Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tre sorters skärgård

Stockholms skärgård består av tiotusentals öar, skär och kobbar. Under ytan finns stora djup och grunda trösklar, och en växlande blandning av sött och salt vatten. Både när det gäller själva vattnet och naturen på land kan man skilja mellan tre typer av skärgård.

Innerskärgården

Innerskärgården liknar ett insjölandskap med vikar, odlingsmarker och skog. Det låga näset mellan Velamsundsviken och Insjön i norra Boo är en plats i Nacka där den nära kopplingen mellan skärgårdslandskapet och Södertörns fastland syns ovanligt tydligt. Grunda vikar är mycket viktiga uppväxtmiljöer för fisk och kan ha stort ekologiskt värde.

I Nacka bjuder innerskärgårdens kustlandskap också på kraftiga branter. Skurusundet är ett mäktigt exempel. Viktigt för vattenomsättningen, men mindre uppenbart, är att många branter fortsätter också utanför vattenlinjen. Bland annat utanför norra kusten är det djupt.

Stora öar, trånga sund och trösklar minskar vattenutbytet mellan innerskärgården och havsområdena längre ut. Samtidigt tar innerskärgården emot ett stort flöde av sötvatten från Mälaren och får därmed en hög omsättning av vattnet. Salthalten varierar beroende på avståndet från Norrström och hur stort flödet från Mälaren för tillfället är.

Bilder från Nackas innerskärgård: Överst en brygga på Tegelön. Därefter Skurusundet med Skurubron. Underst två industrier vid norra kusten: Kummelnäs varv och Bergs oljehamn.

Förhållandena i innerskärgården innebär att vattenområdet har setts som en acceptabel mottagare av stora avloppsutsläpp. I innerskärgården, liksom i insjöarna, är fosfor det näringsämne som tar slut först och därför påverkar övergödningen mest direkt. Ett överskott av kväve transporteras vidare ut till havs, och bidrar till övergödning av mellan- och ytterskärgården.

Kustvattnet norr om Nacka, liksom Skurusundet och Lännerstasunden, räknas till innerskärgården.

Mellanskärgården

Mellanskärgården präglas av både stora fjärdar och en rad större öar. Magra hällmarker är vanliga, men det finns också lövskogar och uppodlade områden. I allmänhet är dock jordlagret tunt. Mellanskägården är som bredast rakt utanför Stockholm.

I mellanskärgården möts kväverikt vatten från innerskärgården och strömmar av mer fosforrikt vatten från havet. Det ger grogrund för en hög biologisk produktion och övergödning. I motsats till i innerskärgården har halten av kväveföreningar störst direkt betydelse.

Baggensfjärden och Erstaviken räknas till mellanskärgården.

Bilder från mellanskärgården: Överst Baggensfjärden mot Kilsviken och Ekoberget, nedanför Erstaviken med bebyggels i Solsidan, underst skog på Sumpholmen utanför Baggens udde.

Ytterskärgården

Ytterskärgården är ett stort område där det öppna havet bryts av glest spridda öar och kala hällar. Någon direkt miljöpåverkan från lokala utsläpp vid kusten märks knappt.

Inga områden i Nacka hör till ytterskärgården.

Miljötillstånd och miljömål

Svealandskusten.se är en webbportal om miljöläget utmed hela kusten som drivs av vattenvårdsförbundet tillsammans med Östersjöforskare vid Stockholms universitet. Nacka är en av de kommuner som bidrar med egen information på portalen.

Fiske och fiskar

Visste du att fiske med handredskap med lina och krok är fritt längs hela ostkusten?
Läs mer om fiske och fiskerätt

Sidan uppdaterades: