Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Visionsbild: En bro där tåget/saltsjöbanan åker över en stadsgata kantad med hus.

Saltsjöbanans upphöjning

När Sickla nu utvecklas till en ny och tät stadsdel är planen att höja upp Saltsjöbanan på en järnvägsbro nära Sickla station. Bron öppnar passager och tar bort den barriär tågspåret skapar idag. Området blir en sammanhängande stadsmiljö för gående, cyklister, kollektivresenärer och bilister.

Anna Sterud

Anna Sterud

Projektledare

Profilbild saknas

Johann Schmid

Projekteringsledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Nacka kommun och Region Stockholm har tagit fram en avsiktsförklaring för Saltsjöbanans upphöjning, vilken beslutades i kommunfullmäktige den 16 maj 2022. Avtalet syftar till att säkra en kapacitetsstark Saltsjöbana för framtidens resande.

Nästa steg är det fortsatta arbetet projektering av av järnvägsbron och parallellt med detta ta fram en järnvägsplan.

Varför höjs Saltsjöbanan upp på en bro?

När spåret höjs upp på en bro får området en öppnare, mer tillgänglig och sammanhållen stadsmiljö. Tack vare bron länkas Sickla köpkvarter ihop med Alphyddan och Finntorp där det planeras fler bostäder och en tunnelbanestation. På så vis bryts barriären som banvallen skapar mellan områdena.

Projektet är en del i att Nacka växer och utvecklas. Sickla förändras och blir ett tätare, mer blandat område med cirka 4 500 nya bostäder och 1 800 kvadratmeter yta för service, handel och kontor.

Smidigare passager och trafikflöde

Med en upphöjd järnvägsbro ansluts Simbagatan och Planiavägen till Värmdövägen. Det blir en passage för gång- och cykeltrafik vid Simbagatan och en för bil- och busstrafik vid Planiavägen. Trafikflödet i området blir därmed smidigare och mindre känsligt för trafikstörningar än idag.

Nacka station stängs

När Saltsjöbanan höjs upp tas Nacka station bort. Busshållplatser i höjd med nuvarande Nacka station kommer att finnas kvar. Sickla station är också kvar och här finns även tvärbana, knutpunkt för bussar och i framtiden tunnelbana med västliga och östliga entréer.

En av flera åtgärder för Saltsjöbanan

Upphöjningen är ett samarbete mellan Nacka kommun och Region Stockholm. Den är en av flera förbättringar kring Saltsjöbanan. Läs mer på Region Stockholm.

Närliggande projekt i området

Det pågår flera stadsbyggnadsprojekt strax intill som hänger ihop med upphöjningen av Saltsjöbanan och samordnas, till exempel utbyggnaden av tunnelbanan och ombyggnaden av Värmdövägen.

Ljusinstallation i gångtunneln under Nacka station

Gångtunneln under Saltsjöbanan vid Nacka station lyses upp av installationen WhiteOut – en oas av ljus under tiden det sker stora förändringar i Sickla med upphöjd Saltsjöbana, nya bostäder och en tunnelbanestation. Läs mer om WhiteOut

Startskede

Projektet startade när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott, kssu, den 20 oktober 2015.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas. Detaljplaneförslaget gör det möjligt att höja upp Saltsjöbanan på en bro, att Planiavägen och Simbagatan kan passera under bron och ansluta till Värmdövägen och att lokaler för exempelvis handel och service kan inredas under bron.

Samråd av planförslaget

Ett samråd av detaljplaneförslaget genomfördes under augusti – september 2016. Under samrådstiden inkom 29 yttranden. Under samrådstiden genomförde kommunen ett öppet hus den 29 augusti i Nacka stadshus då planförslaget presenterades. Ett 40-tal besökare deltog och kunde ställa frågor om projektet. Inkomna samrådsyttranden sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Samråd av miljökonsekvensbeskrivning

Ett samråd av detaljplanens miljökonsekvensbeskrivning (MKB) genomfördes under oktober – november 2018. Det kom in tio yttranden, varav tre utan erinran. Ytterligare tre var från närboende i Finntorp och Alphyddan. Även dessa samrådsyttranden sammanställs och kommenteras i den samrådsredogörelse som påbörjades efter samrådet av detaljplanen.

Samrådet av detaljplanens MKB genomfördes samtidigt med trafikförvaltningens samråd av Järnvägsplan och MKB.

Det fortsatta arbetet

Efter ett samråd genomförs en översyn av planförslaget utifrån inkomna synpunkter.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: