Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Tecknad bild över torgmiljö och tunnelbaneingången för Nacka stad.

Sydvästra Plania

Projektet ingår i framtida Nacka - det nya, täta och blandade området som skapas på västra Sicklaön. Här planeras för nya bostäder där idrott, skola och boende möts i nära samspel.

Status och handlingar

Projektets syfte

Skapa en inbjudande och trivsam stadsdel med en upprustad och större skola, goda idrottsmöjligheter samt nya bostäder i ett centralt läge i Sickla, med närhet till kollektivtrafik och service.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Eftersom projektet har arbetats om sedan samrådet 2017 planeras ett nytt samråd under hösten 2023. Det kommer då finnas möjlighet att lämna synpunkter och delta på samrådsmöte.
 • Markanvisningsavtalet godkändes av Kommunstyrelsen 3 oktober, 2022. Läs protokollet här. Leta upp § 247, sid 22.
 • Området här i Sickla planeras att utvecklas till ett levande stadskvarter där bostäder, idrott och skola kommer att mötas och och samspela sida vid sida.
  Idag finns en sjuspelarplan för fotboll, och nu planeras det för en ytterligare sjuspelarplan, vilket ger dubbel kapacitet för fotboll i kvarteret. Tillgången till lek och spontanidrott såsom klättring, basket och klätterlek samt rörelse förstärks genom det förslag som har vunnit markanvisningstävlingen. Här kan du läsa mer om förslaget
 • Markanvisningstävlingen för Sydvästra Plania som pågick mellan den 10 december 2021 och den 28 januari 2022 är avslutad. Det blir bostadsutvecklaren Bonava som får uppdraget att planera vidare för cirka 200 nya bostäder centralt i Sickla med närhet till det mesta. Ett inspirerande stadskvarter skapas där idrott, skola och boende kan mötas. Läs gärna mer om markanvisningstävlingen här.
 • Här hittar du de politiska handlingarna kring tilldelningen av markanvisningstävlingen, såsom tjänsteskrivelse och följande bilagor: utvärdering, öppningsprotokoll, summering och inbjudan till tävlingen.
 • Ett förslag till planeringsinriktning togs fram för projektområdet hösten 2020. Förslaget behandlades av kommunstyrelsen den 21 december 2020 och handlingar finns här, punkt nr 29.
  Beslutet innebär två 7-spelarplaner för fotboll, upprustning av Sickla skola, nya lokaler för förskolan Växthuset, bibehållen gymnastikhall samt nya bostäder. Det innebär en fördubbling av fotbollskapaciteten i Sickla. En webbartikel om inriktningsbeslutet kan du läsa här. En fotbollsplan planeras vara öppen under hela byggtiden.
 • Mer information om upprustningen av Sickla skola och nya lokaler för förskolan Växthuset hittar du här.
 • Samråd för ett större område som inkluderade markanvisningsområdet ägde rum 2017. Samrådshandlingar med tillhörande bilagor finns fortfarande att tillgå i högerspalten men då förutsättningarna för området har ändrats är samrådsförslaget inte längre aktuellt.

Vad har hänt tidigare?

 • Beslut om att påbörja detaljplanearbete för Sydvästra Plania togs 2016. Därefter hölls 2017 ett samråd om förslaget där allmänheten lämnade synpunkter. År 2019 återremitterade kommunstyrelsen ärendet vad gäller utvecklingen av skolan. Sedan detaljplanearbetet påbörjades har förutsättningarna för projektet förändrats och behoven skiftat.
 • Förberedelser har gjorts för en markanvisningstävling för nya bostäder i Sydvästra Plania. Nackas politiker har fattat beslut i två instanser om detta. Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KSSU) tog upp förslaget på sammanträdet 5 oktober 2021. Förslaget gick sedan vidare till kommunstyrelsens sammanträde 25 oktober 2021. Läs gärna tjänsteskrivelsen från KSSU, punkt nummer 7, här.
 • För att förbereda för nästa steg så har industrihuset vid Planiarondellen rivits. Vägar och gångbanor påverkas inte. Skol- och fotbollsverksamheten pågår som vanligt. För allas säkerhet är arbetsområdet avspärrat med stängsel. Därefter förbereds marken för nästa byggskede samt för markundersökningar.
 • Trafikverket ansvarar för de delar av Planiavägen och Järlaleden som ligger i anslutning till detaljplaneområdet. Trafikverket har, i dialog med kommunen, tagit fram en övergripande utredning om vägens framtida funktion och utformning. Utredningen sätter ramverket för vilka typer av åtgärder som kan göras vid en eventuell ombyggnad. Vägens utformning utreds i detalj inom kommunens planeringsprocess.
 • En tillfällig konstinstallation på parkeringsplatsen vid Planiarondellen har uppförts. Installationen, ingår i Konsten att skapa stad som står för medskapande, konst, kultur, innovationskraft och hållbarhet i stadsutvecklingen. Läs mer om Konsten att skapa stad och installationen här.

Status och handlingar

Projektet bygger på planprogrammet för Planiaområdet. Programmet visar hur ny bebyggelse, infrastruktur, service med mera kan utvecklas och ger riktlinjer för detaljplanearbetet. Programmet finns vid rubriken Startskede under STATUS OCH HANDLINGAR.

Startskede

Projektet startade den 13 september 2016 när start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott.

Detaljplanering

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas. Detaljplaneringen av det här området bygger programmet för Planiaområdet.

Under tiden 20 april till och med 18 maj 2017, fanns förslaget till detaljplan ute på samråd. Den 9 maj 2017 hölls ett Öppet hus i Sickla Skola, där allmänheten och andra berörda kunde ställa frågor om förslaget och om detaljplaneprocessen. Projektledare, planarkitekt samt ansvariga för vissa specialområden fanns på plats.

Efter samrådet sammanställer kommunen de synpunkter som kommit in och bemöter dem i en samrådsredogörelse som publiceras i samband med granskningen.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: