Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Illustration över höga hus längs en stadsgata och ett torg där människor går.

Norra Nacka strand, detaljplan 3

Här ska cirka 300 nya bostäder med en del lokaler för verksamheter som t.ex. butiker, caféer och restauranger byggas. I takt med att Nacka strand växer ska även allmänna platser, som strandpromenad, gator och parker ska rustas upp.

Tove Mark

Tove Mark

Plansamordnare

Ola Larsson

Ola Larsson

Byggprojektledare

Sara Andersson

Sara Andersson

Projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Rondellen vid J V Svenssons torg har flyttats ett tiotal meter österut och ett ledningsarbete genomförs vid Augustendalsvägen. Arbetet ska vara klart under 2023. Biltrafiken i området påverkas, men det går att ta sig fram i båda körriktningarna. För gång- och cykeltrafikanter följ skyltning på plats. Den närliggande dagvattenparken används som etableringsyta för maskiner och arbetsmaterial under tiden som arbetet sker på Augustendalsvägen.
  • Våren 2021 genomfördes en medborgardialog om hur Strandparken ska förnyas, där över 500 svar kom in. Resultatet blev gräsytor, planteringar och olika typer av sittplatser. Strandparken börjar tidigast att förnyas under 2023 och tar cirka två år att färdigställa.
  • Vid Fabrikörvägen har markarbeten påbörjats för cirka 60 nya lägenheter. Vid enstaka fall behöver arbeten göras under helgen. Byggaktör: Tobin Properties, info@tobinproperties.se.
  • Kommunen kommer att bygga en dagvattendamm.
  • Då SL har fått en tätare båttrafik, planerar kommunen också för en ny brygga.

startskede

Projektet startade när start-pm godkändes med ett delegationsbeslut i maj 2015. Startbeslutet bygger på detaljplaneprogrammet för Nacka strand, som antogs av kommunstyrelsen 2014.

Detaljplanering

Detaljplanen, , (PDF-dokument, 127 kB) antogs av kommunfullmäktige den 16 oktober 2017 och vann laga kraft den 25 maj 2018. Projektets planskede är därmed avslutat. Detaljplanen gör det möjligt att bygga cirka 300 nya bostäder, nya lokaler för verksamheter samt viss rivning och ombyggnad. Detaljplanen innehåller omfattande områden för gator och parker som kommer att byggas om och tas över av kommunen. Exempelvis kommer strandpromenaden och Ellensviksvägen rustas upp. För att planen ska kunna genomföras behöver även flera fastighetsbildningsåtgärder göras, exempelvis flyttade gränser och nya fastigheter.

Planprocessen:

Samrådsperiod: 16 oktober - 13 november 2015
Granskningsperiod: 19 augusti -14 september 2016
Antagandebeslut i kommunfullmäktige: 16 oktober 2017
Laga kraft: 25 maj 2018

Det gula område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: