Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Flygbild över Sarvträsk och Ormingehus

Ormingehus

Här planeras för cirka 450 nya bostäder, utveckling av befintlig bebyggelse, verksamheter, förskolor och en attraktiv och levande miljö.

Profilbild saknas

Bastian Vreede

Projektledare

Terese Karlqvist

Terese Karlqvist

planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 14 juli 2020.

Kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen, som i slutligt beslut den 23 juni 2020 avskrev målet, då överklagandet återkallades. Mark- och miljödomstolens beslut har inte överklagats inom överklagandetiden och möjligheterna att överklaga detaljplanen är därmed uttömda.
Kommunfullmäktiges beslut har således vunnit laga kraft den 14 juli 2020.

  • Detaljplan Sarvträsk och Ormingehus har delats upp till två detaljplaner (detaljplan Ormingehus och detaljplan Svarträsk). Detta är på grund av vattentillståndet som kommunen behöver söka för detaljplan Sarvträsk. Tillståndet rör utfyllnad av ett område med sumpskog och bortledning av grundvatten vid Sarvträsk.
  • Samråd inför miljöprövningen pågick mellan 12 november - 3 december 2018. Läs mer och hämta dokument: Vattenverksamhet vid Sarvträsk, miljöprövning.
  • Du kan läsa mer om detaljplanearbetet vid Sarvtäsk här.

Projektets syfte

Här planeras för cirka 450 nya bostäder i fyra-sju våningar. Ett av husen planeras bli ett nytt landmärke i form av ett höghus med 16 våningar. Husen vid Kanholmsvägen och Edövägen får butikslokaler i bottenplan för att skapa en levande gatumiljö. Den befintliga byggnaden, Röda längan är ett kulturminne och ska bevaras men utvecklas med tre nya våningar, balkonger och totalt 55 nya bostäder.

Trafikåtgärder föreslås inom planområdet för att förbättra framkomligheten för alla trafikslag. Gator planeras och gestaltas för att bidra till en trygg och tillgänglig miljö för gående och cyklister.

Djur- och naturliv vid Sarvträsk
Vid Sarvträsk finns en miljö med ett rikt natur- och djurliv. Åtgärder föreslås i den bevarande delen av naturmarken för lokala arter såsom groddjur och fåglar.

Sarvträsk och Ormingehus ingår i planprogrammet för Orminge centrum.

Planprogram för Orminge centrum

Ett detaljplaneprogram för Orminge centrum antogs hösten 2015. Detaljplanen Sarvträsk och Ormingehus ingår enligt planprogrammet i första etappen av detaljplaner. Detaljplanens övergripande syfte är att möjliggöra nya bostäder, verksamheter, förskolor samt en attraktiv och levande miljö.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: