Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Bedömning av bisyssla

Alla medarbetare är skyldiga att anmäla bisyssla till arbetsgivaren. Du som chef gör en bedömning om bisysslan är tillåten eller inte, till din hjälp finns en checklista.

Checklista – Är bisysslan tillåten eller förbjuden?

Du som chef granskar dina medarbetares anmälan om bisyssla. Som stöd för bedömningen finns en checklista om vad som kan göra att en bisyssla anses förtroendeskadlig. Ta del av checklista för bedömningen av bisysslors förtroendeskadlighet.

Anmälan och vad räknas som bisyssla?

Läs mer om vad som räknas som bisyssla och hur man anmäler sig.

Aktualitetsprövning av bisyssla

Inför utvecklingssamtalet blir medarbetaren påmind om att anmäla bisyssla. I utvecklingssamtalet ska chef och medarbetare diskutera bisysslan. Du som chef gör då en aktualitetsprövning om bisysslan är förenlig med medarbetarens uppdrag.

Kontroll och uppföljning av bisysslor

Personalenheten kontrollerar att chefer gjort bedömningar av bisysslor som anmälts och att rutinerna följs.

Från 2020 sker uppföljning av bisysslor löpande med hjälp av kommunstyrelsens internkontrollplan.

Vad säger lagen?

Lagen om offentlig anställning

Förtroendeskadlig bisyssla regleras i lagen om offentlig anställning (LOA). Utifrån LOA kan en chef kräva att otillåtna bisysslor upphör:

En arbetstagare får enligt LOA inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hens eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada kommunens anseende.

Bisyssla som kan påverka en medarbetares handläggning av ärenden i sitt arbete hos arbetsgivaren bedöms som förtroendeskadliga och får inte förekomma. En förtroendeskadlig bisyssla kan vara att en medarbetare har en bisyssla hos privat eller annan utförare som kan skada förtroendet för medarbetaren, annan medarbetare eller verksamheten. Förtroendeskada kan till exempel vara att medarbetaren har ett uppdrag i en verksamhet som levererar varor eller tjänster till arbetsgivaren.

Allmänna bestämmelser

Att medarbetare inte kan ha bisysslor som bedöms som arbetshindrande eller konkurrerande framgår även av kollektivavtalet, Allmänna bestämmelser (AB §8):

Chef ska förbjuda bisyssla med stöd av AB § 8 om bisysslan bedöms inverka hindrande för arbetsuppgifterna eller innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens.

Bisysslor som bedöms inverka hindrande för arbetsuppgifterna: Exempelvis att bisysslan på grund av dess omfattning eller intensitet medför att en medarbetare på grund av fysiska hinder som trötthet, helt eller delvis inte bedöms kunna utföra sina arbetsuppgifter för arbetsgivaren, eller att tider kolliderar vilket medför att medarbetaren inte kan arbeta vissa tider, eller andra arbetshindrande skäl.

Bisysslor som bedöms innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens: Exempelvis att en medarbetare arbetar hos en privat eller annan utförare i samma typ av verksamhet som ryms inom arbetsgivarens verksamhetsområde och som bedöms konkurrera eller kunna konkurrera med arbetsgivaren.

Rutiner inför beslut att förbjuda bisyssla

Inför beslut om förbud av bisyssla som chef bedömer inverkar hindrande för arbetsuppgifterna och för bisyssla som bedöms innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens har chef förhandlingsskyldighet enligt 11-14 §§ MBL.

Vid beslut om förbud av förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § LOA föreligger däremot ingen förhandlingsskyldighet. Detta enligt MBL då LOA är tvingande lagstiftning. Däremot ska chefen lämna ett skriftligt beslut till medarbetaren med motivering till beslutet.

Mer information

Läs mer i Information om bisysslor -190821.

Sidan uppdaterades: