Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Illustration över det nya vårdboendet

Sarvträsk

Kvarteret närmast Sarvträsk öppnar sig mot naturen. Här planeras för cirka 120 nya bostäder i fyra till sju våningar och ett äldreboende i fyra till fem våningar.

Profilbild saknas

Bastian Vreede

Projektledare

Terese Karlqvist

Terese Karlqvist

planarkitekt

Status och handlingar

Detaljplan Sarvträsk och Ormingehus har delats upp till två detaljplaner (detaljplan Ormingehus och detaljplan Svarträsk). Detta är på grund av vattentillståndet som kommunen behöver söka för detaljplan Sarvträsk. Tillståndet rör utfyllnad av ett område med sumpskog och bortledning av grundvatten vid Sarvträsk.

Du kan läsa mer om detaljplan Ormingehus här.

Vad händer nu och i nästa steg

  • Kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen, som i dom den 30 november 2022 avslog överklagandet. Mark- och miljödomstolens beslut har överklagats inom överklagandetiden och ärendet har skickats över till mark- och miljööverdomstolen.
  • Kommunfullmäktige antog den 20 juni 2022, § 209 detaljplanen. Här kan du läsa protokollsutdraget i sin helhet, Beslut KF §209.pdf
  • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har den 20 april 2022, § 60, tillstyrkt planförslaget och överlämnat det med förslag till antagande till kommunfullmäktige.
  • Efter tillstyrkan i miljö- och stadsbyggnadsnämnden har planhandlingarna justerats något. Plankartan har justerats avseende taknockshöjder med hänsyn till föreslagen placering av takterass på den östra byggnadsvolymen (mot Mensättravägen).

  • Här kan du läsa protokollsutdraget, Beslut MSN § 60.pdf
  • Antagningshandlingarna under STATUS OCH HANDLINGAR.

Projektets syfte

Kvarteret närmast Sarvträsk öppnar sig mot naturen. Här planeras för cirka 120 nya bostäder i fyra till sju våningar och ett äldreboende i fyra till fem våningar. De olika byggnaderna inom kvarteret ges ett eget uttryck men hålls samman av materialval, detaljutformning, och gårdsmiljö. Nyanser och material i grönt kännetecknar bebyggelsen, liksom återkommande detaljer i trä. Lokaler föreslås inrymmas i bottenplan ut mot Mensättravägen för att skapa mer liv och rörelse i området.

Djur- och naturliv vid Sarvträsk
Vid Sarvträsk finns en miljö med ett rikt natur- och djurliv. Åtgärder föreslås i den bevarande delen av naturmarken för lokala arter såsom groddjur och fåglar.

Sarvträsk ingår i planprogrammet för Orminge centrum.

  • Kommunen har ansökt om tillstånd för utfyllnad av ett område med sumpskog och bortledning av grundvatten vid Sarvträsk. Dom meddelades den 6 maj 2020, där domstolen i huvudsak har gått på kommunens linje. Domen har överklagats till mark- och miljööverdomstolen men domstolen har inte gett prövningstillstånd. Beslutet om att inte ge prövningstillstånd har nu överklagats till högsta domstolen som den  29 april 2021 fastställde Mark- och miljööverdomstolens beslut 22 oktober 2020 om att bevilja tillstånd för vattenverksamhet.
  • Läs mer och hämta dokument: Vattenverksamhet vid Sarvträsk, miljöprövning

Planprogram för Orminge centrum

Ett detaljplaneprogram för Orminge centrum antogs hösten 2015. Detaljplanen Sarvträsk och Ormingehus ingår enligt planprogrammet i första etappen av detaljplaner. Detaljplanens övergripande syfte är att möjliggöra nya bostäder, verksamheter, förskolor samt en attraktiv och levande miljö.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: