Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Olovligt byggande och ovårdade tomter

Vad är tillsyn?

Kommunen har tillsynsansvar över att reglerna i plan- och bygglagen följs. Tillsyn är en granskning som sker i efterhand.

Det är viktigt att du vet vad som kräver lov innan du börjar bygga. Annars kan du behöva riva. Olovligt byggande kan leda till sanktionsavgift.

Vad som kräver lov kan variera. Vi har samlat information om bygglov och anmälningsplikt på denna sida.

Har du frågor kontakta Stadsbyggnadsservice på stadsbyggnad@nacka.se

Du kan även läsa mer om vilka åtgärder som kräver lov eller anmälan på Boverkets hemsida

Det är olovligt att börja bygga utan startbesked eller att flytta in i en byggnad utan slutbesked.

Det finns krav på att byggnader och tomter ska hållas i vårdat skick. Detta för att risken för olycksfall begränsas och så att det inte blir betydande olägenheter för omgivning och trafik . Brister du i din vård och skötsel kan kommunen ställa krav på städning och underhåll.

Längre ner på denna sida hittar du information som är bra att kolla på innan du gör en tillsynsanmälan. Kolla gärna på punkterna för att få bättre förståelse om ditt ärende ska utredas som ett tillsynsärende eller ska besvaras på annat håll.

Vill du att kommunen ska utreda om något i din omgivning har gjorts olovligen eller om en tomt eller byggnad uppfyller kraven på vårdat skick? Skicka in en tillsynsanmälan via vår e-tjänst.

Du kan välja om du vill uppge ditt namn eller vara anonym. Observera att alla uppgifter eller handlingar du lämnar i din tillsynsanmälan blir offentliga. Väljer du att vara anonym så kan vi inte återkoppla till dig i ärendet. Som anonym anmälare har du inte heller möjlighet att överklaga beslut som tas i ärendet.

Olovligt byggande - Gör tillsynsanmälan

.

Olovligt byggande - Gör en anonym tillsynsanmälan

.

Allmänt om byggprocessen

Byggherren har fem år på sig på att bygga klart. Avvikelser kan förekomma fram tills slutbesked har utfärdats.

Byggherren ansvarar för att alla bygg-, rivnings- och markåtgärder genomförs enligt de krav som gäller för åtgärden. Om det framgår av beslutet om startbesked kommer vi besöka byggarbetsplatsen vid arbetsplatsbesök och slutsamråd. För att få slutbesked behöver byggherren visa att alla krav som gäller för åtgärden enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och att byggnadsnämnden bedömer att det saknas skäl att ingripa med tillsyn.

Buller från byggarbetsplats

Störs du av buller från byggnadsarbeten? Här finns information: https://www.nacka.se/boende-miljo/hem/buller-och-luftkvalitet/stord-av-buller/

Byggskräp, ovårdad tomt

Fastighetsägare ska hålla sin tomt i vårdat skick, oavsett om den är bebyggd eller inte. Vårdat skick innebär att tomten inte får orsaka olycksfall eller vara ett hinder i trafiken. Tomten får inte användas som lager för till exempel skrot, bilar eller båtar.

Vid byggnation eller renovering får tomten användas för att ha material på under bygget. Material som ligger kvar på en fastighet efter byggtiden är slut kan behöva lov för upplag.

Om tomten blir en olägenhet, tala gärna med fastighetsägaren i första hand.

Byggtrafik, sönderkörda vägar

I Nacka är det kommunen, Trafikverket eller enskilda vägföreningar som ansvarar för vägarna. De är så kallade väghållare. Mer information hittar du här: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/skotsel-av-gator-och-vagar/vem-ansvarar-for-vagen/

Felaktiga parkeringar

Har du frågor eller vill anmäla fordon som är felparkerade, hindrar annan trafik eller är trafikfarligt uppställda i Nacka kommun ska du kontakta Avarn Security AB som sköter parkeringsövervakningen i Nacka. Du når deras kundtjänst via antingen e-post eller telefon.

Ytterligare information hittar du här https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/trafik-och-resande/parkering/

Lovet följs inte

Vid avvikelser från lov görs en bedömning om ett nytt lov behövs, eller om avvikelsen ändå kan rymmas inom det redan givna lovet. Ibland sker mindre förändringar som lämnas in som relationsritning i ärendet.

Kontakta Stadsbyggnadsservice för mer information om pågående ärenden genom att mejla till stadsbyggnad@nacka.se

Sprängning

För att få spränga i detaljplanerat område tillstånd ansökas hos polisen. Det gäller även vid spräckning. Utöver tillstånd från polisen måste även lov sökas hos kommunen, om tomtens markhöjd kommer att förändras med mer än en halv meter.

Byggherren ansvarar för sprängningen och är den som ska kontaktas om man störs av en sprängning eller om man tror att ens egna fastighet har påverkats.

För att få reda på om lov finns för åtgärden eller för att få reda på vem som är byggherre, kontakta Stadsbyggnadsservice genom att mejla till stadsbyggnad@nacka.se

TRAFIKFARLIG VÄXTLIGHET

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms av växtlighet. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

Du kan göra en tillsynsanmälan om du upplever att en häck eller annan växtlighet längs en tomtgräns på en privat fastighet vid utfart och i korsningar är trafikfarlig. Om växtligheten finns på kommunal mark behöver du i stället skicka in en felanmälan på Nackas hemsida via ”Felanmälan och synpunkter” Trafik och resande | Nacka kommun eller via appen Felanmälan Nacka kommun.

Nacka kommun har riktlinjer för skötsel av växtlighet längs tomtgräns, läs gärna riktlinjerna här Trafikfarlig växtlighet | Nacka kommun

Du kan även kontakta Stadsbyggnadsservice innan du gör en tillsynsanmälan för att få hjälp med att ta reda på om växtligheten ligger på privat eller kommunal mark. Mejla stadsbyggnad@nacka.se

Trädfällning

Normalt behövs inte marklov för att fälla träd på egen fastighet. Men kommunen får i detaljplan och områdesbestämmelser besluta att marklov krävs för att skydda natur- och kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Gällande detaljplaner hittar du här: https://www.nacka.se/boende-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/sa-hittar-du-detaljplanen/

Du kan även kontakta Stadsbyggnadsservice för råd om detaljplaner och dess bestämmelser eller om du vill ta reda på om marklov finns för trädfällning. Mejla stadsbyggnad@nacka.se

Vad är det som byggs, vad händer?

Stadsbyggnadsservice kan hjälpa till att besvara frågor kring vilka ansökningar eller beslut som finns på fastigheten. Mejla till stadsbyggnad@nacka.se

Sidan uppdaterades: