Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Bygglov och solceller

Om du vill installera solcellspaneler eller solfångare på din fastighet räknas det som en fasadändring. Du kan behöva bygglov för detta om din fastighet ligger inom detaljplan, men det finns vissa undantag. Nedan har du svar på de vanligaste frågorna vi får kring solenergianläggningar och bygglovsplikt.

När behövs bygglov

 • Utanpåliggande solcellspaneler eller solfångare på en byggnad kan vara bygglovspliktiga om ändringen innebär en väsentlig ändring av byggnadens yttre. Från lovplikten finns dock vissa undantag, läs mer om det nedan. Väsentliga fasadändringar är alltid bygglovspliktiga om byggnaden ligger inom detaljplanelagt område i en värdefull kulturmiljö. Exempel på en väsentlig fasadändring är svarta paneler på ett rött tegeltak eller paneler som inte följer takets form.

 • Fristående solenergianläggningar, alltså solfångare eller solceller som placeras på marken, kan kräva bygglov som byggnad om konstruktionen är sådan att den genom höjd och utbredning går att uppehålla sig under.

 • Att installera en solenergianläggning som fasad- eller takmaterial, alltså integrerade paneler och inte utanpåliggande, kräver oftast bygglov som byte av takmaterial.

 • Bygglov behövs om det finns en utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser för fasadändringar.

 • Bygglov behövs om det du vill utföra strider mot bestämmelser i gällande detaljplan. Det kan exempelvis finnas bestämmelser om vilka byggnadsmaterial som är tillåtna.

Vad är lovbefriat

 • Om din byggnad ligger utanför detaljplanerat område eller områdesbestämmelser är det lovbefriat att uppföra solcellspaneler och solfångare.

 • Utanpåliggande solcellspaneler eller solfångare som inte innebär väsentlig fasadändring är lovbefriade. Exempel på solcellspaneler som inte ansetts vara väsentlig ändring är svarta paneler på ett svart papptak som följer takets form.

 • Utanpåliggande solcellspaneler och solfångare som innebär väsentlig ändring är enligt undantagsbestämmelser lovbefriade under förutsättning att:
  1. de monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  2. panelerna följer byggnadens form,
  3. panelerna inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret,
  4. byggnaden eller bebyggelseområdet inte är särskilt värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt (kan vara utpekat i detaljplan och/eller kulturmiljöprogram) och att
  5. det inte finns bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser som reglerar takmaterial eller utökad lovplikt.

Våga fråga!

Det kan vara svårt att avgöra om det är en väsentlig ändring du vill göra. Bygglovenheten gör en samlad bedömning utifrån flera aspekter och följer rättspraxis.

Hittar du inte svar på din fråga nedan eller är osäker på vad som gäller för ditt projekt - kontakta gärna Stadsbyggnadsservice på stadsbyggnad@nacka.se. Du får normalt svar inom 48 timmar. Du kan också boka ett rådgivningsmöte med oss.

Via kommunens karttjänst kan du:

- ta del av gällande detaljplan eller områdesbestämmelse

- se om din fastighet har en byggnad som är utpekad som värdefull eller ingår i ett område som är kulturhistoriskt värdefullt

PLAN- OCH BYGGLAGEN GÄLLER OAVSETT LOV- ELLER ANMÄLANPLIKT

Oavsett om en åtgärd kräver bygglov eller startbesked behöver den vara förenlig med plan- och bygglagstiftningen. Du behöver därför oavsett lov- eller anmälanplikt ta hänsyn till hur åtgärden påverkar din byggnad och dess närmiljö. I plan- och bygglagen finns utformningskrav när det gäller god form-, färg- och materialverkan, krav på tekniska egenskaper och förbud mot förvanskning. Vid ändringar finns också krav på varsamhet och hänsyn till en byggnads och områdes värden och karaktärsdrag som alltid behöver följas.

Detta gäller särskilt för en byggnad som klassats som kulturhistoriskt värdefull eller ligger inom ett område som har kulturhistoriska värden. Det kan innebära att en åtgärd som inte kräver lov ändå inte kan utföras för att den inte är varsam mot byggnaden eller bebyggelseområdet.

Läs mer om krav på bygglovsbefriade åtgärder på Boverkets hemsida.

ÅTGÄRDEN BEHÖVER FÖLJA DETALJPLAN ELLER OMRÅDESBESTÄMMELSER

Även om en åtgärd inte behöver bygglov eller anmälan så får den inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Detta gäller samtliga anläggningar som solcellspaneler och solfångare, fristående solenergianläggningar och solenergianläggning som integreras i byggnadens fasad eller tak.

En byggnad kan exempelvis omfattas av bestämmelser i en detaljplan där material och kulörer är reglerade för fasader och tak. Även om solcellspaneler ska monteras utanpå tak- eller fasadmaterialet kan det finnas risk för att åtgärden strider mot syftet med planbestämmelserna. Syftet med en planbestämmelse om utformning av takbeklädnad kan exempelvis vara att ge och bibehålla en enhetlighet i bebyggelsen i området. Det innebär att även om solcellerna som åtgärd är lovbefriade kan det finnas hinder att kunna uppföra dem.

SOLCELLSPANELER OCH SOLFÅNGARE KAN BEHÖVA ANMÄLAN

Solcellspaneler och solfångare kan påverka en byggnad utöver utseendet. Du behöver alltid göra en anmälan om
• solenergianläggningen påverkar byggnadens bärande konstruktion.
• solenergianläggningen väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.

Anmälan görs digitalt till byggloveheten och du får inte påbörja åtgärden förrän du fått startbesked. Påbörjar du innan startbesked getts kan en byggsanktionsavgift tas ut.

Exempel på när bärande delar av konstruktionen berörs är om du behöver göra förstärkande åtgärder för att taket ska orka bära både solcellerna och snölaster. Takets förutsättningar är särskilt viktigt att se över om du har en enklare takkonstruktion eller om byggnaden uppfördes för länge sen. Hur man beräknar till exempel snölaster har ändrats över tid och det kan därför idag gälla andra krav än när din byggnad uppfördes.

Det är miljö- och stadsbyggnadsnämnden som utifrån lagar och rättspraxis avgör om åtgärderna kräver anmälan. Är du osäker på om åtgärden innebär anmälanplikt kontakta Stadsbyggnadsservice på stadsbyggnad@nacka.se

ANDRA TILLSTÅND KAN BEHÖVAS

Även om en solenergianläggning inte behöver bygglov eller anmälan kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Detta gäller samtliga anläggningar som solcellspaneler och solfångare, fristående solenergianläggningar och solenergianläggning som integreras i en byggnads fasad eller tak.

Tillstånd och dispens inom naturreservat
I naturreservat gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler som beskriver vad som är förbjudet att göra i området. Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna behöver du ansöka om dispens. Läs mer om Nackas naturreservat på nacka.se.

I vissa fall där inte tillstånd eller dispens krävs behövs samråd. Samråd kan även behövas inom tätbebyggt område och behöver inte vara knutet till ett naturreservat.

Samråd om ingrepp i naturmiljön
Om en verksamhet eller åtgärd kommer att väsentligt ändra naturmiljön ska den verksamheten eller åtgärden anmälas för samråd. Kravet kan till exempel gälla ledningar, husbehovstäkter och i vissa fall solcellsanläggningar. Anmälan om samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken (1998:808) görs till Länsstyrelsen. Läs mer på Länsstyrelsen i Stockholms hemsida.

Tillstånd för förändring av byggnadsminne eller statligt byggnadsminne
Vissa byggnader och miljöer är skyddade som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (1998:950) eller som statligt byggnadsminne enligt förordning om statliga byggnadsminnen (2013:558).

Dessa utpekningar är i princip alltid förenade med skyddsbestämmelser. Beroende på hur skyddsbestämmelserna är utformade kan det behövas tillstånd för att få utföra åtgärder som underhåll eller ändringar. Detta gäller oavsett om åtgärden är lov- eller anmälanpliktig enligt plan- och bygglagen.

Planerar du en åtgärd på eller i ett byggnadsminne behöver du höra av dig till länsstyrelsen.

Planerar du en åtgärd på ett statligt byggnadsminne behöver du höra av dig till Riksantikvarieämbetet.

Via kommunens karttjänst kan du:

- hitta byggnadsminnen i Nacka kommun

Du kan även läsa mer om byggnadsminnen och statliga byggnadsminnen inom Nacka kommun Nackas kulturmiljöprogram

SOLCELLSPANELER OCH SOLFÅNGARE I KULTURMILJÖER

Undantaget från lovplikt för solcellspaneler och solfångare som väsentligt ändrar byggnadens yttre gäller inte i särskilt värdefulla områden.

Det kan trots det vara bygglovbefriat att uppföra solcellspaneler och solfångare även inom särskilt värdefulla områden och på värdefulla byggnader. Avgörande är hur solcellspaneler eller solfångare utformas och utförs. Bygglovsbefrielsen gäller under förutsättning att solcellspanelerna eller solfångarna:

 1. inte bedöms väsentligt ändra byggnadens yttre utseende,
 2. uppfyller kraven på hänsyn, varsamhet och inte är förvanskande och
 3. åtgärden följer gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.

För byggnader inom kulturhistoriskt värdefulla området är det vanligt att det finns bestämmelser i detaljplaner och områdesbestämmelser som reglerar utförande eller utökar lovplikten. Det kan påverka möjligheterna att uppföra solcellspaneler och solfångare.

Oavsett om åtgärden är lovpliktig eller inte behöver du ta hänsyn till hur åtgärden påverkar byggnaden och dess närmiljö. Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om förbud mot förvanskning. Vid ändringar finns också krav på varsamhet och hänsyn till en byggnads och områdes värden och karaktärsdrag som alltid behöver följas. Detta gäller särskilt för en byggnad som klassats som kulturhistoriskt värdefull eller ligger inom ett område som har kulturhistoriska värden. Det kan innebära att en åtgärd som inte kräver lov ändå inte kan utföras för att den inte är varsam mot byggnaden eller bebyggelseområdet.

Tänk därför särskilt på hur solcellspaneler och solfångare bäst placeras och utformas för att passa utformningen av ditt hus och dess karaktärsdrag.

Det kan det vara svårt att avgöra om det är en väsentlig ändring eller om åtgärden kan bedömas som varsam. Om du är osäker hör gärna av dig till Stadsbyggnadsservice. Du når dem på stadsbyggnad@nacka.se. Du kan också boka ett rådgivningsmöte med oss.

Via kommunens karttjänst kan du:

- se om din fastighet har en byggnad som är utpekad som värdefull eller ingår i ett område som är kulturhistoriskt värdefullt
- ta del av gällande detaljplan eller områdesbestämmelse

OLÄGENHET OCH TILLSYN

Utformningen av solcellspaneler och solfångare och även fristående och integrerade solenergianläggningar får inte leda till att betydande olägenheter för omgivningen uppstår. Det är byggherrens ansvar att åtgärderna genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt plan- och bygglagen eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen.


Om bygglovsbefriade åtgärder utförts så att de strider mot lag, föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av lagen kan byggnadsnämnden ingripa. Det kan vara om något av kraven för lovbefrielse inte uppfylls som exempel att den inte följer byggandens form. Det kan även vara att ett krav på utformning eller en teknisk egenskap inte uppfylls. Byggnadsnämnden kan i vissa fall förelägga byggherren att rätta till det som är fel eller, om detta inte är möjligt, att återställa, till exempel genom att solenergianläggningen behöver tas bort.

HUR MYCKET SOLENERGI DU KAN FÅ

Funderar du över hur mycket solenergi ditt tak kan ge? Med hjälp av Nackas interaktiva solkarta kan du ta reda på hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som är bäst att använda för solenergi och hur mycket el eller värme en solenergianläggning skulle kunna producera under ett år.

Läs mer om Nackas solkarta.

Sidan uppdaterades: