Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Bild: Baggensstäket, som är på väg att bli Nackas första kulturreservat.

Att bevara och utveckla värdefulla natur- och friluftsområden har en avgörande betydelse för folkhälsan och för en hållbar utveckling. Enligt kommunens mål och budget för 2020-2022 ska minst halva Nacka vara grönt i form av naturreservat, parker och andra grönområden.
Kommunens mål och budget 2020-2022

Reservaten är viktiga för människors livskvalitet och möjligheter till rekreation och aktivt friluftsliv. De behövs också för att bevara och stärka den biologiska mångfalden.

Mål och indikatorer om naturskydd finns också i kommunens miljöprogram.
Miljöbarometern: Skyddad natur

Tre nya reservat på gång

I mars 2021 blev Rensättra naturreservat Nackas femtonde naturreservat. Ytterligare tre reservat är på väg att bildas. Reservatsbildning pågår för Baggensstäket (kulturreservat), Ryssbergen och Skarpnäs. Arbetet med att ombilda Skuruparken till naturreservat har avbrutits. Läs mer om Skuruparken här. Föreskrifterna ska utformas så att inskränkningar i allemansrätten minimeras och ett aktivt friluftsliv stimuleras.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för samhällsplaneringen. Den ansvarar för den översiktliga planeringen av mark och vatten samt initierar övrig fysisk planering och sektorplanering. På uppdrag av kommunstyrelsen är det natur- och trafiknämnden som tar fram förslag till natur- och kulturreservat.

Flera av arterna i bildspelet finns i riktigt gammal skog, men inte på många andra håll. Grovticka och blomkålssvamp lever till exempel på marken intill gamla tallar. Mossorna är signalarter, som genom sin närvaro visar att området har höga naturvärden. Foton: Ronny Fors, Finn Cederberg och Jan Johansson.

Sidan uppdaterades: