Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Visionsbild: En bro där tåget/saltsjöbanan åker över en stadsgata kantad med hus.

Saltsjöbanans upphöjning

När Sickla nu utvecklas till en ny och tät stadsdel är planen att höja upp Saltsjöbanan på en järnvägsbro nära Sickla station. Bron öppnar passager och tar bort den barriär tågspåret skapar idag. Området blir en sammanhängande stadsmiljö för gående, cyklister, kollektivresenärer och bilister.

Johann Schmid

Johann Schmid

Byggprojektledare

Sandra Henze

Sandra Henze

Huvudprojektledare

Status och handlingar

  • Startskede
  • Förberedelser för utbyggnad

    Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

  • Utbyggnad

    Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Vad händer nu och i nästa steg?

Just nu sammanställer Region Stockholm synpunkterna som kom in vid samrådet av järnvägsplanen. Därefter kommer järnvägsplanen hållas tillgänglig för granskning.

Läs mer på Region Stockholms webbplats

Samtidigt fortsätter kommunen arbetet med att utreda hur den nya bron kan utformas utifrån platsen och de krav som följer av att järnvägen ska läggas uppe på bron.

Under bron kan nya offentliga platser skapas. Kommunen undersöker parallellt med järnvägsplanearbetet hur området ska se ut och vad som ska finnas där för att skapa en trygg och attraktiv miljö, exempelvis konst, mötesplatser och cykelparkering.

Vad har hänt tidigare?

Ett förslag till en ny järnvägsplan var på samråd från den 11 september till 1 oktober 2023 och genomfördes av Region Stockholm i samverkan med kommunen. Du kan läsa handlingarna på Region Stockholms webbplats. Region Stockholms webbplats

Under bron kommer det att frigöras ytor som tidigare var tänkta till att möjliggöra nya lokaler för mindre verksamheter. Efter beslut av kommunstyrelsen den 3 april 2023 om att avbryta detaljplanen för Saltsjöbanans upphöjning har kommunen i nuläget inga planer på lokaler under bron.

När är det färdigt?

Arbetet med att ta fram järnvägsplanen pågår i cirka två år. Planerad byggstart är första halvåret 2025. Utbyggnaden pågår sedan i cirka två år.

Varför höjs Saltsjöbanan upp på en bro?

När spåret höjs upp på en bro får området en öppnare, mer tillgänglig och sammanhållen stadsmiljö. Tack vare bron länkas Sickla köpkvarter ihop med Alphyddan och Finntorp där det planeras fler bostäder och en tunnelbanestation. På så vis bryts barriären som banvallen skapar mellan områdena.

Projektet är en del i att Nacka växer och utvecklas. Sickla förändras och blir ett tätare, mer blandat område med cirka 4 500 nya bostäder och nya ytor för service, handel och kontor.

Smidigare passager och trafikflöde

Med en upphöjd järnvägsbro ansluts Simbagatan och Planiavägen till Värmdövägen. Det blir en passage för gång- och cykeltrafik vid Simbagatan och en för bil- och busstrafik vid Planiavägen. Trafikflödet i området blir därmed smidigare och mindre känsligt för trafikstörningar än idag.

Nacka station stängs

När Saltsjöbanan höjs upp tas Nacka station bort. Busshållplatser i höjd med nuvarande Nacka station kommer att finnas kvar.

En av flera åtgärder för Saltsjöbanan

Upphöjningen är ett samarbete mellan Nacka kommun och Region Stockholm. Den är en av flera förbättringar kring Saltsjöbanan. Läs mer på Region Stockholm.

Knutpunkt för kollektivtrafik

Sickla station är redan idag en central plats för resande med kollektivtrafik, men knutpunkten blir ännu viktigare när Sickla utvecklas. Idag kan byte enkelt ske mellan Tvärbanan, Saltsjöbanan och bussar. Utbyggnaden av nya tunnelbanan pågår, med stationerna Sickla, Järla och Nacka. När den är klar 2030 kan du snabbt ta dig mellan Nacka och T-centralen.

Närliggande projekt i området

Det pågår flera stadsbyggnadsprojekt strax intill som hänger ihop med upphöjningen av Saltsjöbanan och samordnas, till exempel utbyggnaden av tunnelbanan, ombyggnaden av Värmdövägen och ombyggnaden av Planiavägen-Järlaleden.

Ljusinstallation i gångtunneln under Nacka station

Gångtunneln under Saltsjöbanan vid Nacka station lyses upp av installationen WhiteOut – en oas av ljus under tiden det sker stora förändringar i Sickla med upphöjd Saltsjöbana, nya bostäder och en tunnelbanestation. Läs mer om WhiteOut

Startskede

Projektet startade när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott, kssu, den 20 oktober 2015.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: