Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Nya Östbergatunneln

En ny dagvattentunnel föreslås byggas för att öka kapaciteten för hantering av dagvatten. Tunneln blir en del av klimatanpassningar för framtiden och planeras gå under mark i Nacka och Stockholm. Preliminär byggstart är 2022 och tunneln planeras vara i drift 2026.

Status och handlingar

 • Startskede
 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) planerar att bygga en ny dagvattentunnel, Nya Östbergatunneln. I Nacka kommer den gå från kommungränsen mot SVOAs anläggning under Henriksdalsberget och vidare till ett utlopp i Saltsjön. Den längsta delen av tunneln kommer finnas i Stockholms stad.

Samråd avslutat

 • Kommunen sammanställer nu de inkomna synpunkterna.
 • Du hittar aktuella planhandlingar under STATUS och HANDLINGAR under rubriken Samråd.

Ett förslag till ändring av stadsplaner och detaljplaner har upprättats för rubricerat område. Ändringen syftar till att möjliggöra att en ny dagvattentunnel kan komma till stånd genom att komplettera planerna med ett markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Gällande markanvändning, byggrätter ovan mark och annan reglering i gällande planer kommer att kvarstå. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådstid

Mellan den 30 mars och 4 maj 2021 fanns planförslaget ute på samråd. Detaljplaneförslaget fanns tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall. Planhandlingarna fanns även tillgängliga i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm, under ordinarie öppettider.

Syfte

Planändringen innebär endast att mark nere i berget reserveras för dagvattentunneln. För att sedan få bygga och använda Nya Östbergatunneln krävs tillstånd enligt miljöbalken. Tillstånd för detta söks av SVOA hos Mark- och miljödomstolen. Det är domstolen som hanterar frågor kring störningar under byggtid och övrig miljöpåverkan.

SVOAs syfte med tunneln är att öka kapaciteten för hantering av dagvatten och spillvatten samt att avlasta Henriksdals reningsverk. Tunneln blir en del av nödvändiga klimatanpassningar för framtiden.

Läs gärna mer om Nya Östbergatunneln och miljötillståndet på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats.

Tunnelns planerade sträckning i Nacka

Inom Nacka kommun går dagvattentunneln helt under mark, endast mynningen till en arbetstunnel vid Finnboda ligger ovanför mark. Större delen av tunneln kommer ligga ett fyrtiotal meter under marken och hela tunneln planeras bli två kilometer lång. Preliminär byggstart är 2022 och tunneln planeras vara i drift 2026.

Om du har frågor kring byggnation av tunneln och hur det påverkar området, så kan SVOA besvara frågor. Vänligen mejla nyaostbergatunneln@svoa.se eller ring 08-522 120 00.

Vad gäller bullernivåer vid byggnation så kommer det regleras i den kommande miljödomen från Mark- och miljödomstolen.

Kartbilden nedan visar tunnelns sträckning i Nacka. Gula områden är kvartersmark (bostäder, handel, industri) och gröna är allmän plats. Grå områden är inte planlagda. Bild från Svefa AB.

Karta Nya Östbergatunneln i Nacka_670.jpg

Vill du veta mer?

Läs mer om Nya Östbergatunneln och miljötillståndet på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats.
Läs mer om planändringen i Stockholm på Stockholms stads webbplats.

Sidan uppdaterades: