Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om Konsten att skapa stad

Nacka kommun driver sedan år 2013 Konsten att skapa stad som står för medskapande, konst, kultur och konstnärlig kompetens som resurser för ökad innovationskraft och hållbarhet i stadsutvecklingen.

Sammanhang

Nacka kommuns vision är Öppenhet & Mångfald och våra grundläggande värderingar är ”Vi har förtroende och respekt för människors kunskap och egna förmåga – samt för deras vilja att ta ansvar.” Det betyder att ambitionen att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor att påverka utvecklingen i Nacka är mycket hög. Kommunfullmäktige har antagit fyra nya mål för utvecklingen av hela Nacka. Ett av dem är ”BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA - Alla som bor och verkar i Nacka får bästa möjliga förutsättningar för sin utveckling och för att kunna förverkliga sina egna drömmar och idéer.”

Visionen för Nacka stad

Nacka stad ska enligt visionen vara en Nära & Nyskapande stadsdel. Denna vision får också effekter på utvecklingen av hela Nacka kommun, i synnerhet de lokala centrumen. För att kunna vara nyskapande behöver vi utmana våra sätt att tänka och göra, dvs skapa nya tanke- och beteendemönster. Nacka kommun driver därför sedan år 2013 "Konsten att skapa stad" där vi arbetar aktivt och medvetet med konst, kultur, konstnärlig kompetens och medskapande som verktyg och resurser för ökad innovationskraft och hållbarhet i stadsutvecklingens olika faser.

Konsten att skapa stad vilar på fyra strategier

 • Ansvarsfullt och hållbart
 • Mod, kreativitet och innovation
 • Tillsammans i samspel
 • Välkomnande under tiden

Ett förhållningssätt

Konsten att skapa stad står för en inställning och ett förhållningssätt, och genomsyrar stadsutvecklingen i Nacka kommun. Detta gäller oavsett om du är medarbetare i Nacka kommun, medborgare, besökare eller konsult som samspelar med Nacka i utvecklingen av Nacka stad och de lokala centrumen.

Exploatörer förväntas anamma Nackas ambition att levandegöra Nacka på ett nyskapande sätt, och driva en utvecklingsprocess som inkluderar medborgare, konst, kultur och konstnärlig kompetens från början av utvecklingen av varje aktuellt område. Detta kan ske antingen tillsammans med Nacka kommun eller på egen hand.

Syfte med en insats

Det kan finnas flertalet anledningar och syften bakom en insats/aktivitet i Konsten att skapa stads anda. Kortfattat kan det beskrivas så här:

 • Skapa en attraktiv och innovativ stad
 • Sätta ljus på eller uppmärksamma en plats eller händelse
 • Utveckla en identitet för en plats, stråk eller område
 • Erbjuda oaser mitt i byggandet
 • Aktivera en ”död” byggnad eller plats
 • Skapa kvalitativa offentliga rum där människor trivs och mår bra
 • Skapa ökad hastighet och kostnadseffektivitet

Olika typer av insatser och aktiviteter

Vi har delat in aktiviteter och insatser i fem olika kategorier eller växlar (0,1,2,3,4) beroende på karaktär och tidsomfattning.

Växel 0) "STJÄRNSTOFT" - Står för utveckling av platsens lyskraft eller ljus, dvs lokala och platsspecifika program som tas fram i samspel med närboende och andra aktörer. Insatsen är en process som syftar till att vaska fram platsens själ, karaktär, identitet, platsens DNA. Stjärnstoft fungerar som underlag till nyskapande arkitektur, gestaltningsprogram, konstprogram och växel 1,2,3.

Växel 1) ”TOMTEBLOSS” - Lyser upp en kort stund – upp till en vecka. Tillfälliga och kortvariga insatser/aktiviteter såsom festivaler och evenemang av olika slag.

Växel 2) ”LÄGERELDAR” - Lyser upp och värmer lite längre - från en vecka upp till fem år. Tillfälliga och lite längre insatser/aktiviteter såsom aktivering av tomma lokaler, pop-up-parker och andra installationer som kan fungera som inspiration, berörande platser eller magiska oaser mitt i byggandet.

Växel 3) ”LAVA” - Väller fram, lyser upp och värmer, stelnar och blir permanent. Insatser och aktiviteter som leder till en permanent installation av bestående karaktär såsom unika attraktiva målpunkter med konstnärlig höjd och/eller utveckling av offentliga platser genom aktivt medskapande av medborgare.

Växel 4) ”VINTERGATAN” - Alla insatser och aktiveter bildar en hel galax som också skall driftas och förvaltas. Vintergatan bevarar, vårdar och ombesörjer för framtiden. Insatser för att den permanenta konsten ska bestå genom rationella förutsättningar att underhålla och drifta konstverk på ett hållbart sätt. Dessa aspekter skall beaktas och inkluderas framför allt i växel 3, men även i växel 1 och 2. Vintergatan skapar förutsättningar och underlag för att öppna konsten för allmänheten och stödja att konstnärliga berättelser lever kvar över tid.

Ingredienser/principer

Samtliga insatser ska innehålla flera eller alla av ingredienserna:

 • Medskapande där flera olika perspektiv tas tillvara (mångfald)
 • Konstnärlig kompetens och kvalitet
 • Identitetsskapande platsutveckling
 • Platsmarknadsföring

Sidan uppdaterades: