Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Olovligt byggande och ovårdade tomter

Vad är tillsyn?

Kommunen har tillsynsansvar över att reglerna i plan- och bygglagen följs. Tillsyn är en granskning som sker i efterhand.

Det är viktigt att du vet vad som kräver lov innan du börjar bygga. Annars kan du behöva riva. Olovligt byggande kan leda till sanktionsavgift. Det är olovligt att börja bygga utan startbesked eller att flytta in i en byggnad utan slutbesked.

Fråga först!

Undrar du vad det är som byggs, om det finns lov för en åtgärd eller vad som är tillåtet att göra på en tomt? Kontakta Stadsbyggnadsservice. De svarar generellt inom 48 timmar på frågor via e-post.

Har du frågor kontakta Stadsbyggnadsservice på stadsbyggnad@nacka.se
Stadsbyggnadsservice hjälper även till om du önskar ta del av handlingar i ett tillsynsärende.

Du kan även söka en hel del information själv: Vi har samlat information om bygglov och anmälningsplikt på denna sida.

Du kan även läsa mer om vilka åtgärder som kräver lov eller anmälan på Boverkets hemsida

Göra en anmälan

Finns det inte något bygglov för åtgärden du undrar över eller om det t.ex. gäller en ovårdad byggnad eller tomt kan du göra en tillsynsanmälan via vår e-tjänst.

Du kan välja om du vill uppge ditt namn eller vara anonym i en anmälan. Väljer du att vara anonym kan vi inte återkoppla till dig i ärendet. Som anonym anmälare har du inte heller möjlighet att överklaga beslut som tas i ärendet.

Att tänka på:

  • Allt blir offentligt

Alla uppgifter, foton och handlingar du lämnar i din tillsynsanmälan blir offentliga, även om du gör en anonym anmälan. Gör du en namngiven anmälan blir även personuppgifter offentliga. Anmälan i sin helhet skickas alltid ut till fastighetsägaren på den anmälda fastigheten. Är det en namngiven anmälan skickas även personuppgifter med. Läs mer om offentliga handlingar på Offentlighetsprincipen - Regeringen.se

  • Du kan inte anmäla ett område

Du kan endast göra en anmälan per fastighet. Du kan alltså inte anmäla ett helt område utan får i så fall göra en anmälan per fastighet som berörs.

  • Du kan inte återkalla en anmälan eller en del av en anmälan efter att du har skickat in den
Olovligt byggande - Gör tillsynsanmälan

.

Olovligt byggande - Gör en anonym tillsynsanmälan

Nedan har vi samlat en hel del bra information. Det är både allmän information och sådant som kan vägleda dig om din fråga bäst utredas som ett tillsynsärende eller ska besvaras på annat håll.

Allmänt om byggprocessen

Byggherren har fem år på sig på att bygga klart. Avvikelser kan förekomma fram tills slutbesked har utfärdats.

Byggherren ansvarar för att alla bygg-, rivnings- och markåtgärder genomförs enligt de krav som gäller för åtgärden. Om det framgår av beslutet om startbesked kommer vi besöka byggarbetsplatsen vid arbetsplatsbesök och slutsamråd. För att få slutbesked behöver byggherren visa att alla krav som gäller för åtgärden enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och att byggnadsnämnden bedömer att det saknas skäl att ingripa med tillsyn.

Buller från byggarbetsplats

Störs du av buller från byggnadsarbeten? Här finns information: https://www.nacka.se/boende-miljo/hem/buller-och-luftkvalitet/stord-av-buller/

Byggskräp, ovårdad tomt

Fastighetsägare ska hålla sin tomt i vårdat skick, oavsett om den är bebyggd eller inte. Vårdat skick innebär att tomten inte får orsaka olycksfall eller vara ett hinder i trafiken. Tomten får inte användas som lager för till exempel skrot, bilar eller båtar.

Vid byggnation eller renovering får tomten användas för att ha material på under bygget. Material som ligger kvar på en fastighet efter byggtiden är slut kan behöva lov för upplag.

Om tomten blir en olägenhet, tala gärna med fastighetsägaren i första hand.

Byggtrafik, sönderkörda vägar

I Nacka är det kommunen, Trafikverket eller enskilda vägföreningar som ansvarar för vägarna. De är så kallade väghållare. Mer information hittar du här: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/skotsel-av-gator-och-vagar/vem-ansvarar-for-vagen/

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren är alltid ytterst ansvarig för fastigheten och de ändringar som sker på fastigheten. Vid byggnads- och rivningsåtgärder är det den som låter utföra arbetet, så kallad byggherren, ansvarig för att lag, föreskrifter och beslut följs. Det gäller oavsett om åtgärden kräver lov eller anmälan.

Felaktiga parkeringar

Har du frågor eller vill anmäla fordon som är felparkerade, hindrar annan trafik eller är trafikfarligt uppställda i Nacka kommun ska du kontakta Avarn Security AB som sköter parkeringsövervakningen i Nacka. Du når deras kundtjänst via antingen e-post eller telefon.

Ytterligare information hittar du här https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/trafik-och-resande/parkering/

Lovet följs inte

Vid avvikelser från lov görs en bedömning om ett nytt lov behövs, eller om avvikelsen ändå kan rymmas inom det redan givna lovet. Ibland sker mindre förändringar som lämnas in som relationsritning i ärendet.

Kontakta Stadsbyggnadsservice för mer information om pågående ärenden genom att mejla till stadsbyggnad@nacka.se

Sprängning

För att få spränga i detaljplanerat område behöver tillstånd sökas hos Polisen. Det gäller även vid spräckning. Utöver tillstånd från polisen måste även lov sökas hos kommunen inom detaljplanelagt område, om tomtens markhöjd kommer att förändras med mer än en halv meter.

Byggherren ansvarar för sprängningen och är den som ska kontaktas om man störs av en sprängning eller om man tror att ens egna fastighet har påverkats.

För att få reda på om lov finns för åtgärden eller för att få reda på vem som är byggherre, kontakta Stadsbyggnadsservice genom att mejla till stadsbyggnad@nacka.se

Mer information om tillstånd för sprängning finns på Polisens hemsida.

TRAFIKFARLIG VÄXTLIGHET

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms av växtlighet. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

Du kan göra en tillsynsanmälan om du upplever att en häck eller annan växtlighet längs en tomtgräns på en privat fastighet vid utfart och i korsningar är trafikfarlig. Om växtligheten finns på kommunal mark behöver du i stället skicka in en felanmälan på Nackas hemsida via ”Felanmälan och synpunkter” Trafik och resande | Nacka kommun eller via appen Felanmälan Nacka kommun.

Nacka kommun har riktlinjer för skötsel av växtlighet längs tomtgräns, läs gärna riktlinjerna här Trafikfarlig växtlighet | Nacka kommun

Du kan även kontakta Stadsbyggnadsservice innan du gör en tillsynsanmälan för att få hjälp med att ta reda på om växtligheten ligger på privat eller kommunal mark. Mejla stadsbyggnad@nacka.se

Trädfällning

Normalt behövs inte marklov för att fälla träd på egen fastighet. Men kommunen får i detaljplan och områdesbestämmelser besluta att marklov krävs för att skydda natur- och kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Gällande detaljplaner hittar du här: https://www.nacka.se/boende-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/sa-hittar-du-detaljplanen/

Du kan även kontakta Stadsbyggnadsservice för råd om detaljplaner och dess bestämmelser eller om du vill ta reda på om marklov finns för trädfällning. Mejla stadsbyggnad@nacka.se

Vad händer när jag anmäler?

När en anmälan kommer in diarieförs den och ett ärende startas. En första granskning görs av anmälan för att avgöra om det som är anmält kräver lov eller är anmälningspliktigt, om lov eller tillstånd finns eller om åtgärden är olovlig på något annat sätt enligt plan- och bygglagen.

Anmälan skickas i sin helhet, inklusive eventuella personuppgifter, till den eller de anmälan gäller. Anledningen är att vi enligt förvaltningslagen är skyldiga att kommunicera allt av betydelse för det kommande beslutet med den som är föremål för utredningen (part i ärendet). Den lagliga grunden för behandlingen är att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Därefter fördelas ärendet en handläggare. Eftersom det är många anmälningar som kommer in kan det ta tid innan ärendet får en handläggare.

När ärendet tilldelats en handläggare granskas anmälan för att se utreda om det skett någon överträdelse av plan- och bygglagen. I de flesta fall görs ett platsbesök för att dokumentera åtgärden som anmälts.

Om det går att bevilja lov i efterhand uppmanas fastighetsägaren att söka detta. Därefter sker en vanlig bygglovsprövning där eventuella sakägare hörs. Vid lov i efterhand kan byggsanktionsavgifter tillkomma. Läs mer under Bygglovets gång.

Om det inte går att bevilja lov i efterhand kan byggnadsnämnden besluta att det som uppförts olovligt ska återställas till ursprungligt skick, exempelvis riva det man byggt utan lov.

Om det som anmälts inte är olovligt eller om det olovliga rättas, tas ett beslut i ärendet att inte ingripa. Detta beslut skickas till fastighetsägare och till namngiven anmälare, om en sådan finns.

Alla tillsynsärenden avslutas med ett beslut.

Har du frågor om status i ett ärende kontakta Stadsbyggnadsservice på stadsbyggnad@nacka.se

Vad är det som byggs, vad händer?

Stadsbyggnadsservice kan hjälpa till att besvara frågor kring vilka ansökningar eller beslut som finns på fastigheten. Mejla till stadsbyggnad@nacka.se

Varför utövar vi tillsyn?

Det är ett lagkrav i plan- och bygglagen att byggnadsnämnden utövar tillsyn. Det innebär att vi ska kontrollera att byggherrar och fastighetsägare följer de regler som gäller utifrån bygglagstiftningen. Vi ska också kontrollera att ägare tar sitt ansvar att underhålla sina byggnader med mera samt att funktionskontrollanter och kontrollansvariga sköter sina uppgifter enligt lagen.

Sidan uppdaterades: