Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Visionsbild: En bro där tåget/saltsjöbanan åker över en stadsgata kantad med hus.

Saltsjöbanans upphöjning

När Sickla nu utvecklas till en ny och tät stadsdel är planen att höja upp Saltsjöbanan på en järnvägsbro nära Sickla station. Bron öppnar passager och tar bort den barriär tågspåret skapar idag. Området blir en sammanhängande stadsmiljö för gående, cyklister, kollektivresenärer och bilister.

Johann Schmid

Johann Schmid

Byggprojektledare

Sandra Henze

Sandra Henze

Huvudprojektledare

Status och handlingar

  • Startskede
  • Förberedelser för utbyggnad

    Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

  • Utbyggnad

    Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Vad händer nu och i nästa steg?

Under våren pågår arbetet med att ta fram ett samrådsförslag till en ny järnvägsplan för att möjliggöra Saltsjöbanans upphöjning. Samråd av järnvägsplanen är planerat att starta sommaren 2023 och genomförs av Region Stockholm som är anläggningsägare i samverkan med kommunen. Parallellt utreder kommunen hur den nya broanläggningen kan utformas med hänsyn till platsens förutsättningar och de krav som följer av att järnvägsanläggningen ska läggas uppe på den nya bron.

Under bron kommer det att frigöras ytor som tidigare var tänkta till att möjliggöra nya lokaler för mindre verksamheter. Efter beslut av kommunstyrelsen den 3 april 2023 om att avbryta detaljplanen för Saltsjöbanans upphöjning har kommunen i nuläget inga planer på lokaler under bron. Det pågår därför även arbete med att utreda möjlig utformning av allmänna vistelseytor under bron, utöver den planerade passagen längs med Planiavägen för buss- och biltrafik samt passagen längs med Simbagatan för gång- och cykeltrafik. Utredningen är i ett tidigt skede.

När är det färdigt?

Järnvägsplanen tas fram för att möjliggöra upphöjningen av Saltsjöbanan på en bro. Det är Region Stockholm som ansvarar för järnvägsplanen. Samråd är planerat att starta sommaren 2023, därefter ska järnvägsplanen ställas ut för granskning innan den kan fastställas. Arbetet med att ta fram järnvägsplanen pågår i cirka två år.

Planerad byggstart är första halvåret 2025. Utbyggnaden pågår sedan i cirka två år.

Varför höjs Saltsjöbanan upp på en bro?

När spåret höjs upp på en bro får området en öppnare, mer tillgänglig och sammanhållen stadsmiljö. Tack vare bron länkas Sickla köpkvarter ihop med Alphyddan och Finntorp där det planeras fler bostäder och en tunnelbanestation. På så vis bryts barriären som banvallen skapar mellan områdena.

Projektet är en del i att Nacka växer och utvecklas. Sickla förändras och blir ett tätare, mer blandat område med cirka 4 500 nya bostäder och 1 800 kvadratmeter yta för service, handel och kontor.

Smidigare passager och trafikflöde

Med en upphöjd järnvägsbro ansluts Simbagatan och Planiavägen till Värmdövägen. Det blir en passage för gång- och cykeltrafik vid Simbagatan och en för bil- och busstrafik vid Planiavägen. Trafikflödet i området blir därmed smidigare och mindre känsligt för trafikstörningar än idag.

Nacka station stängs

När Saltsjöbanan höjs upp tas Nacka station bort. Busshållplatser i höjd med nuvarande Nacka station kommer att finnas kvar.

En av flera åtgärder för Saltsjöbanan

Upphöjningen är ett samarbete mellan Nacka kommun och Region Stockholm. Den är en av flera förbättringar kring Saltsjöbanan. Läs mer på Region Stockholm.

Knutpunkt för kollektivtrafik

Sickla station är redan idag en central plats för resande med kollektivtrafik, men knutpunkten blir ännu viktigare när Sickla utvecklas. Idag kan byte enkelt ske mellan Tvärbanan, Saltsjöbanan och bussar. Utbyggnaden av nya tunnelbanan pågår, med stationerna Sickla, Järla och Nacka. När den är klar 2030 kan du snabbt ta dig mellan Nacka och T-centralen.

Närliggande projekt i området

Det pågår flera stadsbyggnadsprojekt strax intill som hänger ihop med upphöjningen av Saltsjöbanan och samordnas, till exempel utbyggnaden av tunnelbanan och ombyggnaden av Värmdövägen.

Ljusinstallation i gångtunneln under Nacka station

Gångtunneln under Saltsjöbanan vid Nacka station lyses upp av installationen WhiteOut – en oas av ljus under tiden det sker stora förändringar i Sickla med upphöjd Saltsjöbana, nya bostäder och en tunnelbanestation. Läs mer om WhiteOut

Startskede

Projektet startade när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott, kssu, den 20 oktober 2015.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: