Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Illustration över höga hus längs en stadsgata och ett torg där ett par människor går.

Norra Nacka strand, detaljplan 3

Här ska cirka 300 nya bostäder med en del lokaler för verksamheter som t.ex. butiker, caféer och restauranger byggas. Även allmänna platser, som strandpromenad, gator och parker ska rustas upp.

Jerk Allvar

Jerk Allvar

Planarkitekt

08-718 93 81

Profilbild saknas

Emelie Holmström

Projektledare

08-718 99 03

Jenny Salomonsson

Jenny Salomonsson

Delprojektledare genomförande

08-718 97 15

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • I maj kunde du som bor och vistas i Nacka strand vara med och påverka hur Strandparken ska förnyas. Över 500 svar och massor av bra synpunkter kom in. Tack! Flest önskade förslaget "en lugn och grön oas" med gräsytor, planteringar och olika typer av sittplatser. Det förslaget jobbar kommunen nu vidare på för att skapa en attraktiv plats för dig som bor och vistas här. Strandparken börjar tidigast att förnyas under 2022 och tar cirka två år att färdigställa.
  • Vid Fabrikörvägen har markarbeten påbörjats för cirka 60 nya lägenheter. Sprängning sker fram till vintern 2021. Ordinarie tider för sprängning är klockan 9-15 på vardagar. Vid enstaka fall behöver arbeten även göras under helgen. Under 2022 kommer stommen på huset att byggas upp. Även en elnätstation har byggts om. På Fabrikörvägen, intill utfarten av garaget, tas ett avluftstorn som var placerat där husen ska stå, bort och byggs sedan upp igen. Det nya tornet får nya tystare aggregat. Avlutftstornet behövs för att ventilationen i Torggaraget ska fungera. Bygget har sommaruppehåll vecka 29-31. Byggaktör: Tobin Properties, info@tobinproperties.se. För frågor, kontakta david.kouaib@wastbygg.se.
  • Augustendalsvägen är ett hus med 14 lägenheter färdigt och där har redan nya grannar flyttat in. Byggaktör: Patriam, info@patriam.se.
  • Efter hand kommer kommunen att rusta upp delar av Strandparken vid piren, dagvattendammen och bygga en ny elnätstation på Augustendalsvägen. Då SL har fått en tätare båttrafik, planerar vi också för en ny brygga.

  • Detaljplanen har varit överklagad. Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 25 maj 2018 att inte bevilja prövningstillstånd. Detta innebär att antagandebeslutet har vunnit laga kraft, handlingar finns under rubriken Status och handlingar.

  • Detaljplanen för Norra Nacka strand, detaljplan 3, antogs av kommunfullmäktige den 16 oktober 2017.  (PDF-dokument, 127 kB)

  • I samband med kommunfullmäktiges antagande av detaljplanen godkändes även tillhörande exploateringsavtal och fastighetsutvecklingsavtal.

startskede

Projektet startade när start-pm godkändes med ett delegationsbeslut i maj 2015. Startbeslutet bygger på detaljplaneprogrammet för Nacka strand, som antogs av kommunstyrelsen 2014.

Detaljplanering

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 16 oktober 2017 och vann laga kraft den 25 maj 2018. Projektets planskede är därmed avslutat. Detaljplanen gör det möjligt att bygga cirka 300 nya bostäder, nya lokaler för verksamheter samt viss rivning och ombyggnad. Detaljplanen innehåller omfattande områden för gator och parker som kommer att byggas om och tas över av kommunen. Exempelvis kommer strandpromenaden och Ellensviksvägen rustas upp. För att planen ska kunna genomföras behöver även flera fastighetsbildningsåtgärder, exempelvis flyttade gränser och nya fastigheter.

Planprocessen:

Samrådsperiod: 16 oktober - 13 november 2015
Granskningsperiod: 19 augusti -14 september 2016
Antagandebeslut i kommunfullmäktige: 16 oktober 2017
Laga kraft: 25 maj 2018

Det gula område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: