Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Checklistor för bygglov

Här beskriver vi de handlingar som normalt behöver finnas med i en bygglovsansökan för vanliga typer av projekt. Fler checklistor, exempelvis för anmälningsärenden, finns på denna sida: https://www.nacka.se/boende-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/exempelritningar-och-riktlinjer/

Byggbodar

 • Situationsplan
  En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Kartan kan beställas utan kostnad av Lantmäterienheten hos Nacka Kommun. Maila lantmateri@nacka.se

  Rita in byggnaden på kartan. Måttsätt den nya byggnaden och lås byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser.
 • Fasadritning
  Alla fasader ska redovisas. Ange nya och befintliga marknivåer. Ange materialval och kulörer.
 • Planritning
  Måttsätt ritningen så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut. Redovisa alla våningsplan med inritade rumsfunktioner.
 • Avvecklingsplan
  För att kunna ge tidsbegränsat lov behöver det bland annat finnas ett tillfälligt behov som tydligt framgår av avvecklingsplanen.
  Blankett avvecklingsplan
 • Enklare brandskyddsdokumentation
  Se exempel
 • Förslag på kontrollplan
  En kontrollplan beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.
  Exempel på kontrollplan - går att använda som mall (Word)

Vet du redan från början att du behöver byta placering på bodarna har du möjlighet att lämna in en arbetsplatsdispositionsplan (APD) som visar de tänkta placeringarna. Ange även tidsintervall för de olika placeringarna. Då behöver du inte söka nytt bygglov och startbesked när du flyttar bodarna.

Handlingarna klara?

Bygglovansökan eller anmälan

Inglasning av balkong

Till din ansökan om bygglov för inglasning av balkong behöver du normalt bifoga följande dokument. Situationsplan och alla ritningar ska vara skalenliga.

 • Situationsplan
  En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Kartan kan beställas utan kostnad av Lantmäterienheten hos Nacka Kommun. Maila lantmateri@nacka.se

  Markera aktuell fasad.
 • Fasadritningar
  Alla balkonger som berörs ska redovisas. Markera var inglasning är tänkt samt skriv dit lägenhetsnummer.
 • Detaljritning på föreslagen inglasning, till exempel ett produktblad.
 • Konstruktionsritning
  Redovisa infästning mot tak och golv eller räcke. Rita in brandgastätning/brandtätning.
 • Förslag till kontrollplan
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.
  Exempel på kontrollplan, kan användas som mall (Word)
 • Lägenhetsnummer
  Redovisa lägenhetsnummer för samtliga berörda balkonger.

Om ansökan gäller inglasning av balkong av flera balkonger som ska genomföras i flera etapper kan det vara lämpligt att ansöka om separata slutbesked för varje etapp/balkong. Som byggherre är man ansvarig att uppfylla de krav som gäller för åtgärden. Redovisa vilka/vilket lägenhetsnummer du ansöker slutbesked för. Slutbeskedet innebär att nämnden utifrån det underlag som finns i ärendet bedömer om åtgärden kan antas uppfylla de krav och villkor som gäller för åtgärden. Ett slutbesked efterfrågas ofta vid en försäljning och behövs för att ta balkongen i bruk.

Alla handlingar klara?

Bygglovansökan eller anmälan

Komplementbyggnad

Fristående garage och uthus är exempel på vanliga komplementbyggnader.

Som hjälp finns våra exempelritningar där vi visar hur ritningar kan se ut för olika typer av åtgärder.
Exempelritningar för nybyggnad av komplementbyggnad

Följande handlingar krävs för att ansökan om bygglov ska vara komplett. Inför tekniskt samråd och startbesked krävs ytterligare handlingar. Alla ritningar ska vara skalenliga.

 • Situationsplan
  En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Kartan kan beställas utan kostnad av Lantmäterienheten hos Nacka Kommun. Maila lantmateri@nacka.se

  Rita in byggnaden på kartan. Måttsätt den nya byggnaden och lås byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.

  Kartan är ett viktigt underlag för ett korrekt beslut. Till din ansökan kan du behöva beställa en nybyggnadskarta till exempel om byggnaden ligger nära mark som inte får bebyggas.

Läs gärna mer om våra kartor här.

Kontakta Stadsbyggnadsservice för vägledning om rätt karta.

 • Fasadritning
  Alla fasader ska redovisas. Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet). Ange nya och befintliga marknivåer. Ange materialval och kulörer.
 • Planritning
  Måttsätt ritningen så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.
 • Sektionsritning
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.

Beroende på byggnadens storlek och komplexitet kan du eventuellt få startbesked tillsammans med bygglovet. För att få startbesked behöver du skicka in följande handlingar:

Handlingarna klara?

Bygglovansökan eller anmälan

Mur och plank

Läs gärna våra riktlinjer för plank, staket och murar. (PDF-dokument, 311 kB)

 • Situationsplan
  En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Kartan kan beställas utan kostnad av Lantmäterienheten hos Nacka Kommun. Maila lantmateri@nacka.se


  Rita in muren/plankets placering på situationsplanen med redovisade mått och avstånd till tomtgräns. Ange även plushöjd för överkant murkrön. Redovisa eventuella markförändringar.
 • Elevationsritning
  Ritningen ska visa muren/planket sett från sidan. Måttsätt murens/plankets längd och höjd. Redovisa befintliga och nya marknivåer samt material och kulörer.
 • Principsektion
  Redovisa muren/plankets uppbyggnad och anslutning till marken.
 • Förslag till kontrollplan
  En kontrollplan beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.
  Exempel på kontrollplan - går att använda som mall (Word-dokument, 66 kB)

Handlingarna klara?

Bygglovansökan eller anmälan

Nytt enbostadshus

Som hjälp finns våra exempelritningar där vi visar hur ritningar kan se ut för olika typer av åtgärder.
Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus (PDF-dokument, 1,8 MB)

Inför tekniskt samråd och startbesked krävs ytterligare handlingar. Alla ritningar ska vara skalenliga.

 • Situationsplan
  Beställ en nybyggnadskarta från kommunen

  Rita in byggnaden på kartan. Måttsätt den nya byggnaden och lås placeringen genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Markera husets höjd genom att ange plushöjden för den färdiga golvnivån på entréplanet.

  Redovisa hur tomten ska ordnas: in/utfart, parkering, befintliga och ändrade marknivåer, murar/stödmurar, plank, dagvattenhantering och avfallshantering. Gör gärna en särskild markplaneringsritning för denna redovisning.
 • Fasadritning
  Alla fasader ska redovisas. Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet). Ange nya och befintliga marknivåer. Ange också materialval och kulörer.
 • Planritning
  Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens area lätt går att räkna ut. Kom ihåg att entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga och innehålla vissa grundläggande funktioner enligt Boverkets Byggregler (BBR). Planritningen över entréplanet ska vara möblerad.
  Tillgänglighet och användbarhet (folder)
 • Sektionsritning
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.

Kontrollansvarig och kontrollplan
Du ska ha en kontrollansvarig som hjälp när det gäller kontrollen av att alla krav enligt lagar och byggregler uppfylls. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. I ansökan ska du redovisa vem som är kontrollansvarig.
Sök efter behörig kontrollansvarig på Boverkets webb

Avfallshantering

Vid nybyggnation av bostäder behöver du även redovisa hur avfall tas omhand och hanteras. I den tekniska handboken hittar du stöd och vägledning i hur du tar fram rätt underlag inför din bygglovsansökan.
Länk till teknisk handbok.

Handlingarna klara?

Bygglovansökan eller anmälan

Pool

 • Situationsplan
  En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Kartan kan beställas utan kostnad av Lantmäterienheten hos Nacka Kommun. Maila lantmateri@nacka.se

  Rita in poolens placering på situationsplanen med redovisade mått och avstånd till tomtgräns. Ange även plushöjd för överkant murkrön. Redovisa eventuella markförändringar.
 • Elevationsritning
  Ritningen ska visa poolen sett från sidan. Måttsätt poolens längd och höjd. Redovisa befintliga och nya marknivåer samt material.
 • Marksektioner
  Redovisa sektion tagen genom poolen och omgivande mark. På sektionen redovisas mark som tas bort och mark som fylls upp.
 • Förslag till kontrollplan
  En kontrollplan beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.
  Exempel på kontrollplan - går att använda som mall (Word-dokument, 66 kB)

Handlingarna klara?

Bygglovansökan eller anmälan


Riktlinjer för murar (PDF-dokument, 311 kB)

Skyltar

 • En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Kartan kan beställas utan kostnad av Lantmäterienheten hos Nacka Kommun. Maila lantmateri@nacka.se

  Markera var på byggnaden eller var på fastigheten som skylten ska placeras. Placeringen av fristående skylt behöver måttsätts från tomtgräns.
 • Fotomontage
  Ta ett foto av den aktuella fasaden eller platsen och rita in skylten. Skylten ska måttsättas. Fotomontage kan ofta användas istället för fasadritning.
 • Detaljredovisning
  Redovisning av skyltens utformning, material och kulörer samt hur skylten ska sättas fast i fasad.
 • Konstruktionsritning
  Om skylten/ljusanordningen är mer omfattande, till exempel fristående pyloner eller större skyltar, behövs en konstruktionsritning.
 • Förslag till kontrollplan
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Om skylten är belyst ska en kontrollpunkt om reglerbarhet och att belysningen inte ska vara störande för omgivningen finnas med.
  Exempel på kontrollplan - går att använda som mall (Word-dokument, 67 kB)

Alla handlingar klara?

Bygglovansökan eller anmälan


Våra riktlinjer för skyltar (PDF-dokument, 269 kB)

Tillbyggnad

Checklistan gäller för tillbyggnad av enbostadshus eller komplementbyggnad. Alla ritningar ska vara skalenliga.

Som hjälp finns våra exempelritningar där vi visar hur ritningar kan se ut för olika typer av åtgärder.
Exempelritningar för tillbyggnad

 • Situationsplan
  En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Kartan kan beställas utan kostnad av Lantmäterienheten hos Nacka Kommun. Maila lantmateri@nacka.se

  Rita in tillbyggnaden på kartan. Måttsätt tillbyggnaden och dess läge i förhållande till den befintliga byggnaden. Lås tillbyggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.

  Kartan är ett viktigt underlag för ett korrekt beslut. Till din ansökan kan du vid större tillbyggnader behöva beställa en nybyggnadskarta. Du kan även behöva beställa en karta vid mindre tillbyggnader då tillbyggnaden till exempel ligger nära mark som inte får bebyggas.

  Läs gärna mer om våra kartor här.

  Kontakta Stadsbyggnadsservice för vägledning om rätt karta.

 • Fasadritning
  Alla fasader som påverkas av tillbyggnaden ska redovisas. Markera tillbyggnaden tydligt. Redovisa nya och befintliga marknivåer. Ange också takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer.
 • Planritning
  Planer över befintlig byggnad och den tillbyggda delen ska redovisas. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens sammanlagda area kan räknas ut.
 • Sektionsritning
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.

Beroende på byggnadens storlek och komplexitet kan du eventuellt få startbesked tillsammans med bygglovet. För att få startbesked behöver du skicka in följande handlingar:

 • Konstruktionsritningar (typsektion)
  Konstruktionsritning visar grundläggning, anslutning mellan grund och vägg, anslutning mellan vägg-mellanbjälklag och anslutning mellan vägg-tak. Alla ingående materiallager i vägg, tak och golv ska tydligt redovisas.
 • Förslag till kontrollplan
  En kontrollplan beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.
  Exempel på kontrollplan - går att använda som mall (Word)
 • Enklare brandskyddsdokumentation
  Se exempel

Handlingarna klara?

Bygglovansökan eller anmälan

Utvändig ändring

Om du ska göra ändringar i en byggnads fasad krävs oftast bygglov. Exempel på åtgärder som kräver bygglov kan vara omfärgning, byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, att byta fönster till annan storlek eller sätta in ett nytt fönster där det tidigare inte har funnits något.

Om du osäker om åtgärden är lovpliktig så kontakta oss gärna innan en ansökan skickas in: Stadsbyggnadsservice, 08-718 80 00.

 • Situationsplan
  En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.Kartan kan beställas utan kostnad av Lantmäterienheten hos Nacka Kommun. Maila lantmateri@nacka.se

  Markera aktuell fasad.
 • Fasadritning
  Alla ändringar av fasaden ska redovisas, måttsättning gärna tillkommande fönster/dörrar. Markera ändringen.
 • Planritning
  Markera ändringen på ritning.
 • Konstruktionsritning
  Vid ändring av bärande konstruktion ska konstruktionen och eventuella avväxlingar redovisas.
 • Förslag till kontrollplan
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.
  Exempel på kontrollplan för fasadändring finns att hämta här. (Word-dokument, 71 kB)

Alla handlingar klara?

Bygglovansökan eller anmälan

Fler checklistor, exempelvis för anmälningsärenden, finns på denna sida.

Sidan uppdaterades: