Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nya Östbergatunneln

En ny dagvattentunnel föreslås byggas för att öka kapaciteten för hantering av dagvatten. Tunneln blir en del av klimatanpassningar för framtiden och planeras gå under mark i Nacka och Stockholm. Preliminär byggstart är 2022 och tunneln planeras vara i drift 2026.

Status och handlingar

 • Startskede
 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) planerar att bygga en ny dagvattentunnel, Nya Östbergatunneln. I Nacka kommer den gå från kommungränsen mot SVOAs anläggning under Henriksdalsberget och vidare till ett utlopp i Saltsjön. Den längsta delen av tunneln kommer finnas i Stockholms stad.

Vad händer nu och i nästa steg?

Granskning

 • Under tiden 28 oktober 2021 till och med 2 december 2021 finns planförslaget utställt för granskning.
 • Du hittar planhandlingar under STATUS och HANDLINGAR under rubriken Granskning.
 • Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 2 december 2021.

Ett förslag till ändring av stadsplaner och detaljplaner har upprättats för rubricerat område beläget i Henriksdal/Finnboda. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Ändringen syftar till att möjliggöra att en ny dagvattentunnel kan komma till stånd genom att komplettera gällande planer med ett markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Gällande markanvändning, byggrätter ovan mark och annan reglering i gällande planer kommer att kvarstå. Planförslaget var utsänt på samråd i april-maj 2021. Efter samrådet har planförslaget utökats så att det omfattar hela fastigheterna Sicklaön 77:1, 78:1, och 78:2 för att berörda fastighetsindelningsbestämmelser, i form av tomtindelningar, ska kunna upphävas för dessa fastigheter. För de nya områden som därmed ingår i detaljplanen medför planändringen endast att tomt­indelning­arna upphävs. Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (u1) berör endast de delar av dessa fastigheter som var med i planförslaget i samrådsskedet. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 20 oktober 2021 att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Under tiden 28 oktober 2021 till och med 2 december 2021 finns planförslaget utställt för granskning.

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till: registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2020/65 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten MSN 2020/65
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 2 december 2021. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Upplysningar

Om du har frågor kring byggnation av tunneln och hur det påverkar området, så kan Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) besvara frågor. Vänligen ring 08-522 120 00 eller mejla nyaostbergatunneln@svoa.se

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Therese Sjöberg
telefon 08-718 93 62, e-post: therese.sjoberg@nacka.se

Syfte

Planändringen innebär endast att mark nere i berget reserveras för dagvattentunneln. För att sedan få bygga och använda Nya Östbergatunneln krävs tillstånd enligt miljöbalken. Tillstånd för detta söks av SVOA hos Mark- och miljödomstolen. Det är domstolen som hanterar frågor kring störningar under byggtid och övrig miljöpåverkan.

SVOAs syfte med tunneln är att öka kapaciteten för hantering av dagvatten och spillvatten samt att avlasta Henriksdals reningsverk. Tunneln blir en del av nödvändiga klimatanpassningar för framtiden.

Läs gärna mer om Nya Östbergatunneln och miljötillståndet på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats.

Tunnelns planerade sträckning i Nacka

Inom Nacka kommun går dagvattentunneln helt under mark, endast mynningen till en arbetstunnel vid Finnboda ligger ovanför mark. Större delen av tunneln kommer ligga ett fyrtiotal meter under marken och hela tunneln planeras bli två kilometer lång. Preliminär byggstart är 2022 och tunneln planeras vara i drift 2026.

Om du har frågor kring byggnation av tunneln och hur det påverkar området, så kan SVOA besvara frågor. Vänligen mejla nyaostbergatunneln@svoa.se eller ring 08-522 120 00.

Vad gäller bullernivåer vid byggnation så kommer det regleras i den kommande miljödomen från Mark- och miljödomstolen.

Kartbilden nedan visar tunnelns sträckning i Nacka. Gula områden är kvartersmark (bostäder, handel, industri) och gröna är allmän plats. Grå områden är inte planlagda. Bild från Svefa AB.

Karta Nya Östbergatunneln i Nacka_670.jpg

Vill du veta mer?

Läs mer om Nya Östbergatunneln och miljötillståndet på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats.
Läs mer om planändringen i Stockholm på Stockholms stads webbplats.

Sidan uppdaterades: