Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Baggensudden

Det föreslagna preliminära planområdet ligger i Baggensudden i Saltsjöbaden. Planområdet består av ett område omfattande fem gällande äldre stadsplaner, där några stadsplaner överlappar varandra och även nyare detaljplaner finns insprängda. Cirka 135 villafastigheter ingår i planområdet som omfattas av de äldre stadsplanerna, som föreslås planläggas. Syftet med planarbetet är att ersätta gamla planer som blivit omoderna för att se till att bebyggelsen på fastigheterna inom området blir planenliga. Syftet är också att skydda kulturhistoriskt värdefulla miljöer och vegetation inom tomtmark, genom att införa bestämmelser till skydd för antikvariska värden och värdefulla träd.

Status och handlingar

  • Startskede

    MSN har beslutat om planuppdrag.

  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Laga kraft

Vad händer nu och i nästa steg?

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 8 juni 2022, § 106 om planuppdrag.

Samråd planeras till kvartal 1, 2024.

Baggensudden prel plangräns.JPG

Sidan uppdaterades: