Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Framkomlighet

Framkomlighetsstrategin är ett styrande dokument för kommunens arbete med framkomlighet. I bilagan Framkomlighet i Nacka beskrivs förutsättningarna för detta arbete, och de verktyg som kommunen kan använda för att nå de uppsatta målen.

Framkomlighetsstrategin utgår från Nacka kommuns vision ”Öppenhet och mångfald” och den grundläggande värderingen ”Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar” som speglar tilltron till den enskilda resenärens förmåga att göra effektiva och hållbara resval utifrån situation och tidpunkt. Av kommunens fyra övergripande mål är det främst målet om ”attraktiva livsmiljöer i hela Nacka” med undertexten ”framkomligheten är god” strategi ska bidra till att uppfylla.

Framkomlighetsstrategin definierar kommunens verktyg för framkomlighet i trafiksystemet, med prioritet för gående, cyklister och kollektivtrafik. Förhållningssättet för hur målen i framkomlighetsstrategin ska nås kan sammanfattas i tre punkter:

  • På västra Sicklaön skapas tätare stadsmiljöer med närhet till det mesta, där framkomligheten i trafiksystemet är förutsägbar och pålitlig
  • För att åstadkomma förutsägbar framkomlighet, god tillgänglighet och kapacitet när det behövs, ska kommunen effektivt och samordnat nyttja de verktyg som finns.
  • Genom att konkretisera väntade störningar och åtgärder i en kontinuerligt uppdaterad handlingsplan skapas underlag för detaljerade resandeprognoser och kapacitetsanalyser.

Nacka kommuns mål kopplade till framkomlighet

Mål kopplade till framkomlighet i trafiksystemet finns i Nacka kommuns styrdokument; Översiktsplanen ”Hållbar framtid i Nacka”
Dokumentet ”Utvecklad strukturplan”, Visionen för Nacka stad samt Nackas miljöprogram 2016-2030.

Målen lyfter fram att:

  • kommunen ska ha ett trafiksystem där alla fordonsslag är samordnade på ett hållbart och välfungerande sätt
  • andelarna för kollektivtrafik, gång och cykel ska öka
  • framkomligheten är säker och trygg med prioritet för gång-, cykel- och kollektivtrafik framför biltrafik
  • klimatpåverkan ska begränsas bland annat genom minskade utsläpp av växthusgaser per person från vägtrafik

Uppföljning av målen

Uppföljning sker i samband med kommunens bokslut för att säkerställa att strategin bidrar till att uppfylla de angivna målen och skapar på så sätt framkomlighet när Nacka växer och bygger stad.

Sidan uppdaterades: