Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kungörelse om samråd - Ryssbergens naturreservat

Förslag till föreskrifter, avgränsning och skötselplan för Ryssbergens naturreservat i Nacka kommun

Nacka kommun har tagit fram ett förslag till föreskrifter, avgränsning och skötselplan för Ryssbergens naturreservat på delar av fastigheterna Sicklaön 13:2, 13:3 och 39:1 i Nacka kommun.

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Områdets hällmarkstallskogar, bergbranter med gamla tallar samt lövdominerade skogspartier med hassel, ek och grova aspar ska bevaras. Syftet är också att inom ramen för bevarande av biologisk mångfald och naturmiljöer tillgodose behovet av ett tätortsnära naturområde för rekreation och friluftsliv.

Samrådstid

Samrådet pågår från och med 15 januari 2021 till och med den15 mars 2021.

Under samrådet kommer förslag till föreskrifter, avgränsning och skötselplan att visas i utställningshallen på Nacka stadshus, Granitvägen 15. Förslaget finns även på kommunens hemsida www.nacka.se/ryssbergens-naturreservat

Om du inte har möjlighet att läsa på webben eller ta dig till utställningen kan du i stället få handlingarna utskrivna och skickade med posten. Välkommen att kontakta oss via e-post: info@nacka.se eller på telefon 08-718 80 00.

Synpunkter/yttranden

Fastighetsägare och andra berörda ges möjlighet att komma in med yttrande i ärendet. Yttrandet ska vara skriftligt och ha kommit in senast den 15 mars 2021.

(24 § förordningen (1998:1952) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.)

Synpunkter på samrådshandlingarna skickas med e-post till: anna.herrstrom@nacka.se

Diarienummer NTN 2020/212 ska skrivas in i ämnesraden.

Synpunkter kan också skickas per post till:

Anna Herrström

NTN 2020/212

Nacka kommun

131 81 Nacka

Märk handlingen med diarienummer NTN 2020/212.

Frågor besvaras av:

Anna Herrström, telefon: 08-718 96 19

eller

Sara Ekstrand, telefon: 076-720 34 65

Sidan uppdaterades: