Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Saltsjöbanans upphöjning

I april 2024 beslutade kommunfullmäktige att avbryta planeringen för att höja upp Saltsjöbanan på en järnvägsbro nära Sickla station. Motivet till beslutet var övergripande att kostnaderna bedömdes ha blivit för höga och riskerna för stora. Syftet med upphöjningen var att öppna passager och ta bort den barriär tågspåret skapar idag.

Johann Schmid

Johann Schmid

Byggprojektledare

Anna Sterud

Anna Sterud

Huvudprojektledare

Status och handlingar

  • Startskede
  • Förberedelser för utbyggnad

    Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

  • Utbyggnad

    Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Vad händer nu och i nästa steg?

I och med att kommunfullmäktige beslöt att avbryta planeringen för upphöjning av Saltsjöbanan vid Nacka station den 24 april 2024 så utreds nu konsekvenserna av att Saltsjöbanans upphöjning har avbrutits för ombyggnaden av Värmdövägen, Planiavägen och andra närliggande projekt.

Du kan ta del av handlingarna för beslut här.

Vad har hänt tidigare?

Saltsjöbanans upphöjning var en central förutsättning för planeringen och genomförandet av angränsande stadsbyggnadsprojekt i området i enlighet med kommunens översiktsplan och antaget detaljplaneprogram för Planiaområdet.

Genom upphöjningen skulle Saltsjöbanans järnväg förskjutas något söderut, Nacka stationshus omlokaliseras och resandeutbytet vid Nacka station utgå. De planerade åtgärderna tillsammans med nya passager under bron skulle skapa bland annat ett smidigare och mer robust trafikflöde i hela Nacka stad och Planiaområdet särskilt samtidigt som viktig infrastruktur under mark skulle kopplas ihop.

Arbetet med att ta fram järnvägsplanen planerades pågår i cirka två år. Planerad byggstart var första halvåret 2025. Utbyggnaden skulle sedan pågå i cirka två år.

Varför skulle Saltsjöbanan höjas upp på en bro?

När spåret höjs upp på en bro får området en öppnare, mer tillgänglig och sammanhållen stadsmiljö. Tack vare bron skulle Sickla köpkvarter länkas ihop med Alphyddan och Finntorp där det planeras fler bostäder och en tunnelbanestation. På så vis bryts barriären som banvallen skapar mellan områdena.

Med en upphöjd järnvägsbro skulle Simbagatan och Planiavägen anslutits till Värmdövägen. Det skulle bli en passage för gång- och cykeltrafik vid Simbagatan och en för bil- och busstrafik vid Planiavägen. Trafikflödet i området skulle därmed bli smidigare och mindre känsligt för trafikstörningar än idag.

Aktuellt om Saltsjöbanan

Läs mer om Saltsjöbanan på Region Stockholms webbplats

Gångtunneln under Nacka station

Möjligheterna att förändra och förbättra tillgängligheten av den befintliga gångtunneln invid Nacka station bedöms som små, så länge inte mer utrymme i gatumiljön kan skapas. Tunneln byggdes på 1930-talet och ägs av Region Stockholm.

Nacka stationshus

Flytten av Nacka stationshus behövs fortfarande för att skapa utrymme för viktiga ledningar och ge förutsättningar att bibehålla det regionala cykelstråket längs Värmdövägen

Närliggande projekt i området

Det pågår flera stadsbyggnadsprojekt strax intill som hänger ihop med upphöjningen av Saltsjöbanan och samordnas, till exempel utbyggnaden av tunnelbanan, ombyggnaden av Värmdövägen och ombyggnaden av Planiavägen-Järlaleden. Läs mer om dessa projekt på respektive projektsidor.

Nya tunnelbanan – Blå linje till Nacka

Projektsidan för Värmdövägen

Projektsidan för Planiavägen – Järlaleden

Startskede

Projektet startade när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott, kssu, den 20 oktober 2015.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: