Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sydvästra Plania

Här planeras för cirka 200 nya bostäder, två nya 7-spelarplaner, en ny kvartersgata samt ett aktivitetstorg.

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Samrådet är nu avslutat. Tack för alla inkomna synpunkter!
  • Nu sammanställs de inkomna synpunkterna och detaljplanen bearbetas inför att den ställs ut för granskning. I samband med granskningen kommer samrådsredogörelsen, där alla inkomna synpunkter bemöts, att publiceras på den här sidan och en underrättelse skickas ut till berörda.
  • Granskning planeras till kvartal 1 2025.
  • Samrådshandlingar och underlag finns fortsatt att läsa under samrådsfliken på denna sida.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse, lokaler för centrumändamål, nya gator och offentliga platser, ytor för idrott samt utökade ytor för skolverksamhet. Strukturen av bebyggelse, gator, mötesplatser och idrott ska bidra till att koppla samman området med sin omgivning i syfte att göra området till en tydligt sammanhängande del av Sickla och Nacka stad. Planförslaget föreslår cirka 200 bostäder, två nya 7-spelarplaner, en ny kvartersgata samt ett aktivitetstorg. Detta innebär att mer yta för idrott tillförs jämfört med idag. Torgets innehåll ska konkretiseras i en medborgardialog som utförs under våren 2024.

Nedan ses några av visionsbilderna från samrådet.

imagetxzlw.pngIllustrationsplan över planförslaget. Bild: Tyréns.

Perspektiv 02.jpgVisionsbild - fasad mot Järlaleden. Bilden visar endast en möjlig utformning av bebyggelsen. Bild: Nyréns Arkitektkontor/Bonava.

ortofoto.jpgOrtofoto över planområdet. Vit linje anger planområdets ungefärliga gräns.

Vad har hänt tidigare?

  • Beslut om att påbörja detaljplanearbete för Sydvästra Plania togs 2016. Därefter hölls 2017 ett samråd om förslaget där allmänheten lämnade synpunkter. År 2019 återremitterade kommunstyrelsen ärendet vad gäller utvecklingen av skolan. Sedan detaljplanearbetet påbörjades har förutsättningarna för projektet förändrats och behoven skiftat.
  • Ett förslag till planeringsinriktning togs fram för projektområdet hösten 2020. Beslutet innebär två 7-spelarplaner för fotboll, upprustning av Sickla skola, nya lokaler för förskolan Växthuset, bibehållen gymnastikhall samt nya bostäder. Det innebär en fördubbling av fotbollskapaciteten i Sickla. En webbartikel om inriktningsbeslutet kan du läsa här. En fotbollsplan planeras vara öppen under hela byggtiden.
  • Markanvisningstävlingen för Sydvästra Plania som pågick mellan den 10 december 2021 och den 28 januari 2022 är avslutad. Det blir bostadsutvecklaren Bonava som får uppdraget att planera vidare för cirka 200 nya bostäder centralt i Sickla med närhet till det mesta. Ett inspirerande stadskvarter skapas där idrott, skola och boende kan mötas. Läs gärna mer om markanvisningstävlingen här.

Sickla skola

Mer information om upprustningen av Sickla skola och nya lokaler för förskolan Växthuset hittar du här.

Startskede

Projektet startade den 13 september 2016 när start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott.

Detaljplanering

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas. Detaljplaneringen av det här området bygger programmet för Planiaområdet.

Under tiden 20 april till och med 18 maj 2017, fanns förslaget till detaljplan ute på samråd. Den 9 maj 2017 hölls ett Öppet hus i Sickla Skola, där allmänheten och andra berörda kunde ställa frågor om förslaget och om detaljplaneprocessen. Projektledare, planarkitekt samt ansvariga för vissa specialområden fanns på plats.

Efter samrådet sammanställer kommunen de synpunkter som kommit in och bemöter dem i en samrådsredogörelse som publiceras i samband med granskningen.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: