Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Sydvästra Plania

Projektet ingår i Nacka stad - det nya, täta och blandade området som skapas på västra Sicklaön. Inom området skapas möjlighet för nya bostadskvarter med levande bottenvåningar, ny F-9-skola, sporthall, bollplan och en stor förskola.

Emilie Hellström

Emilie Hellström

Planarkitekt

08-718 95 98

Marie Ekberg

Marie Ekberg

Projektledare

Status och handlingar

Nu lyser vi upp parkeringsplatsen vid Planiarondellen

Nacka kommun planerar för en tillfällig konstinstallation på parkeringsplatsen vid Planiarondellen. Installationen ska göra platsen mer attraktiv under byggtid. Installationen, som inte påverkar fotbollsplanen eller åtkomsten till den, ingår i Konsten att skapa stad som står för medskapande, konst, kultur, innovationskraft och hållbarhet i stadsutvecklingen.
Läs mer om Konsten att skapa stad och installationen här.
Se en film om projektet här

Fotbollsplanen påverkas inte av installationen och storleken på den nya fotbollsplanen planeras att vara densamma som idag. Planen är öppen under hela byggtiden.

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Samråd om förslaget till detaljplan hölls våren 2017. Kommunen går nu igenom synpunkterna och arbetar vidare med ett förslag inför granskningen mitten av 2019. Då presenteras synpunkterna från samrådet i en samrådsredogörelse och ett reviderat planförslag.
  • Trafikverket ansvarar för de delar av Planiavägen och Järlaleden som ligger i anslutning till detaljplaneområdet. Trafikverket arbetar med en utredning om vilken påverkan detaljplanen har på dessa vägar och vilka trafiksäkerhetsåtgärder som krävs. Resultatet av utredningen avgör när detaljplanen kan gå vidare till granskning.
  • För att förbereda för nästa steg så rivs industrihuset vid Planiarondellen, vilket beräknas klart våren 2019. Under februari sker rivning av bottenplattan på huset. Detta moment kan upplevas som störande, därför sker denna rivning enbart under några timmar på eftermiddagen. Vägar och gångbanor påverkas inte. Skol- och fotbollsverksamheten pågår som vanligt. För allas säkerhet är arbetsområdet avspärrat med stängsel. Därefter förbereds marken för nästa byggskede samt för markundersökningar. Provtagningar sker under våren på olika platser i området. Arbetet görs med en beprövad metod och påverkar inte omgivningen.

Projektets syfte

Syftet med projektet är att skapa en ny och utökad skol- och förskolemiljö inom Sickla skola och göra det möjligt att bygga nya bostadskvarter med levande bottenvåningar.

Målet är att det inom området ska finnas cirka 360 nya bostäder, ny F-9-skola för cirka 1100 elever, sporthallar, bollplan och cirka 12 avdelningar förskola.

I detaljplanen föreslås en tät och blandad stadsbebyggelse med bostäder och verksamheter i områdets östra delar. Sickla skola får då möjlighet att utöka sin verksamhet med nya lokaler för skola, förskola och idrott. Den befintliga fotbollsplanen ersätts med en ny inom planområdet, vilket gör att verksamheterna kopplade till fotbollsplanen kan fortgå. Senare ska utökade markytor för ny bostadsbebyggelse skapas längs Järlaleden.

Projektet bygger på planprogrammet för Planiaområdet. Programmet visar hur ny bebyggelse, infrastruktur, service med mera kan utvecklas och ger riktlinjer för detaljplanearbetet. Programmet finns vid rubriken Startskede under STATUS OCH HANDLINGAR.

Startskede

Projektet startade den 13 september 2016 när start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott.

Detaljplanering

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas. Detaljplaneringen av det här området bygger programmet för Planiaområdet.

Under tiden 20 april till och med 18 maj 2017, fanns förslaget till detaljplan ute på samråd. Den 9 maj 2017 hölls ett Öppet hus i Sickla Skola, där allmänheten och andra berörda kunde ställa frågor om förslaget och om detaljplaneprocessen. Projektledare, planarkitekt samt ansvariga för vissa specialområden fanns på plats.

Efter samrådet sammanställer kommunen de synpunkter som kommit in och bemöter dem i en samrådsredogörelse som publiceras i samband med granskningen.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.