Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Saltsjöbanans upphöjning

Nacka stad kallas det nya, täta och blandade området som skapas på västra Sicklaön och där detta projekt ingår. Syftet är att minska den barriär som Saltsjöbanan utgör idag och istället skapa en sammanhängande stadsmiljö med plats för gående, cyklister, kollektivtrafikanter och bilister.

Fredrik Lidberg

Fredrik Lidberg

Kommunens projektledare

Åsa Dahlgren

Åsa Dahlgren

Kommunens planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor (t.ex. trafik, buller, dagvatten).

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Vid samrådet av detaljplanen under 2016 angav länsstyrelsen att förutom detaljplanen måste även en järnvägsplan upprättas för projektet.
 • Nacka kommun och Trafikförvaltningen, SLL, tar tillsammans fram detaljplanen och järnvägsplanen.
 • I september 2018 kommer järnvägsplanen och MKB:n att ställas ut på samråd.

Startskede

Projektet startade när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott, kssu, den 20 oktober 2015.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas. I detaljplanen möjliggörs att Saltsjöbanan kan höjas upp på en bro, att Planiavägen och Simbagatan kan passera under bron och ansluta till Värmdövägen och att lokaler för handel, service, teknik och kulturverksamhet med mera kan uppföras under bron.

Granskningen av detaljplanen och järnvägsplanen beräknas ske första kvartalet 2019. Antagande av planerna beräknas till sommaren 2019. Utbyggnaden kommer ske mellan 2021-2022.

Samråd om planförslaget

Ett planförslag var ute på samråd under augusti och september 2016. Det kom in 29 yttranden under samrådstiden. Den 29 augusti bjöd även kommunen in till ett öppet hus i Nacka Stadshus. Ett 40-tal besökare deltog och kunde ställa frågor om projektet.

Andra projekt i området

Ett flertal projekt pågår i projektets närområde, till exempel tunnelbaneplaneringen, förlängningen av Tvärbanan, omvandlingen av Planiaområdet och andra projekt som hänger ihop med upphöjningen av Saltsjöbanan. Läs mer på webbplatsen för stadsbyggnadsprojekt i Sicklaområdet.

Här finns samlad information om tunnelbana till Nacka från Förvaltningen för utbyggd tunnelbana

Samråd om planförslaget

Detaljplanen för Saltsjöbanans upphöjning har varit utställt för samråd mellan den 1 augusti 2016 till och med den 12 september 2016. Den 29 augusti bjöd kommunen in till ett öppet hus i Nacka Stadshus och ett 40-tal besökare deltog och kunde ställa frågor om projektet.

Nu påbörjar kommunen arbetet med att samla synpunkter och bemöta dessa i en samrådsredogörelse. Arbetet pågår under hösten och därefter justeras planförslaget innan det sänds ut på granskning. Under samrådet fick människor som bor och arbetar i närheten samt myndigheter och remissinstanser lämna sina synpunkter på planförslaget.

Klicka på det streckade området precis över Saltsjöbanan, så hittar du Saltsjöbanans upphöjning. Du kan även zooma och navigera i kartan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.