Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Kulturreservatet Baggensstäket

Nu pågår arbete med att göra ett område kring Baggensstäket till Nackas första kulturreservat.

Status och handlingar

 • Startskede

  Kommunfullmäktige beslutar att påbörja processen för att bilda kulturreservatet. Området inventeras och avgränsas. Dokument som tas fram är grunden för skötselplanen.

 • Samråd

  Skötselplanen, som också innehåller föreskrifter (regler) om vad man som enskild får och inte får göra inom området, ställs ut på samråd. Sakägare (markägare och andra som är direkt berörda av förslaget) bjuds in att komma med synpunkter på förslaget.

 • Samråd 2

  Skötselplanen, som också innehåller föreskrifter (regler) om vad man som enskild får och inte får göra inom området, ställs ut på samråd. Sakägare (markägare och andra som är direkt berörda av förslaget) bjuds in att komma med synpunkter på förslaget.

 • Antagande

  Kommunfullmäktige beslutar att bilda reservatet. Beslutet skickas till sakägare samt publiceras i dagstidningarna.

 • Laga kraft

  Efter att överklagandetiden har gått ut eller att eventuella överklaganden har behandlats vinner beslutet om naturreservatet laga kraft. Då börjar skötselplanen och dess föreskrifter att gälla.

Kommunens syfte med att göra Baggensstäket till kulturreservat är att bevara och utveckla områdets värdefulla kulturmiljöer, som fasta fornlämningar, hävdade marker och park- och trädgårdshistoriska inslag. Den biologiska mångfalden ska bevaras och utvecklas. Områdets användning för friluftsliv, rekreation och kultur- och naturupplevelser för besökare ska också säkras och utvecklas.

Reservatets kulturhistoriska värden utgörs av områdets strategiska läge vid vattenvägen in mot Stockholm, med försvarshistoriska lämningar från skilda tider. Områdets naturvärden är främst knutna till gamla träd, såväl löv som tall. Rekreationsvärdet består av kombinerade kultur- och naturupplevelser samt närhet till vatten.

Vad händer nu?

Kommunfullmäktige kommer att avvakta med reservatsbeslutet tills detaljplanen för sydöstra Lännersta (område W) har vunnit laga kraft.
Sydöstra Lännersta (område W)

Historik

Förslag till kulturreservat har varit ute på samråd under perioden maj-juni 2010. Förslaget återremitterades till naturreservatsnämnden 2011 och justerades efter inkomna synpunkter. Därefter inväntade reseravsbildningen den pågående detaljplaneprocessen för sydöstra Lännersta (område W) och reservatsförslaget samordnades med detaljplanen. Då det hade gått sex år sedan det första samrådet för kulturreservatet genomfördes, hölls ett nytt samråd under april-maj 2016. Förslaget har därefter justerats efter inkomna synpunkter och ett nytt förslag till beslut och skötselplan har tagits fram under hösten 2016.

Vill du uppleva miljön kring Baggensstäket till fots? Lugna promenaden i Boo visar vägen.

Baggensstäket med omgivningar. Du kan zooma och panorera i kartan. Gränserna för det planerade reservatet är inte markerade i kartan.

Beslutskarta

Gränserna för det planerade kulturreservatet är markerade i rött. Kartan är hämtad från antagandedokumentet.

Historiska platser

Platser med historiska lämningar samt kulturreservatets gräns är markerade.

Sidan uppdaterades: