Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Inventering och mätning av skyddsvärda träd

Under hösten 2023 har Nacka kommun påbörjat en inventering av skyddsvärda träd, särskilt ekar. Vi tar gärna emot hjälp av dig som har ett stort träd på din tomt.

Ekmiljöer har funnits i Stockholmsområdet under mycket lång tid och en del riktigt gamla ekar har bevarats in i våra dagar. I vårt stadsnära landskap finns i dag bland de rikaste bestånden av grova ekar i landet. De allra tätaste förekomsterna av äldre ekar finns faktiskt i det direkta närområdet till Stockholm, bland annat i Nacka. Våra gamla träd är något att vara både stolta över och rädda om.

Även ur ett europeiskt perspektiv är det viktigt att bevara våra gamla träd, Sverige har bland de största förekomsterna av riktigt grova träd i Europa.

Rapportera ditt träd här Välj kategori Trädmätning

Värdefull kunskap för vår planering

Trädinventeringen utgör en del av vårt löpande arbete med biologisk mångfald. Den genomförs i syfte att kartlägga de värden som finns i framför allt bebyggelsemiljöer. En utökad kunskap om de skyddsvärda träden kommer bidra till att vi kan:

 • få kännedom om var det finns värdefulla träd och bättre beakta dessa värden i den fysiska planeringen,
 • få kännedom om var det finns brist på gamla grova träd och svaga samband mellan värdefulla trädmiljöer,
 • förbättra skötseln av träd på kommunal mark, för att gynna såväl träden som alla de arter som är kopplade till dem. (De gamla grova träden kräver ljus och hotas av igenväxning på vissa platser.),
 • planera för att det ska finnas en god återväxt av gamla grova träd,
 • sprida kunskap och väcka intresse för våra skyddsvärda träd,
 • bidra till ett förbättrat kunskapsläge för länet och landet.

Inventeringen kommer även att utgöra underlag för komunens naturvårdsplan, som i sin tur blir en del av översiktsplanen. Läs gärna mer om översiktsplanen här

Har du ett stort träd på din fastighet?

Vi vill gärna ha hjälp med vår inventering av dig som har ett eller flera stora träd på din tomt. Det är inte svårt att mäta träd. Gör så här:

Mät stammens omkrets ungefär 1,30 meter över marken (längre ner om trädet är smalare där). Det gör du enklast med ett måttband men det går också bra med ett snöre som du sedan mäter i efterhand. Trädet får inte vara flerstammigt under 1,30 meter, då mäts de olika stammarna var för sig.

Rapportera ditt träd här Välj kategori Trädmätning

ek_artikelbild.jpg

Grova och gamla träd är viktiga att bevara

Riktigt gamla och grova träd blir allt ovanligare i landskapet och de som finns kvar är viktiga att bevara oavsett om de växer i skogsmark, odlingslandskapet eller i stadsmiljö. Du behöver samråda med länsstyrelsen innan du fäller, beskär eller genomför någon annan åtgärd som påverkar ett särskilt skyddsvärt träd.

Uppfyller trädet något av följande kriterier är det särskilt skyddsvärt:

 • Jätteträd; träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.
 • Mycket gamla träd; Gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år. (Ålder är ofta svårt att veta.)
 • Grova hålträd; träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstammen.

Både levande och döda träd ingår i definitionen.

Även efterträdare är viktiga

När man tänker på de särskilt skyddsvärda trädens beaktansvärda ålder är det lätt att förstå att det dröjer länge tills en liten ekplanta har uppnått samma värden. Därför är det viktigt att bevara och sköta ekar och andra ädellövträd i olika åldrar, de som blir morgondagens jätteträd.

Syns ofta vid herrgårdar och gods

Eken hade hög status vid gods och herresäten och det är i anslutning till herrgårdar och i parkmiljöer vi hittar många gamla grova ekar idag. Även andra ädellövträd som lind, alm och ask har varit uppskattade i herrgårdsmiljöer, anlagda parker och vid kyrkogårdar.

På bondeägda marker var situationen en helt annan, och det har sin förklaring. Redan under medeltiden var avverkning av ekar förbjudet. Under 1600-talet tillkom det så kallade regalet som innebar att ekarna tillhörde kronan, det vill säga staten. Virket kunde inte nyttjas av bonden utan skulle avvaras för skeppsbyggnad. När skyddet så togs bort, en bit in på 1800-talet, avverkades många av de vid det laget illa omtyckta träden.

Värdefulla för oss människor och för en mångfald av liv

Träden har haft betydelse för oss genom alla tider, såväl kulturellt som till praktisk nytta. Vi har inte minst nytta av de ekosystemtjänster träden ger oss genom att de bland annat renar luft, producerar syre, utjämnar temperatur och uppehåller dagvatten. Träden är förstås också mycket uppskattade inslag i vår närmiljö som får oss att må bra på flera sätt.

De gamla grova träden är viktiga livsmiljöer för en mångfald av svampar, mossor, lavar, insekter, fåglar och även vissa däggdjur. Totalt sett är långt över tusen arter kopplade till eken, fler av dessa är idag hotade och sällsynta. Att ta väl hand om träden är alltså en nyckel till att bevara en mångfald av olika organismer.

Rapportera ditt träd här Välj kategori Trädmätning

Sidan uppdaterades: