Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunfullmäktige sammanträder den 20 juni 2022

Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 20 juni, klockan 17.00 i Nackasalen, Nacka stadshus.

Tid och plats

Måndagen den 20 juni 2022, klockan 17.00
Lokal: Nackasalen, Nacka stadshus

Ungefärliga hålltider

Klockan 16.30: Musik och sång av musikskolan Musikania innan sammanträdets början
Klockan 17.00: Sammanträdet inleds med behandling av enkla frågor och interpellationer och sedan startar behandling av beslutsärenden.

1. Sammanträdets öppnande
2. Närvaro
3. Val av justerande
4. Anmälningar från revisorerna, övriga anmälningar samt meddelanden och tillkännagivanden
5. Eventuella enkla frågor
6. Interpellation – Stöd till Boo Folkets hus
7. Upprop
8. Valärenden

Beslutsärenden

9. Sammanträdesdagar 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige
10. Tertialbokslut 1 2022 för Nacka kommun
11. Investeringsbeslut och -sammanställning för Nacka kommun tertialbokslut 1 2022
12. Justering av avfallstaxan 2022
13. Avtal om ersättning för drift m.m. av allmäntillgängliga anläggningar på kvartersmark i Järla sjö
14. Skarpnäs naturreservat, Bildande av naturreservat
15. Information om åtgärder inom utvecklingsprogrammet för Velamsund och Nyckelviken 2016–2022
16. Genomförandebeslut för stadsbyggnadsprojekt Orminge 1B Sarvträsk, fastigheterna del av Orminge 46:1, 60:1 och Mensättra 1:1, Boo, Exploateringsavtal, markgenomförandeavtal samt beslut om budget för genomförandet
17. Detaljplan för Sarvträsk, Antagande
18. Genomförandebeslut för stadsbyggnadsprojekt Volten, del av Orminge 60:1, Skarpnäs 1:83, Boo, Utbyggnadspromemoria, markgenomförandeavtal samt beslut om budget för genomförandet
19. Detaljplan Volten, Antagande
20. Genomförandebeslut för stadsbyggnadsprojekt Knutpunkten, Orminge, Beslut om budget för genomförandet
21. Inriktningsbeslut för stadsbyggnadsprojekt Nya Nacka Forum, del av fastigheten Sicklaön 151:1, Centrala Nacka, Startpromemoria samt tilläggsavtal till ramavtal
22. Kommunal borgen Föräldrakooperativet Vikdalens barn Ekonomisk förening
23. Upplåtelse av tomträtt för byggnation av LSS-boende i Saltsjöbaden
24. Omreglering av avgäld för tomträtt med adress Förrådsvägen 1, Älta, Fastigheten Älta 37:30
25. Omreglering av avgäld för tomträtt på Sicklaön 368:2, Jarlaberg, Fastigheten Sicklaön 368:2
26. Omreglering tomträttsavgälder för LSS-boende i Tattby och Björknäs
27. Detaljplan för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) i Boo, Komplettering till överklagan av dom i mål nr P 780-21 i Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
28. Motion – Anslut Nacka kommun till en del av finska förvaltningsområdet
29. Motion – Biståndsbedömt trygghetsboende i Nacka
30. Motion – Utveckling av debattformatet i kommunfullmäktige
31. Inkomna motioner och interpellationer

Alla är välkomna att lyssna

Det går bra att följa sammanträdet i radio Nacka på frekvens 99,9 Mhz med start kl 17.00. Kommunfullmäktiges sammanträden filmas direkt och publiceras här.

Föredragningslistan

Föredragningslistan och alla övriga handlingar finns här.
Behöver du hjälp att komma åt handlingarna kan du vända dig till något av kommunens bibliotek.

Vill du veta mer?

Ring kommunsekreterare Rebecca Band, tfn 08-598 456 42

Sidan uppdaterades: