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2022-00130 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten MSN 2022-00130
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in senast den 19 april 2024. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar. Personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR, se www.nacka.se/personuppgifter-planering

Så fungerar detaljplaneprocessen

Detaljplaneprocessen består av flera olika skeden, se www.nacka.se/stadsbyggande. Detaljplanen är nu i granskningsskedet som är det andra skedet där du som berörd har möjlighet att tycka till.

Planenheten

Kristina Källqvist
Planarkitekt

Sidan uppdaterades: