Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Illustration över höga hus längs en stadsgata och ett torg där människor går.

Norra Nacka strand, detaljplan 3

Här ska cirka 300 nya bostäder med en del lokaler för verksamheter som till exempel butiker, kaféer och restauranger byggas. I takt med att Nacka strand växer ska även allmänna platser, som strandpromenad, gator och parker ska rustas upp.

Ola Larsson

Ola Larsson

Byggprojektledare

Sara Andersson

Sara Andersson

Projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • På Fabrikörsvägen har det byggts cirka 60 nya bostäder. Färdigställandet av bostäderna är i slutskedet och inflyttning skedde i slutet av 2023. Läs mer om projektet på byggaktör Corems webbsida.
  • Detaljplanen möjliggör byggnation av ytterligare bostadskvarter men på grund av inbromsningen på bostadsmarknaden kan exploatören inte säga när en byggnation av bostadskvarteren kan starta.
  • Projektering pågår för allmän plats så som gator och park.
  • Då SL har fått en tätare båttrafik, planerar kommunen för en ny brygga med byggnationsstart under hösten 2024.
  • I kommunfullmäktige den 19 juni 2023 togs beslut om genomförande vilket innebär att utbyggnads-PM och budget för genomförande är fastställt. Ta del av alla handlingar.
  • Våren 2021 genomfördes en medborgadialog om hur Strandparken ska förnyas, där över 500 svar kom in. Resultatet blev gräsytor, planteringar och olika typer av sittplatser. Arbeten i Strandparken planeras att påbörjas tidigast 2026.
  • Kommunen kommer bygga en dagvattendamm med planerad byggstart i slutet av 2024. Syftet med dagvattendammen är att rena vatten innan det rinner vidare till ett naturligt vattendrag.

Karta DP3_ny.jpg

startskede

Projektet startade när start-pm godkändes med ett delegationsbeslut i maj 2015. Startbeslutet bygger på detaljplaneprogrammet för Nacka strand, som antogs av kommunstyrelsen 2014.

Detaljplanering

Detaljplanen, , (PDF-dokument, 127 kB) antogs av kommunfullmäktige den 16 oktober 2017 och vann laga kraft den 25 maj 2018. Projektets planskede är därmed avslutat. Detaljplanen gör det möjligt att bygga cirka 300 nya bostäder, nya lokaler för verksamheter samt viss rivning och ombyggnad. Detaljplanen innehåller omfattande områden för gator och parker som kommer att byggas om och tas över av kommunen. Exempelvis kommer strandpromenaden och Ellensviksvägen rustas upp. För att planen ska kunna genomföras behöver även flera fastighetsbildningsåtgärder göras, exempelvis flyttade gränser och nya fastigheter.

Planprocessen:

Samrådsperiod: 16 oktober - 13 november 2015
Granskningsperiod: 19 augusti -14 september 2016
Antagandebeslut i kommunfullmäktige: 16 oktober 2017
Laga kraft: 25 maj 2018

Det gula område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: