Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Lex Sarah

Skyldighet att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden.

Personal som arbetar i verksamheter enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldiga att bidra till att verksamheten har en god kvalitet men också att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Detta kallas för lex Sarah och är en del i det systematiska kvalitetsarbete som alla verksamheter ska bedriva.

Skyldigheten gäller för både kommunal och privat verksamhet. Allvarliga missförhållanden och påtagliga risker för allvarliga missförhållanden ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Personer som har stöd från socialtjänsten och anhöriga till dem kan inte rapportera enligt lex Sarah men är naturligtvis välkomna att lämna synpunkter och klagomål på verksamheterna.

Lagens syfte

Syftet med lex Sarah är att

  • missförhållanden på ett tidigare stadium ska kunna upptäckas och avhjälpas
  • förhindra att missförhållanden upprepas.

I tidningar står ibland att en verksamhet har rapporterats eller blivit anmäld till IVO enligt lex Sarah. Detta är ett vanligt missförstånd. I själva verket är det verksamheterna som har rapporterat eller anmält sig själva.

Lex Sarah - ett stöd i systematisk kvalitetsutveckling

En lex Sarah-rapport från en verksamhet betyder alltså att någon som arbetar i verksamheten har upptäckt ett missförhållande eller en risk för ett missförhållande och att man i den egna verksamheten utreder och vidtar åtgärder för att det inte ska upprepas.

I verksamheter där människor tar hand om andra människor finns alltid en risk att oönskade händelser inträffar. Genom att systematiskt rapportera och utreda dessa minskar risken för att händelserna ska inträffa igen vilket ökar förutsättningen för en god kvalitet i verksamheten.

Sidan uppdaterades: