Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Samråd för del av Sicklaön 37:22 i södra Finnboda

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett bibehållande av de tidsbegränsat uppförda flerbostadshusen på fastigheten Sicklaön 37:22.

Detaljplan för del av Sicklaön 37:22, i södra Finnboda, på västra Sicklaön, Nacka kommun

Ett förslag till detaljplan har upprättats. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett bibehållande av de tidsbegränsat uppförda flerbostadshusen på fastigheten Sicklaön 37:22. Bygglovet för fastigheten gick ut den 16 april 2017. Byggrätten anpassas efter fastighetens befintliga bebyggelse, vilket innebär att byggnaderna inte kan bli större utvändigt än vad de är idag.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådstid

Under samrådstiden den 20 augusti till 10 september 2019 kommer förslaget att finnas tillgängligt i Nacka Stadshus, utställningshallen, Granitvägen 15. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingar

Planbeskrivning.pdf
Plankarta.pdf
Underlag-Dagvattenutredning.pdf
Underlag-Markundersökning.pdf
Underlag-PM_komplettering.pdf

Synpunkter på förslaget

Synpunkter på planförslaget framförs skriftligt senast den 10 september 2019 till registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2017/65 i ämnesraden. OBS: Insända synpunkter blir offentliga handlingar. Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

eller till:

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten MSN 2017/65
131 81 Nacka

Vänligen texta namn- och adressuppgifter!

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Tim Kahlbom. Telefon: 08-718 79 34, E-post: tim.kahlbom@nacka.se

Planarbetets bedrivande

Kommunens bedömning är att standardförfarandet enligt PBL 5 kap 6 § kan tillämpas eftersom planförslaget:

  • är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande
  • inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
  • inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.