Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Östra Gräsvägen

Cirka 100 nya bostäder planeras vid korsningen Östra Gräsvägen och Gamla Landsvägen i Ektorp.

Martin Håkansson

Martin Håkansson

Kommunens projektledare

Emilie Hellström

Emilie Hellström

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Planförslaget är ute på samråd 14 juni till och med 29 augusti 2019.
  • Planhandlingar finns under STATUS OCH HANDLINGAR
  • Läs mer om förslaget och hur du lämnar synpunkter här nedan.

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Östra Gräsvägen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för olika typer av bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Området är inte planlagt sedan tidigare och är beläget i östra delen av Ektorp mellan Värmdöleden och Skuru skola. I området finns idag en befintlig vårdverksamhet, två privata bostadsbyggnader, naturområde med värdefulla träd, en nätstation och två kommunala vägar. Planförslaget möjliggör för cirka 45 nya bostäder inom privat mark och för cirka 70 nya bostäder (hyresrätter) inom kommunal mark. Inom den kommunala marken tillskapas även cirka 10 nya gruppbostäder.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen där området är utpekat för medeltät stadsbebyggelse.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

SAMRÅD

Planchefen har beslutat att sända rubricerat planförslag på samråd. (PDF-dokument, 79 kB)

Under samrådstiden 14 juni 2019 till och med 29 augusti 2019 kommer planförslaget att finnas tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteket i Nacka Forum under bibliotekets öppettider.

Välkomna till öppet hus

Ett öppet hus, i from av drop-in, kommer att hållas i Nacka stadshus, Granitvägen 15, onsdagen den 26 juni 2019. Välkommen när det passar dig mellan kl 17.00–19.00. Under det öppna huset kommer representanter från kommunen finnas på plats för att svara på frågor.

Synpunkter på förslaget

Synpunkter på planförslaget framförs skriftligt senast den 29 augusti 2019 till:

registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2016/1078 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2016/1078
131 81 Nacka

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.
Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Upplysningar

Eventuella frågor om detaljplaneförslaget kan ställas till:
planarkitekt Emilie Hellström, telefon 08-718 95 98, e-post: emilie.hellstrom@nacka.se eller exploateringsingenjör Martin Håkansson, telefon 08-718 83 95, e-post: martin.hakansson@nacka.se

Planarbetets bedrivande

Kommunens bedömning är att standardförfarandet enligt plan- och bygglagen (2010:900) kan tillämpas eftersom planförslaget:

  • är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande
  • inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
  • inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.