Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Järla stationsområde

Här planeras för cirka 600 bostäder, eventuellt fler, inom ramen för tre olika detaljplaner. Det kommer att bli en av de centrala platserna i Nacka stad, nära Järla station - en av de tre nya tunnelbanestationerna i Nacka.

Profilbild saknas

Sandra Henze

Projektledare

Profilbild saknas

Anna Hall

Planarkitekt

08-718 79 73

Utvecklingen av Järla stationsområde har delats upp i tre olika detaljplaner: Järla stationsområde Norr, Järla stationsområde Mitt och Järla stationsområde Syd.

Ett levande område med två nya torg

De nya naturnära bostadskvarteren i Järla blir en levande plats med två nya torg med mötesplatser, grönska och cykelparkering. Här finns plats för caféer och butiker i entréplanen liksom entré till tunnelbanan. Det blir också lätt och tryggt att gå, cykla eller åka buss och med den kommande tunnelbanan på promenadavstånd tar du dig snabbt till Stockholms city. Och skog och natur är fortfarande nära.

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Den 19 oktober 2022 tillstyrkte miljö- och stadsbyggnadsnämnden planförslaget. Läs protokollsutdraget på projektets webbsida.
  • Under tiden 20 maj 2022 till och med 3 juni 2022 var planförslaget för Järla stationsområde norr utställt för granskning 2. Efter första granskningen utvidgades planområdet till mindre del i norr och sydväst. Utöver detta gjordes mindre revideringar.
  • Under tiden 21 september 2021 till och med 19 oktober 2021 fanns planförslaget för Järla stationsområde norr utställt för granskning. Förslaget hade anpassats efter synpunkterna som kom in under samrådet.

  • Region Stockholm bygger ut tunnelbanan till Nacka där Järla är en av stationerna. Läs mer om Region Stockholms aktuella arbeten, under rubriken Järla östra skolväg, arbetsområde och arbetstunnel. Har du frågor, se kontaktuppgifter på www.nyatunnelbanan.sll.se.

  • Samråd om Järla stationsområde norr hölls från 22 januari till 19 februari 2020. Efter samrådet bearbetades planförslaget och de inkomna synpunkterna sammanställdes och bemöttes i en så kallad samrådsredogörelse. Läs mer på projektsidan.

Vilande projekt

Projekten Järla stationsområde syd och Järla stationsområde mitt är vilande. Kommunen har dragit ner på byggtakten något som en anpassning till tunnelbanans förändrade tidplan, inbromsningen på bostadsmarknaden och regionens befolkningsprognos. Allt som hittills är planerat ska genomföras, men i ett annat tempo och ibland i en annan ordning.

  • När projektet startar igen fortsätter detaljplanarbetet för Järla stationsområde syd och samråd kommer att planeras.
  • När projektet startar igen fortsätter utredningen med hur ny bebyggelse i Järla stationsområde mitt skulle kunna se ut och samråd kommer att planeras.

Startskede

Planarbetet pågår nu. Start-pm godkändes av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott i december 2015.

Detaljplanering

De nya husen är tänkta att byggas nära gatan för att ge ett stadsmässigt intryck och de ska ha plats för service och verksamheter i gatuplan. Järlabron och förhållandet till Värmdövägen ska också utredas inom projektet, för att anpassas till den nya stadsmiljön.

Det kommer att krävas mycket samordning med andra stora projekt i närheten. Tunnelbanestationen Järla station ska placeras här, men själva tunnelbanan med biljetthall och uppgångar genomförs i ett separat samordningsprojekt i en egen järnvägs- och detaljplan, som i sin tur samordnas med detaljplanerna i Järla stationsområde.

Upprustningen av Saltsjöbanan pågår, och en eventuell upprustning av Saltsjö-Järla station utreds tillsammans med SL, i samband med planeringen av Järla stationsområde Mitt.

Dagvattenhantering och skydd mot översvämningar blir en särskilt viktigt fråga, eftersom området ligger lågt i terrängen. Dagvattenutredningen kommer att utgå från Järlasjöns avrinningsområde, som omfattar ett större område än själva stadsbyggnadsprojektet.

Projektet ska också undersöka hur exempelvis ett torg kan göra platsen för tunnelbaneentrén trygg och trevlig.

Projektet ingår i den första etappen i detaljplaneprogrammet för centrala Nacka.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: