Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Kungörelse om beslut att bilda naturreservat

Nacka kommun har den 1 februari 2021, med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken, beslutat att bilda Rensättra naturreservat på fastigheten Rensättra 1:30 samt på del av fastigheterna Rensättra 2:3, Rensättra 1:33 och Mensättra 1:1. Naturreservatet omfattar 56,3 hektar och är beläget 1,5 km nordost om Orminge centrum, i kommundelen Boo.

Syftet med naturreservatet är att bevara ett tätortsnära naturområde för rekreation och friluftsliv samt att bevara områdets värdefulla natur- och kulturmiljöer i form av hävdade marker, gamla hällmarkstallskogar och bäckmiljöer.

Föreskrifter, avgränsning och skötselplan finns tillgängligt på kommunens webbplats: www.nacka.se/rensattra

Nacka kommuns beslut kan överklagas. Överklagan ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till:

Nacka kommun

Registrator

131 81 Nacka

Överklagan kan också skickas via e-post till registrator@nacka.se

Överklagan ska undertecknas med namn, adress, telefonnummer samt ärendets diarienummer, KFKS 2020/711. Överklagan ska ha inkommit senast den 4 mars 2021.

Sidan uppdaterades: