Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Arbetsgivaren har skyldighet att utreda behov av anpassning om en medarbetare varit sjukskriven över 14 dagar alternativt haft upprepad sjukfrånvaro. Det ska ske på initiativ av din chef eller om du som medarbetare själv begär det.

Detta kan ske både genom rehabsamtal och hälsosamtal. Hälsosamtalet sker i förebyggande syfte ifall du som medarbetare inte mår bra och det påverkar arbetet alternativt att det beror på arbetet. Målsättningen är att utreda om det finns behov av anpassning eller andra åtgärder och klargöra vad som eventuellt behöver göras för att underlätta återgång i arbete och minska framtida sjukfrånvaro.

Företagshälsovården ska alltid konsulteras om det finns risk för långvarig sjukskrivning och/eller svårigheter att upprätta en plan för återgång i arbete eller minskad framtida sjukfrånvaro.

Rehabsamtal ska genomföras med medarbetare:

  • Som har varit sjukskriven över 14 dagar. Medarbetaren ska kallas till rehabsamtal inom tre veckor från insjuknandet.

Guide för rehabsamtal (Word-dokument, 58 kB)

Hälsosamtal ska genomföras med medarbetare:

  • Som haft upprepad sjukfrånvaro, det vill säga fyra sjuktillfällen de senaste sex månaderna alternativt sex sjuktillfällen de senaste tolv månaderna.

  • När det finns anledning till samtal på grund av att allt inte verkar vara som det borde vara.

  • På initiativ av medarbetaren eller chefen då det exempelvis finns behov av anpassning av arbetet. Det kan röra frågor som att kraven i arbetet inte är möjliga att leva upp till eller när medarbetaren kan hantera den stress som förekommer i arbetet. Det kan även finnas behov av anpassning på grund av ohälsa som inte är kopplade till arbetet.

Guide för att genomföra hälsosamtal (Word-dokument, 55 kB)

Sidan uppdaterades: