Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nackas solkarta

Funderar du över hur mycket solenergi ditt tak kan ge? Med hjälp av Nackas interaktiva solkarta kan du ta reda på hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som är bäst att använda för solenergi och hur mycket el eller värme en solenergianläggning skulle kunna producera under ett år. Ett användbart verktyg vare sig du har eget hus, är aktiv i en bostadsrättsförening eller driver företag i kommunen.

Så använder du solkartan

Kartan visar mängden solinstrålning på taken i tre energiklasser som illustreras med färgerna rött, orange och blått, där rött anger de högsta värdena och blått de lägsta.

Zooma in och klicka på den byggnad du är intresserad av så ser du potentialen för solel och solvärme (kWh) just där, beräknat utifrån schabloner. Dessutom redovisas minskning av koldioxidutsläpp om nuvarande elanvändning ersätts med solel (baserat på nordisk elmix). Du kan själv ändra storleken på installationerna och se hur det förväntas ändra produktionen.

Du kan även söka på en adress, plats eller annan kommun.


Bilden ovan: Data om Nacka stadshus i solkartan. Färgerna visar hur många kvadratmeter som beräknas ha strålande, lovande eller tveksam potential för solenergi.

Bygglov för solceller?

Om du vill installera solcellspaneler eller solfångare på din fastighet räknas det som en fasadändring. Du kan behöva bygglov för detta om din fastighet ligger inom detaljplan, men det finns vissa undantag för en- och tvåbostadshus. Oavsett lovplikt behöver åtgärden följa plan- och bygglagen och gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Läs mer om när du behöver lov på Bygglov för solceller? | Nacka kommun

Ansvariga för solkartan

Solkartan är en satsning inom Energi- & klimatrådgivningen i Stockholmsregionens kommuner och Kommunförbundet Stockholms län, KSL. Solinstrålningen beräknas med hjälp av meteororologiska data, höjddata samt takytor. Solkartan bygger på vissa antaganden och ger inte en exakt bild, men den ger ett inledande svar på om det är värt att undersöka förutsättningarna för att installera solceller eller solvärme på taket.

Solkartan är även ett värdefullt hjälpmedel för kommunens arbete för ett mer hållbart samhälle. En ökad användning av förnybar, egenproducerad, klimat- och miljövänlig energi går i linje med kommunens mål om att begränsa klimatpåverkan.

Länkar för mer information

Energi- och klimatrådgivningen

Här finns bland annat faktablad om solel och solvärme, en steg-för-steg-guide för installation av solceller, goda exempel och nyttiga länkar.

SolElprogrammet

På SolElprogrammets webb kan du bland annat beräkna solcellssystems elproduktion och ekonomi med verktyget Solelekonomi
SolEl-programmet är ett nationellt utvecklingsprogram för solcellsystem som samfinansieras av Energimyndigheten och näringslivet.

Svensk solenergi

Svensk Solenergi (SSE) är en branschförening som representerar både den svenska solenergibranschen och forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet.

Låt Kjells solblomma ge inspiration!

Kjell Sjögren i Lillängen har installerat solceller på en stor del av sitt tak. Dessutom har han en "solcellsblomma" på tomten som vrider sig i takt med solen.

Tiden är inne för sol-el

Teo Enlund (bild till höger) har installerat solpaneler på sitt radhus i Saltsjö Duvnäs. Som forskare på Tekniska högskolan har han också studerat drivkrafter och hinder för att satsa på sol.

Stort intresse för solenergi

Lars Andrén (bild) berättade om teknik, miljövindter, bidragsmöjligheter och mhycket annat kring solenergi på ett välbesökt möte i Stadshuset.

Sidan uppdaterades: