Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Bild: Baggensstäket, som är på väg att bli Nackas första kulturreservat.

Att bevara och utveckla värdefulla natur- och friluftsområden har en avgörande betydelse för folkhälsan och för en hållbar utveckling. Enligt kommunens mål och budget för 2020-2022 ska minst halva Nacka vara grönt i form av naturreservat, parker och andra grönområden.
Kommunens mål och budget 2020-2022

Reservaten är viktiga för människors livskvalitet och möjligheter till rekreation och aktivt friluftsliv. De behövs också för att bevara och stärka den biologiska mångfalden.

Mål och indikatorer om naturskydd finns också i kommunens miljöprogram.
Miljöbarometern: Skyddad natur

Nytt kulturreservat på gång

Kommunen arbetar för att bilda ett kulturreservat i Baggensstäket. En förutsättning för att kunna genomföra det är att en ny detaljplan för Sydöstra Lännersta vinner laga kraft. Läs mer om Kulturreservat Baggensstäket här

Arbetet med att ombilda Skuruparken till naturreservat har avbrutits. Läs mer om Skuruparken här. Föreskrifterna ska utformas så att inskränkningar i allemansrätten minimeras och ett aktivt friluftsliv stimuleras.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för samhällsplaneringen. Den ansvarar för den översiktliga planeringen av mark och vatten samt initierar övrig fysisk planering och sektorplanering. På uppdrag av kommunstyrelsen är det natur- och trafiknämnden som tar fram förslag till natur- och kulturreservat.

Sidan uppdaterades: