Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Arbetsskador och tillbud

Alla medarbetare har skyldighet att rapportera och hantera tillbud och arbetsskador. Läs mer om tillbud och arbetsskador och vilka åtgärder som kan bli aktuella vid brister i arbetsmiljön. I akutplanen hittar du information om hur man bör agera i en nödsituation.

Skyldigheten att rapportera och hantera tillbud och olycksfall/arbetsskador regleras i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Det gäller alla medarbetare och elever från och med förskoleklass. En förutsättning för att kunna förebygga skador och andra oönskade händelser i arbetslivet är att det finns en samlad kunskap om hur, var och när de uppkommer.

Definitioner och exempel på tillbud

1. Arbetsskada

Med arbetsskada menas:

 • Personskada som uppkommit genom olycksfall i arbetet och där anställda (och/eller elever) skadats lindrigt eller allvarligt.
 • Färdolycksfall där anställd skadats lindrigt eller allvarligt på väg till eller från arbetet.
 • Arbetssjukdom inklusive smitta.
 • Dödsfall som inträffat i arbetet alternativt till/från arbetet.

2. Tillbud utan personskada

Med tillbud menas att en plötslig och oönskad händelse har inträffat, som under andra omständigheter hade kunnat orsaka ohälsa eller olycksfall med personskada. Även hot och trakasserier räknas som tillbud.

Exempel på tillbud:

 • En person halkar utan att skada sig
 • Risker på grund av pågående ombyggnadsarbeten
 • En hylla ramlar ner, utan att någon skadar sig
 • Trafikincidenter (på arbetstid) utan personskada
 • Hotfulla situationer

OBS! Om en lindrig eller allvarlig personskada inträffat ska incidenten istället rapporteras som olycksfall i KIA.

3. Riskobservation

Du observerar en risk i arbetsmiljön som skulle kunna leda till ett tillbud eller en arbetsskada.

4. Säkerhetsincident

Till exempel brand, stöld och skadegörelse.

Skyldighet rapportera och hantera tillbud och arbetsskador

Inom Nacka kommun ska tillbud och olycksfall/arbetsskador rapporteras och hanteras i KIA. Dessa följs på övergripande nivå i samverkansmöten mellan personalenheten och huvudskyddsombud. Allvarligare tillbud rapporteras vidare till KS-SAMK. Obs! Allvarliga arbetsskador och allvarliga tillbud ska även rapporteras till Arbetsmiljöverket inom 24 timmar.

I Nacka kommuns akutplan (PDF-dokument, 538 kB) kan du läsa mer om hur man bör agera i en nödsituation. Klicka på länken för att läsa mer specifikt om vad som gäller vid diskriminering och kränkande särbehandling samt hot och våld.

Brister och faror i arbetsmiljön

Om skyddsombudet anser att det finns brister i arbetsmiljön kan hen begära åtgärder av arbetsgivaren. Arbetsgivaren är då skyldig att skyndsamt lämna svar.

Om visst arbete innebär omedelbar eller allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa har skyddsombudet i vissa fall rätt att avbryta arbetet. Läs mer om skyddsombudsstopp på arbetsmiljöverkets hemsida.

Akutplan

Hur hanterar du ett hot eller en olycka med personskada? Vem kontaktar du om en riskfylld situation uppstår? Vad gör du om du upptäcker skadegörelse eller spår av inbrott på arbetsplatsen?

I akutplanen finns information om hur du bör agera i en nödsituation.

Akutplanen innehåller:

 1. Checklista för larm vid nödläge eller kris
 2. Checklista vid våld och hot
 3. Checklista vid telefonhot eller bombhot
 4. Första hjälpen vid personskada eller hastigt insjuknande
 5. Checklista vid miljöolycka eller risk för miljöolycka
 6. Checklista vid brand och utrymning
 7. Checklista för åtgärder vid krisstöd
 8. Checklista vid inbrott, stöld och skadegörelse
 9. Checklista vid el- och vattenbrist
 10. Viktiga telefonnummer

Du kan aldrig veta när olyckan är framme. Ta gärna del av akutplanen innan du behöver den!

Vad du bör göra i en nödsituation (PDF-dokument, 538 kB)

Sidan uppdaterades: