Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Viktigt att veta om bygglov

Här hittar du utförligare information om krav på kontrollplan och kontrollansvarig, tillgänglighet, brandskydd med mera.

Arbetsmiljöansvar

När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras eller repareras så gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) tillsammans med bestämmelserna om byggnads- och anläggningsarbete i arbetsmiljölagen.

Du kan läsa mer om vad det innebär i broschyren från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen (Arbetsmiljöverket)

Brandskydd

En brandskyddsdokumentation beskriver hur en byggnad är planerad för att skyddas mot brand och brandspridning.

En brandskyddsdokumentation ska alltid upprättas och lämnas in vid nybyggnation, inredning av vind och ändring av byggnad som påverkar brandskyddet. Kravet på brandskyddsdokumentation gäller inte för komplementbyggnader som är högst 15 kvm. Dokumentet ska vara framtaget senast till det tekniska samrådet.

Vad varje dokumentation ska innehålla styrs av byggnaden och dess tänkta användningsområde. I Boverkets byggregler kan du läsa mer om vad som gäller. Nacka kommun har också tagit fram ett dokument som ger exempel på hur en enkel brandskyddsdokumentation för enbostadshus kan utformas.
Exempel på enkel brandskyddsdokumentation för enbostadshus (PDF-dokument, 126 kB)

Bygglov för solceller?

Normalt behövs inget bygglov för solceller som ska installeras tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Däremot behövs bygglov om de ska installeras på en ställning eller om de placeras på en byggnad som ligger inom Nacka kommuns kulturmiljöprogram eller har varsamhetsbestämmelse i detaljplanen.
Här kan du se om fastigheten ligger inom sådan miljö.

Funderar du över hur mycket solenergi ditt tak kan ge? Med hjälp av Nackas interaktiva solkarta kan du ta reda på hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som är bäst att använda för solenergi och hur mycket el eller värme en solenergianläggning skulle kunna producera under ett år.

Läs mer om Nackas solkarta.

Färdigställandeskydd

Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som är tänkt att hjälpa dig som byggherre, exempelvis om entreprenören går i konkurs eller av någon annan anledning inte kan bygga klart. Färdigställandeskyddet ska dessutom täcka kostnader som uppstår för att åtgärda fel som upptäcks i slutbesiktningen, samt de skador på byggnaden som felen kan ha orsakat. Det är du som byggherre som ska se till att skyddet finns.

Kravet på färdigställandeskydd gäller vid uppförande av en- och tvåbostadshus och i vissa fall komplementbostadshus. Färdigställandeskydd kan även behövas vid om- eller tillbyggnad eller vid inredning av ytterligare bostad.

Kravet på färdigställandeskydd gäller enbart när åtgärden utförs av en näringsidkare för en konsuments räkning. Om du som byggherre bygger själv behövs alltså inget färdigställandeskydd.

Kontrollansvarig

Du som byggherre är ansvarig för att alla krav enligt lagar och byggregler uppfylls. Till din hjälp ska du ha en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige ska hjälpa dig som byggherre att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att den och andra bestämmelser följs. Den kontrollansvariga ska också vara med vid det tekniska samrådet, kommunens arbetsplatsbesök och skriva ett utlåtande som ska vara underlag för bygglovenhetens slutbesked.

En kontrollansvarig ska finnas för de flesta byggprojekt där det krävs lov eller anmälan. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra mindre ändringar.

Kontrollansvarig behövs normalt inte för enklare lovpliktiga ärenden såsom:

 • tillbyggnader i ett plan upp till 30 kvadratmeter som inte innehåller våtutrymme, har låglutande (platt) tak, har takterrass eller källare,
 • nybyggnad av uthus, garage och carport upp till 50 kvadratmeteri ett plan, beläget ovan mark,
 • inglasning av balkong,
 • skylt eller ljusanordning,
 • vid byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är kulturhistorisk särskilt värdefull,
 • rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall.

Sök efter behörig kontrollansvarig på Boverkets webb

Om du är osäker på om ditt ärende kräver en kontrollansvarig är du välkommen att kontakta stadsbyggnadsservice för att få hjälp.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett samlat dokument som beskriver den kontroll en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen.

För att få beslut om startbesked behöver du skicka in ett förslag till kontrollplan. En kontrollplan ska alltid innehålla uppgifter om:

 • vilken kontroll som ska ske i det aktuella projektet,
 • vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till kommunen,
 • vilka anmälningar som ska göras,
 • tidpunkter för eventuella etapper i arbetet

För enklare projekt ska förslag till kontrollplan lämnas in redan i bygglovskedet. Då kan du få bygglov och startbesked samtidigt. Nedan har vi tagit fram några exempel som visar hur en enkel kontrollplan kan se ut för att uppfylla kraven på innehåll och kontroll. Du kan använda dem som mallar och anpassa dem efter behov.

Tidsbegränsade bygglov

Om inte alla förutsättningar för ett permanent bygglov kan uppfyllas är det möjligt att söka tidsbegränsat bygglov. Åtgärden ska vara av tillfällig karaktär och planerad att pågå under en begränsad tid.

Ett tidsbegränsat bygglov kan ges i som längst tio år. Därefter är det möjligt att söka tidsbegränsat lov för ytterligare fem år. Tiden kan förlängas med högst fem år i taget och kan som längst ges för 15 år.

De handlingar som behövs för ansökan om tidsbegränsat bygglov är samma som för ett permanent bygglov samt en avvecklingsplan.
Se checklistan för den åtgärd som är aktuell
Avvecklingsplan (blankett)

Tillgänglighet i en- och tvåbostadshus

När du bygger nytt, bygger till eller ändrar planlösning i ett permanentbostadshus ställs det krav på att byggnaden ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

För åtgärder som kräver bygglov sker prövningen av att kraven uppfylls i lovskedet. Det gör att du redan i ansökan måste skicka med ritningar som visar att tillgänglighetskraven uppfylls, både inne i huset och på tomten.

Bygglovalliansen, där bland annat Nacka kommun ingår, har tagit fram en folder som förklarar de byggbestämmelser som ska garantera att ett bostadshus blir tillgängligt och användbart även för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Informationen bygger på EU:s grundläggande krav och svensk lagstiftning.
Tillgänglighet och användbarhet för alla i en- och tvåbostadshus (PDF-dokument, 4,3 MB)

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.