Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Riktlinje för placering i kommunal grundskola

Riktlinjen för placering av elever i kommunal förskoleklass och grundskola har antagits av utbildningsnämnden i Nacka.

Syftet med riktlinjen är att ange Nacka kommuns tillämpning av skollagens regler. Dokumentet gäller för placering av elever, folkbokförda i Nacka kommun, i förskoleklass och grundskola vid de kommunala skolorna i Nacka.

Läs eller ladda ner hela riktlinjen via länken nedan:

Obligatoriskt skolval

Alla vårdnadshavare till ett barn som är folkbokfört i Nacka kommun och som behöver en skolplacering ska välja skola till sitt barn.
Detta gäller alltid om barnet

 • ska börja i förskoleklass
 • går på en skola som inte har nästföljande årskurs

Vårdnadshavare ska också ansöka om skolplacering till sitt barn om de

 • vill byta skola
 • flyttar till Nacka

Hur görs skolvalet?

Skolvalen görs i Nacka kommuns e-tjänst Mitt Skolval. Om eleven har sekretessmarkering, anges valen skriftligt till utbildningsenheten.

När ska skolvalet göras?

Om barnet ska börja skolan till läsårsstart ska skolval göras under skolvalsperioden. Ska barnet börja vid någon annan tidpunkt, ska vårdnadshavare göra skolval då de önskar skolplats.

Antal alternativ

Huvudregeln är att tre val av skolor, rangordnade från ett till tre, ska anges om det inte handlar om ett skolbyte. Vid skolbyte kan ett till tre skolval anges.

Beslut om placering

Av utbildningsnämndens delegationsordning framgår vem som är delegerad att fatta placeringsbeslut till de kommunala skolorna i Nacka.
Länk till delegationsordningen

Huvudprincip för placering i förskoleklass och grundskola

Huvudprincipen är att en elev placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå (9 kap. 15 § respektive 10 kap. 30§ skollagen (2010:800)).

Eftersom Nacka kommun tillämpar obligatoriskt skolval och alla vårdnadshavare gör aktiva skolval för sina barn är vårdnadshavarnas val utgångspunkten för elevernas skolplacering. Strävan är att ett så högt rangordnat önskemål som möjligt ska tillgodoses. Om inte något av de tre önskemålen kan tillgodoses, sker placering vid en kommunal skola inom rimligt avstånd från hemmet.

Placering i en urvalssituation

Förskoleklass

Om antalet sökande till en viss årskurs på en skola överstiger platstillgången fattas beslut om placering utifrån 9 kap. 15 § 1 st. skollagen (2010:800).

Grundskola

Om antalet sökande till en viss årskurs på en skola överstiger platstillgången fattas beslut om placering utifrån 10 kap. 30 § 1 st. skollagen (2010:800).

Det innebär att urval till förskoleklassen eller den aktuella årskursen i grundskolan görs utifrån relativ närhet. Vid urvalet rangordnas eleverna utifrån värdet för deras relativa närhet till skolan, från högsta till lägsta.

Om flera elever har samma relativa närhet ska den eleven som har skolan som högst rangordnat val komma i fråga. Om flera elever har samma relativa närhet och samma rangordnat val ska den elev som har närmast från folkbokföringsadressen till den önskade skolan (absolut närhet) komma i fråga.

Mer information om begreppet relativ närhet finns i ett separat block.

Relativ närhet

Relativ närhet = (avståndet från folkbokföringsadressen till den alternativa skolan) – (avståndet från folkbokföringsadressen till den skola som valts i första hand).

Den "alternativa skolan" är den närmaste kommunala skolan mätt från elevens folkbokföringsadress. Om förstahandsvalet är den närmaste kommunala skolan är den "alternativa skolan" den näst närmaste kommunala skolan.

Läs mer om urval vid fler sökande än platser

Urvalsgrupp

När det är fler förstahandssökande till en specifik årskurs på en skola än det finns tillgängliga platser måste urval göras. Om en elev inte får plats på sitt förstahandsval ingår eleven i urvalet till den skola som valts i andra hand. På motsvarande sätt kan en elev ingå i urvalet till den skola som valts i tredje hand.

Mätning av avstånd

Avståndet mäts som gångavstånd i meter mellan elevens folkbokföringsadress och skola. Vid beräkning av relativ närhet sker mätning i absolut mått.

Mätningen görs i ett digitalt kartverktyg, och samma digitala kartverktyg används för alla elever i urvalet. Avståndet som används avser den närmaste gångvägen enligt kartverktyget. Justering med hänsyn till bedömning av olika vägars trafiksäkerhet eller lämplighet görs inte. Utbildningsenheten utformar med stöd av den kommunala huvudmannens verksamhetsstöd hur mätningarna genomförs och vilka mätpunkter som gäller.

Elever med sekretessmarkering

För en elev med sekretessmarkering finns ett adresskydd vilket medför att relativ närhet inte kan beräknas med hjälp av folkbokföringsadressen. En elev med sekretessmarkering placeras därför före övriga elever och ingår därmed inte i ett eventuellt urval.

Elev som flyttar till eller inom Nacka

Elev som flyttar till Nacka kommun

En elev som flyttar till kommunen jämställs under skolvalsperioden med elever folkbokförda i Nacka, och tilldelas en skolplats, under förutsättning att

 1. planerat inflyttningsdatum är innan skolstart eller i nära anslutning till terminsstart.
 2. vårdnadshavarna under skolvalsperioden styrker kommande adress, och inflyttningsdatum, med hyres-, köpekontrakt eller liknande.

Elev som flyttar inom Nacka kommun

En elev som flyttar inom kommunen tilldelas en skolplats utifrån sin nya adress, under förutsättning att

 1. planerat inflyttningsdatum är innan skolstart eller i nära anslutning till terminsstart.
 2. vårdnadshavarna under skolvalsperioden styrker kommande adress, och inflyttningsdatum, med hyres-, köpekontrakt eller liknande.

Placeringen kan omprövas utifrån den aktuella folkbokföringsadressen om flytt ej skett enligt skolvalsansökan.

Ansökan utanför skolvalsperioden

Ansökan utanför skolvalsperioden kan göras i kommunens e-tjänst Mitt Skolval, under flera ansökningsperioder. Datum för de olika ansökningsperioderna finns i blocket När kan jag ansöka på sidan Byte av skola.

 • Vårdnadshavarna ska vara överens för att skolbyte ska kunna ske.
 • Huvudprincipen är att tillmötesgå vårdnadshavarnas önskemål av skola.
 • I en urvalssituation görs urval på samma sätt som beskrivits i blocket Placering i förskoleklass och grundskola.

Om vald skola inte kan ta emot en elev

Om det inte är möjligt att tillmötesgå vårdnadshavarnas skolval på grund av att mottagandet av eleven skulle innebära betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen fattas beslutet utifrån 9 kap. 15 § 2 st. (förskoleklassen) respektive 10 kap. 30 § 2 st. (grundskolan) skollagen (2010:800). Det kan till exempel inträffa när det är fullt på skolan och det därför inte är möjligt att ta emot ytterligare en elev.

Om vårdnadshavaren inte gör aktivt skolval

Vårdnadshavare till barn som behöver en skolplacering och som inte har gjort ett aktivt skolval kontaktas av utbildningsenheten som informerar vårdnadshavare om att skolval ska göras.

Om vårdnadshavarna trots påminnelser ändå inte framför önskemål om skolplacering så placeras eleven vid en kommunal skola inom rimligt avstånd från folkbokföringsadressen.

Om vårdnadshavarna inte är överens

Om vårdnadshavarna inte är överens om skolplaceringen för ett skolpliktigt barn så placeras eleven vid en kommunal skola inom rimligt avstånd från folkbokföringsadressen.

Placering vid vissa profilklasser i grundskolan

Antagning till Eklidens skolas idrottsklass i årskurs 7 respektive till Järla skolas musikklass i årskurs 4 sker utifrån de sökandes resultat på särskilda färdighetstester. Respektive skola ansvarar för utformningen av färdighetstesterna.

Om det är fler sökande än det finns platser sker urval utifrån resultatet på färdighetstestet i enlighet med 9 kap 25–27 §§ skolförordningen (SFS 2011:185).

Till Eklidens skolas idrottsklass sker antagning av elever folkbokförda i annan kommun än Nacka endast i mån av plats.

Sidan uppdaterades: