Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Riktlinjer och inställning till alkohol och droger

Nacka kommun arbetar för en trygg och säker arbetsmiljö. Missbruk påverkar den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön och medför risker. Alkohol- och drogmissbruk kan även innebära att kommunens anseende, kvalitet och medborgarnas säkerhet äventyras. Nacka kommuns arbetsplatser ska därför vara alkohol- och drogfria. Kravet på alkohol- och drogfrihet gäller även praktikanter och studerande.

Varken chef eller arbetskamrat får blunda för missbruksproblem. Förutom de risker som missbruk kan innebära för arbetsmiljön, ökar också risken för medarbetaren själv ju längre tiden går. Med snabbt insatta åtgärder ökar chansen att komma tillrätta med problemen.

Nacka kommun strävar efter en öppenhet i frågor som gäller alkohol och droger med inställningen att vi bryr oss om varandra och därför talar med den som har problem. Inställningen är "bry dig om, lägg dig i, ställ krav", dels ur ett medmänskligt perspektiv och dels ur ett kvalitets- och säkerhetsperspektiv.

I Nacka kommun gäller följande:

 • Arbetsplatserna är alkohol- och drogfria.

 • Medarbetare avstår helt från att använda narkotika – såväl på arbetet som på fritiden.

 • Effektiviteten, säkerheten och trivseln på arbetsplatsen äventyras inte av alkohol- eller drogvanor på fritiden.

 • Nacka kommun bjuder inte på alkohol till vardags. Representation, kursavslutningar, personalfester och liknande kan dock motivera även alkoholhaltiga drycker. Detta ska ske restriktivt. Den som svarar för arrangemanget ska då se till att bra alkoholfria alternativ erbjuds. Alla ska avstå från alkohol om det finns minsta risk för att förtäringen kan komma att påverka arbetet och säkerheten.

Grundsynen inom kommunen är att alkoholmissbruket ska bort och medarbetaren ska vara kvar.

Om du själv upplever att du behöver hjälp

Som medarbetare tar du kontakt med din chef för ett hälsosamtal.

Du kan också dygnet runt, kostnadsfritt och anonymt, ringa till Personalstödet på telefon 020-747474. Där svarar en psykolog som kan erbjuda stödsamtal direkt på telefon och rådgivning.

Allas ansvar att uppmärksamma signaler och agera

Missbruk är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Ansvarig chef har ett formellt ansvar och en skyldighet att omgående vidta åtgärder om någon upptäcker eller misstänker att en medarbetare är påverkad eller har ett skadligt bruk av alkohol, tabletter eller andra droger. Vid minsta misstanke om att en kollega är påverkad eller kan ha missbruksproblematik ska du därför omedelbart kontakta din närmaste chef. I de fall medarbetare misstänks vara påverkad eller ha missbruksproblematik agerar närmaste chef enligt riktlinjer och handlingsplan där företagshälsovård kontaktas och konsulteras.

En person som är påverkad bör i alla lägen betraktas som ett hot mot arbetsplatsens säkerhet och verksamhet – och ska omedelbart av närmsta chef avvisas från arbetsplatsen. Detta gäller även personer med bakrus som inte kan sköta sitt arbete på ett tillfredsställande sätt.

Tidiga signaler

Genom att ha kunskap om tidiga signaler på skadligt bruk ökar chanserna att ta tag i problemen. Tidiga signaler på skadligt bruk av alkohol, tabletter eller andra droger kan till exempel vara:

 • Förändrad, nedsatt eller ojämn arbetsprestation

 • Upprepad korttidsfrånvaro

 • Semesterdagar eller annan ledighet tas ut med kort varsel eller i efterhand

 • Sjukfrånvaro i samband med helg och lön

 • Märkliga förklaringar till frånvaro

 • Svårigheter att passa tider

 • Misstag i arbetet, tillbud och olyckor

 • Glömska och koncentrationssvårigheter

 • Instabilt humör, irriterad, misstänksam, rastlös, orolig, lättstött och/eller nedstämd

 • Berusad på personalfester, kurser, tjänsteresor

De flesta av signalerna ovan kan ha andra förklaringar som till exempel stress eller sjukdom. Vid minsta misstanke är det ändå viktigt att ansvarig chef alltid agerar för att kunna tillskriva eller avskriva förekomst av skadligt bruk.

Sidan uppdaterades: