Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Sydvästra Plania

Projektet ingår i Nacka stad - det nya, täta och blandade området som skapas på västra Sicklaön. Inom området skapas möjlighet för nya bostadskvarter med levande bottenvåningar och cirka 360 nya bostäder, ny F-9-skola för ca 1100 elever, gymnastikhall, bollplan och en förskola med cirka 12 avdelningar.

Marie Ekberg

Marie Ekberg

Projektledare

Linn Grönlund

Linn Grönlund

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Trafikverket ansvarar för de delar av Planiavägen och Järlaleden som ligger i anslutning till detaljplaneområdet. Trafikverket arbetar med en utredning om vilken påverkan detaljplanen har på dessa vägar och vilka trafiksäkerhetsåtgärder som krävs.

Resultatet av utredningen avgör när detaljplanen kan gå vidare till granskning. Under granskningen presenteras synpunkterna från samrådet i en samrådsredogörelse och ett reviderat planförslag.

För att förbereda för nästa steg kommer industrihuset vid Gillerondellen att rivas under hösten 2018. Under september och oktober sker inre rivning. Under senare delen av året sker yttre rivning. Vägar och gångbanor påverkas inte. Skol- och fotbollsverksamheten kommer pågå som vanligt. Det är avspärrat med stängsel kring området som berörs, för allas säkerhet.

Startskede

Projektet startade den 13 september 2016 när start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott.

Samråd

Under tiden 20 april till och med 18 maj 2017, fanns förslaget ute på samråd. Handlingarna fanns tillgängliga i Nacka Stadshus, utställningshallen. Planförslaget fanns även tillgängligt på biblioteket i Nacka Forum och Dielselverkstaden i Sickla under bibliotekens öppettider.

Den 9 maj 2017 hölls ett Öppet hus (drop-in) i Sickla Skola, där allmänheten och andra berörda kunde ställa frågor om förslaget och om detaljplaneprocessen. Projektledare, planarkitekt samt ansvariga för vissa specialområden fanns på plats.

Kommunen sammanställer de synpunkter som kommit in och bemöter dessa i en samrådsredogörelse i samband med granskningen.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas. Projektområdet är en del av programområdet för Planiaområdet.

Syftet med projektet är att skapa en ny och utökad skol- och förskolemiljö inom Sickla skola samt möjliggöra för nya bostadskvarter med levande bottenvåningar. Byggnaderna ska förhålla sig till befintliga gator och omkringliggande miljöer, samt bidra till att skapa ett stadsmässigt och säkert gaturum för bland annat Gillevägen.

Målet är att det inom området ska tillskapas ca 360 nya bostäder, ny skola, gymnastikhall, bollplan och ca 12 avdelningar förskola.

Ett vidare övergripande syfte är att skapa en tät och blandad stadsbebyggelse med effektivare markanvändning där också Sickla skolområde tillåts utbyggnad och utökad verksamhet. Ett led i detta arbete blir att ersätta befintlig fotbollsplan med en ny inom projektområdet. Genom att anlägga ny plan innan den befintliga tas bort tillåts verksamheterna kopplade till fotbollsplanen fortgå samtidigt som arbetet framledes medför utökade markytor för ny bostadsbebyggelse längs Järlaleden.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.