Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Saltsjöbanans upphöjning

Nacka stad kallas det nya, täta och blandade området som skapas på västra Sicklaön och där detta projekt ingår. Syftet är att minska den barriär som Saltsjöbanan utgör idag och istället skapa en sammanhängande stadsmiljö med plats för gående, cyklister, kollektivtrafikanter och bilister.

Fredrik Lidberg

Fredrik Lidberg

Kommunens projektledare

Åsa Dahlgren

Åsa Dahlgren

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Från den 10 oktober till den 6 november 2018 är miljökonsekvensbeskrivningen till detaljplanen ute på samråd.

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats till detaljplanen för Saltsjöbanans upphöjning. Den behandlar konsekvenserna över den betydande miljöpåverkan som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra för miljö, hälsa och hushållning med resurser.

Arbetet med järnvägsplan och detaljplan har samordnats och båda planerna kräver en miljökonsekvensbeskrivning. För att tydliggöra skillnader mellan detaljplanens miljökonsekvensbeskrivning och järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning så har ett separat PM tagits fram.
Detaljplanens miljökonsekvensbeskrivning utgörs av trafikförvaltningens miljökonsekvensbeskrivning samt det förtydligande PM:et.

Planchefen har beslutat att sända detaljplanens miljökonsekvensbeskrivning på samråd. (PDF-dokument, 81 kB)

Samråd

Under samrådstiden den 10 oktober till och med den 6 november 2018 kommer miljökonsekvensbeskrivningen att finnas tillgänglig i Nacka Stadshus, utställningshallen, Granitvägen 15. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Handlingarna finns också tillgängliga på biblioteken i Nacka forum och Dieselverkstaden under bibliotekens öppettider.

Välkomna till öppet hus

Den 17 oktober kommer Nacka kommun och trafikförvaltningen hålla ett öppet hus i Dieselverkstaden, lokal Arenan, som ligger 3 våningar upp, hiss finns. Projektledare, planarkitekt samt sakkunniga kommer närvara mellan kl 16-19. Det öppna huset är av karaktären drop-in möte med olika stationer med möjlighet att ställa frågor.

Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen

Synpunkter framförs skriftligt senast den 6 november 2018 till:

registrator.plan@nacka.se skriv KFKS 2016/514 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten KFKS 2016/514
131 81 Nacka

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt. Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Frågor?

Frågor kan ställas till:
miljöstrateg Birgitta Held Paulie tel 08-718 93 95, birgitta.held.paulie@nacka.se
planarkitekt Åsa Dahlgren tel 08-718 78 96, asa.dahlgren@nacka.se
projektledare Fredrik Lidberg tel 08-718 96 51, fredrik.lidberg@nacka.se

Planarbetets bedrivande

Kommunens bedömning är att utökat förfarandet enligt 5 kap 7 § plan- och bygglagen (2010:900) ska tillämpas eftersom planförslaget är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Startskede

Projektet startade när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott, kssu, den 20 oktober 2015.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas. I detaljplanen möjliggörs att Saltsjöbanan kan höjas upp på en bro, att Planiavägen och Simbagatan kan passera under bron och ansluta till Värmdövägen och att lokaler för handel, service, teknik och kulturverksamhet med mera kan uppföras under bron.

Granskningen av detaljplanen och järnvägsplanen beräknas ske första kvartalet 2019. Antagande av planerna beräknas till sommaren 2019. Utbyggnaden kommer ske mellan 2021-2022.

Samråd om planförslaget

Ett planförslag var ute på samråd under augusti och september 2016. Det kom in 29 yttranden under samrådstiden. Den 29 augusti bjöd även kommunen in till ett öppet hus i Nacka Stadshus. Ett 40-tal besökare deltog och kunde ställa frågor om projektet.

Andra projekt i området

Ett flertal projekt pågår i projektets närområde, till exempel tunnelbaneplaneringen, förlängningen av Tvärbanan, omvandlingen av Planiaområdet och andra projekt som hänger ihop med upphöjningen av Saltsjöbanan. Läs mer på webbplatsen för stadsbyggnadsprojekt i Sicklaområdet.

Här finns samlad information om tunnelbana till Nacka från Förvaltningen för utbyggd tunnelbana

Samråd om planförslaget

Detaljplanen för Saltsjöbanans upphöjning har varit utställt för samråd mellan den 1 augusti 2016 till och med den 12 september 2016. Den 29 augusti bjöd kommunen in till ett öppet hus i Nacka Stadshus och ett 40-tal besökare deltog och kunde ställa frågor om projektet.

Nu påbörjar kommunen arbetet med att samla synpunkter och bemöta dessa i en samrådsredogörelse. Arbetet pågår under hösten och därefter justeras planförslaget innan det sänds ut på granskning. Under samrådet fick människor som bor och arbetar i närheten samt myndigheter och remissinstanser lämna sina synpunkter på planförslaget.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.