Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Modersmål i förskoleklass och grundskola

Elever som går i grundskolan och som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning. Från årskurs 6 får eleven betyg i ämnet. Bedömningen i årskurs 9 utgår ifrån nationellt utsatta mål och betygskriterier som finns i modersmålets kursplan.

Ansökan om modersmålsstöd eller modersmålsundervisning

Om du vill ansöka om modersmålsstöd eller modersmålsundervisning ska du vända dig till ditt barns skola för information om hur ansökan går till.

Modersmål i förskoleklass

Barn i förskoleklass som har annat modersmål än svenska ska få stöd och möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Förskoleklassen ska ge ett pedagogiskt stöd i barnets språkutveckling i den dagliga verksamheten och anpassa arbetssätt, material och miljö till barnets behov.

Det är viktigt att notera att dessa aktiviteter inte är undervisning utan ett stöd inom pedagogiken i förskoleklass. Modersmålsundervisning ges först från det att barnet börjat i grundskolan.

Exempel på insatser för att utveckla modersmålet kan vara tvåspråkig personal, modersmålslärare, kulturstödjare med mera. Detta sätt att arbeta gäller alltså alla barn med annat modersmål än svenska och till skillnad från i skolan finns inga statliga regler för vem som får ta del av olika insatser.

Om du har frågor om modersmål ska du kontakta rektor på ditt barns skola.

Modersmålsundervisning i grundskolan

  • En elev som har vårdnadshavare med annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning om språket är dagligt umgängesspråk i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i språket.
  • Om en elev tillhör någon av de nationella minoriteterna ska modersmålsundervisning erbjudas.
  • Om en elev är adopterad och har annat modersmål än svenska ska modersmålsundervisning erbjudas, även om det inte är dagligt umgängesspråk i hemmet.

Modersmålsundervisning ska erbjudas om det finns minst fem elever i språkgruppen (undantaget de nationella minoritetsspråken) och det finns lämplig lärare. Undervisningen anordnas vanligtvis utanför ordinarie timplan, men kan läsas inom schemalagd tid som språkval, elevens val eller inom ramen för skolans val. Om du har frågor om modersmål ska du kontakta rektor på ditt barns skola.

Sidan uppdaterades: