Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Kommunens webbkarta ligger för tillfället nere. Våra systemleverantörer arbetar med att åtgärda problemet.

Augusti

Kungörelse om samråd - planerad vattenverksamhet, Näckenbadet

Nacka kommun bjuder härmed in till avgränsningssamråd, enligt miljöbalkens bestämmelser, inför ansökan om vattenverksamhet.

Projektet

Nacka kommun avser riva befintliga Näckenbadet i Neglinge, Saltsjöbaden för att ge plats åt en ny simhall på samma plats. Den nya simhallen kommer att anläggas med källarplan under grundvattennivå. För att begränsa volymen grundvatteninträngning under byggskede kommer en tät spont att anläggas.

Under byggskedet kommer en viss volym inträngande grundvatten, nederbörd och processvatten att behöva länspumpas. Den planerade verksamheten innebär bortledning av grundvatten vilket enligt miljöbalkens bestämmelser utgör vattenverksamhet. Planerat spontarbete som utförs inom ramen för planerad verksamhet innebär också vibration- och bullerpåverkan på närområdet.

Nacka kommun kommer att söka tillstånd för vattenverksamheten hos Mark- och miljödomstolen.

Avgränsningssamråd

Syftet med pågående avgränsningssamråd är att miljökonsekvensbeskrivningen ska få lämplig omfattning och detaljnivå. I ett framtaget samrådsunderlag beskrivs den planerade verksamheten, avgränsning av största möjliga påverkansområde samt de aspekter som kan påverkas av den planerade verksamheten.

Genom samrådet inhämtas bland annat information om skadeobjekt som finns inom påverkansområdet och hur dessa kan påverkas av den planerade verksamheten.

Synpunkter och frågor

Synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete. Vi tar tacksamt emot skriftliga synpunkter och frågor fram till den 22 september 2021.

Du är välkommen att beställa samrådsunderlag, lämna synpunkter och ställa frågor till: greta.lindberg@geosigma.se, 072-727 49 52. Alternativt: Geosigma, att: Greta Lindberg, Box 894, 751 08 Uppsala.

Sidan uppdaterades: