Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om att leda och driva utveckling i komplexitet

Ibland behöver vi expandera och förbättra våra arbetssätt, och anpassa dem till vår komplexa och föränderliga nutid. Det innebär stora påfrestningar för en kommunal organisation att utmana sina etablerade system, även om det är nödvändigt. Ledarskapet och de principer som styr förnyelsearbetet är en avgörande faktor för framgång.

Komplexitet och parallella perspektiv

Trots att mycket har förändrats i samhället så har det skett få förändringar i hur vi styr våra organisationer. Den dominerande metaforen för hur vi ser på våra organisationer är fortfarande den hierarkiska strukturen. Denna syn är förlegad och fungerar inte för att möta de utmaningar ledare står inför idag. Att hantera den ökande komplexiteten som uppstår när vi har flera parallella perspektiv i verksamheten, eller att hantera den ökande graden av oförutsägbarhet, kräver nya angreppssätt.

Principer

Grundläggande principer för att leda och driva utveckling i komplexa organisationer är baserad på modern forskning. "Det är genom görandet som innovationen klarnar." Det går inte att enbart tänka sig till en innovation. Vi måste testa i praktiken - GÖRA. Nedan kortfattat och enkelt beskrivet om de principer som påverkar förnyelsearbetet och etableringen av nya arbetssätt i Nacka.

Skapa eftertraktade attraktorer

Denna princip bygger på idén att det inte finns något motstånd, det finns bara attraktion. För att förändra beteenden behöver du hitta attraktorer som är starkare än motståndet. En enkel liknelse: Föreställ dig bilden av en fågel som du vill ska flytta sig till från ett ställe till ett annat. Antingen kan du ha ihjäl fågeln och kasta den till önskvärd position, eller så kan du locka med mat som fågeln gillar.

Testa i liten skala

För att etablera förnyade arbetssätt behöver vi först testa i liten skala genom mindre "pilotprojekt". Att testa i liten skala innebär liten risk. De gånger vi misslyckats kan skadan därmed begränsats. När vi lyckats kan vi tryggt skala upp och testa i större skala, för att sedan ta det vidare till etablering.

reflektera och återkoppla

För att kunna göra en bra bedömning om värde och effektivitet är reflektion tillsammans med olika delar av den berörda organisationen viktigt. Reflektion och återkoppling är något som ofta bortprioriteras. "Vi har inte tid.", men vår erfarenhet och bedöming är att det är värt varenda minut.

BYGG IHOP DET SOM FUNGERAR

Baserat på reflektioner och återkopplingar bygger vi vidare på det som får fäste och funger. Mängden delar som fungerar blir med tiden allt större och bildar ett nytt system, eller en ny etablerad idé. Nya komplexa system kan inte "installeras" - de uppstår bit för bit av de delar som fungerar. Det kallas inom forskningen för "Chunking".

SKAPA Enkla regler

Föreställ dig liknelsen med en fågelflock. När vi ser fåglar flyga i flock i naturen kan vi undra hur flocken som består av så många olika fåglar, kan se ut att röra sig som en enhet. Inom forskningen har det gjorts flera experiment att simulera flockbeteende digitalt där flockens intelligens bygger på att individer agerar enligt några enkla regler (Raynolds 1987). Reglerna står i ordning med den vikigaste först.

 1. Separation - undvik kollision med flockmedlemmar i närheten.
 2. Hastighet - försök hålla samma hastighet som flockmedlemmar i närheten.
 3. Sammanhållning - försök hålla dig nära flockmedlemmar i närheten, för att på så sätt koncentrera flocken.

Detta kan vi applicera på utveckling i komplexa organisationer i den mening att enkla regler behöver gälla för att vi ska röra oss framåt och det ska fungera. Inom stadsutvecklingen i Nacka har vi t ex tagit fram fyra enkla regler för att uppnå visionen nära och nyskapande. Vi kallar dem våra strategier, staket eller ramar:

 1. Ansvarsfullt och hållbart - ta hänsyn till alla hållbarhetsaspekter i de insatser vi genomför, inte bara för stunden utan även för en framtid
 2. Mod, kreativitet och innovation - utmana etablerade arbetssätt och etablerade antaganden och skapa sammanhang där olika perspektiv kan brytas mot varandra
 3. Tillsammans i samspel - håll en öppen, transparent och generös dialog med byggaktörer, boende, besökare och andra aktörer
 4. Välkomnande under tiden - skapa en välkomnande miljö även under byggtiden, t ex "oaser i byggkaos"

"Enkelt, tydligt syfte och principer ger upphov till komplext intelligent beteende. Komplexa lagar och regler ger upphov till enkelt, korkat beteende." Dee Hock, grundare av VISA

Sammanfattningsvis

 1. Ta en fråga som är överväldigande, komplex och med många beroenden.
 2. Identifiera ett eller två små steg som går att göra snabbt och enkelt och som hänger ihop med den övergripande frågan.
 3. GÖR!
 4. Reflektera tillsammans med andra berörda kring vad som fungerade och inte.
 5. Adaptera till nästa steg genom att släppa det som inte fungerar och bygg vidare på det som fungerar.
 6. Fortsätt bit för bit och bygg vidare på det som fungerar.

Forskningen bakom - läs mer

Nackas strategi- och förnyelsedirektör Klara Palmberg Broryd. har bedrivit forskning i att driva utveckling i komplexitet vid Luleå tekniska universitet. På länkarna nedan kan du läsa mer:

Sidan uppdaterades: