Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skuruparken

Kommunfullmäktige beslutade den 18 maj 2020 att avbryta arbetet med att bilda naturreservat i Skuruparken. Parken ska bevaras och får inte bebyggas.

skuruparken-skotselplan.jpg

Kommunen har under många år arbetat för att göra Skuruparken till naturreservat. Det arbetet har nu avslutats och planeras inte att tas upp igen.

Syftet med att göra naturreservat i Skuruparken var att bevara och utveckla områdets värden för kulturhistoria, rekreation och biologisk mångfald. Det kulturhistoriska värdet består framför allt av områdets historia som landskapspark i engelsk stil. Rekreationsvärdet består främst av att området ger möjligheter till lättillgängliga upplevelser av en omväxlande natur med stränder, vatten, ädellövskog, äldre barrskog och kulturmiljöer. De biologiska naturvärdena är främst knutna till äldre träd och skog med ek och tall.

Bakgrund

Kommunen har vid två tillfällen beslutat att inrätta naturreservat i Skuruparken. Senast överklagades beslutet och 2017 upphävde Regeringen kommunens beslut. Marken som området omfattar ägs inte av kommunen och markägaren går inte med på reservatsbildning, eftersom kommunen och markägaren inte är överens om ersättning.

Inom parken finns dessutom ett 70-tal stugor med upplåtna med arrenden och vissa av dessa stugor är av kulturhistoriskt värde. Enligt kommunens egna beräkningar skulle kostnaderna för ersättningsmark och att lösa in alla stugor sammanlagt kunna uppgå till minst 100 miljoner kronor.

Vad händer nu?

Parken blir inte naturreservat, men får inte heller bebyggas. Området ska finnas kvar och fortsätta vara tillgängligt för allmänheten på samma sätt som i dag. Kommunen kommer att öka sin tillsyn av parken för att motverka nedskräpning och olagligt byggande. Kommunfullmäktige beslutade även att det i aktualitetsprövningen av översiktsplan ska göras tydligt att Skuruparken ska vara ett grönområde.

Historik

Den 22 juni 2017 upphävde regeringen kommunens beslut om att göra Skuruparken till naturreservat på grund av formaliafel. Formaliafelen består enligt regeringen av att kommunen inte låtit JM AB yttra sig om vad övriga parter har tyckt eller yttrat sig om vid samrådet.

Länsstyrelsens beslut angående överklagande av Skuruparken (pdf)

Regeringens beslut om att upphäva Skuruparken (pdf)

Sidan uppdaterades: