Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Samråd - Upphävande av del av stadsplan S 1

Upphävande av del av stadsplan S 1 för del av fastigheten Sicklaön 40:11, Ryssviksvägen 3 på västra Sicklaön

Syftet med att upphäva del av stadsplanen för aktuellt område är att ge möjlighet att ge permanent bygglov för befintlig förskola, vilket för närvarande inte är möjligt då detta skulle strida mot den gällande stadsplanens användningsbestämmelse som allmän plats för park. Upphävandet överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Planarbetet bedrivs genom ett förenklat standardförfarande. Processtegen vid ett förenklat standardförfarande är samråd, samrådsredogörelse, antagande och laga kraft. Det innebär att efter samrådet återstår inte fler tillfällen att lämna synpunkter.

Samrådstid

Under samrådstiden 16 juni 2021 till och med 31 augusti 2021 finns förslag till upphävande tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingar

Planbeskrivning.pdf
Plankarta.pdf

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2021/41 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten MSN 2021/41
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 31 augusti 2021.

Planarbetets bedrivande

Kommunens bedömning är att standardförfarandet enligt PBL 5 kap 6 § kan tillämpas eftersom planförslaget:

  • är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande om översiktsplanen
  • inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
  • inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Sidan uppdaterades: