Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...
Flygbild över området och motorvägsbron

Solbrinken-Grundet

Kommunalt huvudmannaskap för vatten- och avloppssystem, gator och allmän plats ska skapa bättre förutsättningar för permanentboende i det här äldre fritidshusområdet.

Anna Dolk

Anna Dolk

Kommunens projektledare

Status och handlingar

Detaljplanen har vunnit laga kraft 15 oktober 2021

Mark- och miljööverdomstolen meddelade i slutligt beslut den 15 oktober 2021 att prövningstillstånd inte ges. Det innebär att mark- och miljödomstolens beslut står fast och att detaljplanen därmed har vunnit laga kraft.

Laga krafthandlingar finns att läsa under STATUS OCH HANDLINGAR på denna sida.

Tidigare handlingar från detaljplanens och gatukostnadsutredningens samråd och granskningar finns under STATUS OCH HANDLINGAR under respektive rubrik.

Detta gäller för dig som är fastighetsägare och vill bygga enligt nya detaljplanen

Genomförandetid - då kan du vara säker på att nya detaljplanen gäller

När en ny detaljplan vunnit laga kraft gäller den tills vidare, men minst under den så kallade genomförandetiden. Under denna tid kan du vara säker på att åtgärder som är tillåtna enligt detaljplanen får genomföras, och du kan till exempel ansöka om bygglov enligt planen. Den nya detaljplanen för Solbrinken-Grundet kommer att ha en genomförandetid på 15 år.

Solbrinken-Grundet får fördröjd genomförandetid

Kommunen har valt att tillämpa tre års fördröjd genomförandetid på kvartersmark, alltså den mark som inte är vägar och andra allmänna ytor, för att först bygga ut vatten, avlopp och vägar i området. Det betyder att du som vill utnyttja en byggrätt som du får i den nya detaljplanen kan söka bygglov för den tidigast tre år efter att planen vunnit laga kraft.

Det kan du göra för att förbereda

Om du planerar att stycka av din tomt till en ny fastighet för att sälja den kan du påbörja det arbetet under de tre år som du väntar på att byggrätten ska börja gälla. Ansökan om att stycka av din tomt skickas till lantmäteriet. Du kan även ansöka om att ansluta den nya fastigheten till vatten och avlopp så att det byggas ut samtidigt med övriga arbeten i området. Ansökan om ny förbindelsepunkt för vatten och avlopp görs till Nacka vatten och avfall.

Gatukostnadsutredning

Gatukostnaderna för Solbrinken-Grundet har vunnit laga kraft. Gatukostnadsutredningen syftar till att fördela kostnaderna för anläggningsarbeten mellan fastigheterna som berörs av kommunens upprustning av allmän platsmark i och med genomförandet av detaljplan Solbrinken-Grundet.

Här finns mer information och handlingar i gatukostnadutredningen för Solbrinken-Grundet.

Detaljplaneläggning

Syftet med detaljplanen är att bygga ut kommunalt vatten och avlopp, förbättra vägarna, göra det möjligt att bygga permanent boende samt tillåta en viss förtätning. Vägar och övriga allmänna platser övergår till kommunalt huvudmannaskap, samtidigt som områdets landskapsbild samt värdefulla kultur- och naturvärden bevaras och skyddas. Även i bullerutsatta lägen kan marken användas effektivt, till exempelvis verksamhetslokaler och kontor, samt till flerbostadshus som kan fungera bulleravskärmande.

Cirka 190 fastigheter omfattas av planförslaget. Eftersom planförslaget är av betydande intresse för allmänheten så tillämpar kommunen så kallat utökat planförfarande (5 kap 7 § plan- och bygglagen, 2010:900) i det här projektet.

Samråd

Samråd hölls under våren 2017. Vid två tillfällen hölls Öppet hus där berörda fastighetsägare och andra berörda hade möjlighet att ställa frågor till kommunens tjänstemän.

Svar på synpunkter som lämnats under samrådet finns i samrådsredogörelsen, som ingick i planhandlingarna under granskningen.

Granskning

Ett förslag till granskningshandling togs fram under hösten 2018, som miljö- och stadsbyggnadsnämnden återremitterade för att utreda radhus istället för flerbostadshus vid Evedalsvägen. Efter justering av planhandlingarna ställdes planförslaget ut för granskning mellan den 8 januari och den 12 februari 2019.

De synpunkter som framfördes under granskningen har gjort att planförslaget ändras så mycket att en ny andra granskning blev aktuell.

Under tiden 1 oktober 2019 till och med 12 november 2019 fanns planförslaget utställt för en andra granskning.

Ändringen av planförslaget handlar om huvudmannaskapet för de två större naturområdena vid Lillsvängen och Grusbrinken. Kommunen planerar nu att pröva att undanta dessa områden från planområdet. Här (PDF-dokument, 2,8 MB) kan du läsa presentationen som kommunen höll för Baggenshöjdens och Baggensviks föreningar i juni 2019, med information om vad det nya planförslaget innebär för dessa föreningar och tips på vad du som fastighetsägare bör tänka på.

Det gula område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: