Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om granskning

Ändring av stadsplanerna S 42, S 67 och S 264 samt detalj-planerna DP 12, DP 155, DP 249 och DP 605 för Nya Östbergatunneln, fastigheten Sicklaön 37:10 m.fl., på Västra Sicklaön, Nacka kommun

Ett förslag till ändring av stadsplaner och detaljplaner har upprättats för rubricerat område beläget i Henriksdal/Finnboda. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Ändringen syftar till att möjliggöra att en ny dagvattentunnel kan komma till stånd genom att komplettera gällande planer med ett markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Gällande markanvändning, byggrätter ovan mark och annan reglering i gällande planer kommer att kvarstå. Planförslaget var utsänt på samråd i april-maj 2021. Efter samrådet har planförslaget utökats så att det omfattar hela fastigheterna Sicklaön 77:1, 78:1, och 78:2 för att berörda fastighetsindelningsbestämmelser, i form av tomtindelningar, ska kunna upphävas för dessa fastigheter. För de nya områden som därmed ingår i detaljplanen medför planändringen endast att tomt­indelning­arna upphävs. Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (u1) berör endast de delar av dessa fastigheter som var med i planförslaget i samrådsskedet. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 20 oktober 2021 att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Under tiden 28 oktober 2021 till och med 2 december 2021 finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar

Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på Nacka kommuns webbsida: www.nacka.se/nya-ostbergatunneln

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Upplysningar

Om du har frågor kring byggnation av tunneln och hur det påverkar området, så kan Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) besvara frågor. Vänligen ring 08-522 120 00 eller mejla nyaostbergatunneln@svoa.se

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Therese Sjöberg
telefon 08-718 93 62, e-post: therese.sjoberg@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2020/65 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten MSN 2020/65
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 2 december 2021. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering


Planenheten

Therese Sjöberg

Planarkitekt

Sidan uppdaterades: