Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nationella minoriteter

Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med kommunen och andra myndigheter.

Sveriges fem nationella minoriteter är judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar. Gemensamt för de nationella minoriteterna är att de har befolkat Sverige under lång tid, har historiskt långvariga band, en uttalad samhörighet och en vilja att behålla sin identitet. Tillhörigheten utgår från självidentifikation. Det betyder att det är du själv som bestämmer om du vill ingå i en nationell minoritetsgrupp eller inte.

Dina rättigheter som nationell minoritet

Om du tillhör en av de fem nationella minoriteterna har du stärkta rättigheter på flera områden.

Nacka kommun ska enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) skydda och främja nationella minoriteters språk och kultur genom ett grundskydd. Det innebär att kommunen ska:

 • informera om nationella minoriteters rättigheter
 • skydda och främja de nationella minoritetsspråken
 • främja nationella minoriteternas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur
 • särskilt främja barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket
 • ge nationella minoriteterna, så långt som möjligt, inflytande i frågor som berör dem.

Minoritetslagen 2019 - Minoritet.se.

Minoritetslagen 2019 på olika språk.

Språk och modersmålsundervisning

Nationella minoriteters möjligheter att behålla och utveckla sitt språk och sin kultur i Sverige ska främjas. Det innebär att Nacka kommun ska lyssna på de nationella minoriteterna och ta hänsyn till deras språkbehov. De nationella minoritetsspråken är:

 • jiddisch
 • romani chib (alla varianter)
 • de samiska språken
 • finska
 • meänkieli

Barn som tillhör en nationell minoritet har rätt att få modersmålsundervisning i sitt nationella minoritetsspråk.

Utbildningsenheten svarar på frågor om modersmålsundervisning för nationella minoriteter. Här finns mer information om modersmål.

Biblioteken i Nacka

Språkutveckling är en av de saker som ska främjas på våra bibliotek. Därför finns böcker och andra medier på de nationella minoritetsspråken, med betoning på litteratur för barn och unga. Du hittar också utgivningar om de nationella minoriteternas kultur och historia. Här finns mer information om Nackas bibliotek.

Kulturstöd och föreningsbidrag

Kultur- och fritidsenheten svarar på frågor om stöd till föreningar för nationella minoriteter.

Här finns mer information om hur du söker kulturstöd.

Här finns mer information om hur du söker föreningsbidrag.

Äldreomsorg

Äldre som tillhör en nationell minoritet har rätt till äldreomsorg helt eller delvis på sitt eget språk om språkkunnig personal finns. Du har också rätt att behålla din kulturella identitet och traditioner.

I Jämföraren kan du se vilka anordnare som erbjuder omsorg helt eller delvis på något av minoritetsspråken. Om du önskar att få hela din vård och omsorg på särskilt boende på till exempel finska, kan du erbjudas placering på ett boende utanför kommunen som erbjuder detta.

Här finns mer information om Jämföraren.

Lär dig mer om minoritetslagstiftningen

Utbilda dig i vad lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär och hur den kan tillämpas i praktiken. Här hittar du utbildningen.

Kontakt

Du som talar finska, meänkieli och samiska har rätt att använda ditt minoritetsspråk i kontakt med kommunen. Kundserviceenheten kan svara på en mängd olika frågor och informerar och vägleder inom kommunens verksamheter. Finns inte personal på plats som kan tala ditt minoritetsspråk, så kommer försök göras att boka tolk. Du får då en tid för ett samtal med en tolk.

Kundserviceenheten
Telefon:08-718 80 00
E-post: info@nacka.se

Styrande dokument

Riktlinjerna för Nacka kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter beskriver kommunens arbete med minoritetrnas rättigheter och hur ansvaret fördelas mellan nämnderna.

Ta del av riktlinjerna. (PDF-dokument, 173 kB)

Mer information

Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans med Sametinget ett uppdrag att samordna och följa upp hur myndigheter förverkligar lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Länsstyrelsens webbsida om nationella minoriteter.

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar.

Sidan uppdaterades: