Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Stadsdirektörens måndagsmöte den 2 september 2019

Dagens möte handlade om organisationsförändringar, stadsledningskontorets nya stab, ett studiebesök från Japan, en kommande innovationshelg i Vercity, hantering av bisysslor, status för projektet förnyelse av stadshuset samt en presentation av en ny konsult inom pressfrågor.

Eva Olin, ekonomi- och finansdirektör ledde trappmötet idag

Lena är på studieresa till Skottland med SKL.

Organisationsförändringar

Som ett led i att "organisera för tillväxt" har stadsdirektören beslutat att förstärka den övergripande styrningen och ledningen från stadsledningskontoret.

Från 1 september 2019, gäller dessa förändringar.

  • Hans-Otto Halvorsen är stöd- och servicedirektör. Hans-Otto är chef för samtliga enhetschefer inom stöd- och serviceområdet.
  • Anna Gärdin är digitaliseringsdirektör med ansvar för digitaliseringsprocessen. (Anna är tillika enhetschef för digitaliseringsenheten fram till att en ny enhetschef har rekryterats).
  • Eva Olin är finans- och ekonomidirektör med fortsatt ansvar som processägare för ekonomiprocessen inklusive inköp.
  • Elisabeth Carle, personaldirektör har fortsatt ansvar för personalprocessen.
  • Stadsjuristrollen organiseras vid stadsledningskontoret. Sidrah Schaider har fortsatt ansvar för juridikprocessen.
  • Stadsdirektör Lena Dahlstedt har ansvar för kommunikationsprocessen (sedan 15 augusti).
  • Stadsledningskontorets stab inrättas. Henrik Ahl är stabschef. Personalansvaret för stabschefen har stadsdirektören. (Förnyelseenheten har upphört).

Om stadsledningskontorets nya stab:

- Samtliga medarbetare inom förnyelseenheten fördes över till stadsledningskontorets stab den 1 september 2019.

- Inom staben kommer det även finnas strategiska funktioner som stödjer ekonomi- och finansdirektören, personaldirektören samt digitaliseringsdirektören.

- Stadsledningskontorets stab arbetar på uppdrag av stadsledningen.

- I huvudsak har staben uppdrag som skär över flera nämnder eller verksamhetsområden.

Några viktiga punkter om stabens uppdrag och uppgifter:

- Staben ska ansvara för övergripande, komplicerade och komplexa frågor som är helt nya för kommunen, eller som (av olika anledningar) ordinarie organisation inte kan hantera.

- Staben ska fungera som en aktiv länk och vara kittet mellan ledningen och organisationen, samt bidra till en bättre internkommunikation och ska lyfta frågor och perspektiv från verksamheterna.

- Staben ska ta fram modeller för styrning, strukturer med mera för att förbättra, utveckla och förenkla vår styrmodell, samt driva övergripande innovations- och förnyelsearbete vid behov.

Sociala omsorgsprocessen hade studiebesök från Japan i fredags 30 augusti

35 sycken socionomstudenter och sju handledare från ett universitet nära Tokyo, besökte stadshuset. De var intresserade av att få veta mer om den socialtjänst som Nacka kommun har, nackas styrmodell samt hur Nacka kommuns äldre får stöd, och vilka insatser som vi gör.

Wallstreet startade igår (söndag)

Konstnärer började då måla muraler på flera platser i Nacka.
Läs mer om wallstreet:

https://www.nacka.se/nyheter-start/2019/08/nacka-stadshus-far-unik-muralmalning/

https://www.wallstreetnacka.com/

Innovationshelg den 15-17 november i Vercity

Tillsammans med Göteborgs universitet, Södertörns högskola, Företagsekonomiska institutet med fler, har vi en innovationshelg.

Där pratar vi om de utmaningar som Nacka kommun står inför och hur vi kan möta dem på olika sätt.

Passa på! Ta hjälp av 3-4 studenter ett par dagar och kreera nya lösningar! Kontakta Hanna Elving på f.d förnyelseenheten (från och med 1 september stadsledningsstaben).

Läs mer om Vercity.

Hantering av bisysslor

Elisabeth Carle påminde om att du som kommunanställd har skyldighet att anmäla eventuell bisyssla.

Hitintills har det kommit in mycket få anmälningar om det.

Här kan du läsa om vad som är en bisyssla:
https://www.nacka.se/medarbetare/for-chefer/arbetsratt/bisyssla/

Möten på gång

- KS 2 september,
- KSSU 3 september,
- Ledningsgruppsmöte idag måndag eftermiddag.

Förnyelse av stadshuset

Henrik Ahl berättade om hur det går i arbetet med förnyelse av stadshuset. På den enkät som skickades ut i våras var svarsfrekvensen cirka 50 procent.

Enligt svaren där önskar många fler tysta zooner att jobba ostört i, fler små mötesrum och mysiga miljöer att arbeta i.

Nästa steg är att presentera ett konkret förslag till en förnyelse av stadshuset samt en budget för det.

Läs mer om projektet: https://www.nacka.se/medarbetare/stadshusinformation/fornyelse-av-stadshuset/

Presentation av en ny konsult inom pressfrågor - Karin Hårding

Jenny Ryderstedt, kommunikationsenheten är Nacka kommuns pressansvariga. I väntan på att ytterligare en pressansvarig ska anställas jobbar Karin hårding med pressfrågor tillsammans med Jenny.

Hör av dig till Jenny Ryderstedt om du vill veta mer eller behöver hjälp med pressfrågor:

Sidan uppdaterades: