Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Flygbild över Telegrafberget

Telegrafberget

Omkring 300 bostäder, verksamhetslokaler och en småbåtshamn byggs vid Telegrafberget vid Nackas norra kust.

Profilbild saknas

Armen Ohanian

delprojektledare

Profilbild saknas

Peter Carlsson, HSB

Frågor om sprängning

010-483 16 02

Profilbild saknas

HSB bostad

010-442 02 10

Profilbild saknas

Bastian Vreede

Projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 19 februari 2020  (PDF-dokument, 41 kB) att anta ändringen av del av detaljplan DP 572 och DP 614, för Telegrafberget, del av fastigheten Skarpnäs 2:3 m.fl. Detaljplanen har vann laga kraft den 17 juli 2020. Läs mer om projektet här
  • Beslut om att skicka ut förslaget på samråd fattades av biträdande planchefen på delegation. Samrådstiden varade mellan den 11 december 2019 till och med 13 januari 2020, sammanlagt drygt fyra veckor.
  • De berörda sakägarna har under samrådstiden skriftligen meddelat att de inte har synpunkter på planförslaget. Planarbetet kunde bedrivas som ett begränsat standardförfarande.
  • Vi påminner vänligen om att Skarpövägen just nu är ett arbetsområde och i stora delar avstängd för obehöriga. Måste man passera ska det ske med stor försiktighet eftersom det rör sig stora maskiner på vägen. Maskinförarnas sikt och framförallt hörsel (pga buller) är i många fall begränsade. Korsar du Skarpövägen i närheten av maskiner, se till att få ögonkontakt med föraren innan du passerar.
  • HSB bygger ut de resterande delar av Telegrafberget som blir synliga från vattensidan.
    På HSB:s webbsidor om Telegrafet finns mer text och bilder om byggarbeten, lägenhetsförsäljning med mera.

Kort om projektet

Telegrafberget vid Nackas norra kust har fått sitt namn efter den optiska telegraf som fanns på bergets högsta punkt. Idag finns en kaj, ett bergrum och några tegelbyggnader kvar från tidigare industrier.

På Telegrafberget bygger HSB omkring 220 lägenheter med bostadsrätt, fördelade på tre projekt: brf Fyrhusen, brf Kajen och brf Loggiahusen.

Cirka 45 bostäder i form av radhus kommer att uppföras av ALM Equity AB. Utöver detta planeras ett 70-tal hyresrättslägenheter uppföras högst upp i området (Skogshusen). Här planeras även för en förskola om 3-4 avdelningar.

detaljplanering

För Telegrafberget utarbetades först ett program. Detaljplanearbetet startade 2007, när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsen.

Detaljplanen och exploateringsavtalet antogs av kommunfullmäktige i september och vann laga kraft i oktober 2015. Läs den under STATUS OCH HANDLINGAR - Laga kraft.

Detaljplanen innebär att cirka 300 bostäder i flerbostadshus och villor ska kunna byggas på berget och i sluttningen ner mot vattnet. En del verksamhetslokaler och en småbåtshamn finns också med i planerna.

Telegrafberget Fastighets AB är byggherre och kommer att överlåta mark som ska vara allmän plats till kommunen. Kommunen ska å sin sida sälja de delar av fastigheten Skarpnäs 2:14 som enligt detaljplaneförslaget kommer att bli kvartersmark till byggherren.

Skarpnäs

Gränsdragningen mellan planområdet och ett kommande naturreservat (Skarpnäs) har utretts i samband med planarbetet.

Skarpnäs är ett område med värdefulla skogsmarker och en del av den gröna kilen från Värmdölandet in mot centrala Stockholm. Kommunfullmäktiges beslut 2015 om att bilda reservat har överklagats och behandlas för närvarande av länsstyrelsen.

För att man ska kunna röra sig tryggt i naturområdet har kommunen utformat en avsmalning vid en punkt där de två mest upptrampade stigarna möts, för att få ner farten på biltrafiken och för att göra gående väl synliga innan de kan passera.

Personstängsel kommer att sättas upp under april på sträckor där de nya bergskärningarna ger risk för fall. Det kommer att finnas möjlighet att ta sig ut på vägen i naturliga svackor men det kommer inte att iordningställas några nya stigar.

Det finns också ett övergångställe längre ner mot vattnet där bebyggelsen ska finnas. Övriga gångstigar kommer inte att märkas ut med övergångsställe. Där gäller som tidigare, det vill säga att man får passera vägen med försiktighet och hålla uppsikt.

Om planeringen av naturreservatet Skarpnäs

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: