Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Bild: Baggensstäket, som är på väg att bli Nackas första kulturreservat.

Att bevara och utveckla värdefulla natur- och friluftsområden har en avgörande betydelse för folkhälsan och för en hållbar utveckling. Enligt kommunens mål och budget för 2020-2022 ska minst halva Nacka vara grönt i form av naturreservat, parker och andra grönområden.
Kommunens mål och budget 2020-2022

Reservaten är viktiga för människors livskvalitet och möjligheter till rekreation och aktivt friluftsliv. De behövs också för att bevara och stärka den biologiska mångfalden.

Mål och indikatorer om naturskydd finns också i kommunens miljöprogram.
Miljöbarometern: Skyddad natur

Två nya reservat på gång

I oktober 2022 blev Skarpnäs naturreservat Nackas sextonde naturreservat. Ytterligare två reservat är på väg att bildas. Reservatsbildning pågår för Baggensstäket (kulturreservat) och Ryssbergen.

Arbetet med att ombilda Skuruparken till naturreservat har avbrutits. Läs mer om Skuruparken här. Föreskrifterna ska utformas så att inskränkningar i allemansrätten minimeras och ett aktivt friluftsliv stimuleras.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för samhällsplaneringen. Den ansvarar för den översiktliga planeringen av mark och vatten samt initierar övrig fysisk planering och sektorplanering. På uppdrag av kommunstyrelsen är det natur- och trafiknämnden som tar fram förslag till natur- och kulturreservat.

Bildspel från Ryssbergen. Flera av arterna i bildspelet finns i riktigt gammal skog, men inte på många andra håll. Grovticka och blomkålssvamp lever till exempel på marken intill gamla tallar. Mossorna är signalarter, som genom sin närvaro visar att området har höga naturvärden. Foton: Ronny Fors, Finn Cederberg och Jan Johansson.

Sidan uppdaterades: