Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Torgmiljö med tunnelbaneingången för Nacka stad.

Sydvästra Plania

Projektet ingår i Nacka stad - det nya, täta och blandade området som skapas på västra Sicklaön. Inom området ges möjlighet att skapa en utökad skol- och förskolemiljö samt nya bostäder.

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Beslut om att påbörja detaljplanearbete för Sydvästra Plania togs 2016. Därefter hölls 2017 ett samråd om förslaget där allmänheten lämnade synpunkter. År 2019 återremitterade kommunstyrelsen ärendet vad gäller utvecklingen av skolan. Sedan detaljplanearbetet påbörjades har förutsättningarna för projektet förändrats och behoven skiftat.
  • Ett förslag till planeringsinriktning togs fram för projektområdet hösten 2020. Förslaget behandlades av kommunstyrelsen den 21 december 2020 och handlingar finns här, punkt nr 29. Beslutet innebär två 7-spelarplaner för fotboll, upprustning av Sickla skola, nya lokaler för förskolan Växthuset, bibehållen gymnastikhall samt nya bostäder. En webbartikel om inriktningsbeslutet kan du läsa här.
  • Trafikverket ansvarar för de delar av Planiavägen och Järlaleden som ligger i anslutning till detaljplaneområdet. Trafikverket arbetar med en utredning om vilken påverkan detaljplanen har på dessa vägar och vilka trafiksäkerhetsåtgärder som krävs. Resultatet av utredningen avgör när planering beträffande bostäder kan gå vidare till granskning.
  • För att förbereda för nästa steg så har industrihuset vid Planiarondellen rivits. Vägar och gångbanor påverkas inte. Skol- och fotbollsverksamheten pågår som vanligt. För allas säkerhet är arbetsområdet avspärrat med stängsel. Därefter förbereds marken för nästa byggskede samt för markundersökningar.
  • En tillfällig konstinstallation på parkeringsplatsen vid Planiarondellen har uppförts. Syftet med installationen är att levandegöra platsen. Installationen, som inte påverkar fotbollsplanen eller åtkomsten till den, ingår i Konsten att skapa stad som står för medskapande, konst, kultur, innovationskraft och hållbarhet i stadsutvecklingen. Läs mer om Konsten att skapa stad och installationen här.

De nya fotbollsplanerna planeras få samma mått som dagens fotbollsplan. Minst en fotbollsplan planeras vara öppen under hela byggtiden.

Mer information om projektet med Sickla skola hittar du här.

Projektets syfte

Syftet med projektet är att skapa en utökad skol- och förskolemiljö inom Sickla skola och göra det möjligt att bygga nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge.

Status och handlingar

Projektet bygger på planprogrammet för Planiaområdet. Programmet visar hur ny bebyggelse, infrastruktur, service med mera kan utvecklas och ger riktlinjer för detaljplanearbetet. Programmet finns vid rubriken Startskede under STATUS OCH HANDLINGAR.

Startskede

Projektet startade den 13 september 2016 när start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott.

Detaljplanering

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas. Detaljplaneringen av det här området bygger programmet för Planiaområdet.

Under tiden 20 april till och med 18 maj 2017, fanns förslaget till detaljplan ute på samråd. Den 9 maj 2017 hölls ett Öppet hus i Sickla Skola, där allmänheten och andra berörda kunde ställa frågor om förslaget och om detaljplaneprocessen. Projektledare, planarkitekt samt ansvariga för vissa specialområden fanns på plats.

Efter samrådet sammanställer kommunen de synpunkter som kommit in och bemöter dem i en samrådsredogörelse som publiceras i samband med granskningen.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: