Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kulturreservatet Baggensstäket

Nu pågår arbete med att göra ett område kring Baggensstäket till Nackas första kulturreservat. Samråd inför antagandet hölls under våren 2016.

Status och handlingar

 • Startskede

  Kommunfullmäktige beslutar att påbörja processen för att bilda kulturreservatet. Området inventeras och avgränsas. Dokument som tas fram är grunden för skötselplanen.

 • Samråd

  Skötselplanen, som också innehåller föreskrifter (regler) om vad man som enskild får och inte får göra inom området, ställs ut på samråd. Sakägare (markägare och andra som är direkt berörda av förslaget) bjuds in att komma med synpunkter på förslaget.

 • Antagande

  Kommunfullmäktige beslutar att bilda reservatet. Beslutet skickas till sakägare samt publiceras i dagstidningarna.

 • Laga kraft

  Efter att överklagandetiden har gått ut eller att eventuella överklaganden har behandlats vinner beslutet om naturreservatet laga kraft. Då börjar skötselplanen och dess föreskrifter att gälla.

Kommunens syfte med att göra Baggensstäket till kulturreservat är att bevara och utveckla områdets värdefulla kulturmiljöer, som fasta fornlämningar, hävdade marker och park- och trädgårdshistoriska inslag. Den biologiska mångfalden ska bevaras och utvecklas. Områdets användning för friluftsliv, rekreation och kultur- och naturupplevelser för besökare ska också säkras och utvecklas.

Reservatets kulturhistoriska värden utgörs av områdets strategiska läge vid vattenvägen in mot Stockholm, med försvarshistoriska lämningar från skilda tider. Områdets naturvärden är främst knutna till gamla träd, såväl löv som tall. Rekreationsvärdet består av kombinerade kultur- och naturupplevelser samt närhet till vatten.

Samråd

Innan kommunen beslutar att bilda ett reservat ska den förelägga sakägare (markägare och innehavare av särskild rätt till marken) att inom viss tid yttra sig över förslaget. Samrådet om Baggensstäket pågick till och med den 31 maj 2016.

Den 24 jan 2017 beslutade natur- och trafiknämnden föreslå kommunfullmäktige att förklara området som kulturreservat.
Natur- och trafiknämndens beslut, §2

Kommunfullmäktige kommer att avvakta med reservatsbeslutet tills detaljplanen för sydöstra Lännersta (område W) har vunnit laga kraft.
Läs om stadsbyggnadsprojektet Sydöstra Lännersta

Förslaget till föreskrifter, avgränsning och skötselplan för reservatet finns vid pilen över processen - se rubriken Antagande.

Vill du uppleva miljön kring Baggensstäket till fots? Lugna promenaden i Boo visar vägen.

Baggensstäket med omgivningar. Du kan zooma och panorera i kartan. Gränserna för det planerade reservatet är inte markerade i kartan.

Beslutskarta

Gränserna för det planerade kulturreservatet är markerade i rött. Kartan är hämtad från antagandedokumentet.

Historiska platser

Platser med historiska lämningar samt kulturreservatets gräns är markerade.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.