Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om antagen detaljplan

Detaljplan för tennishall vid Samskolevägen, del av fastigheten Tattby 38:1 i Saltsjöbaden, Nacka kommun

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun har den 31 augusti 2022, § 137 antagit detaljplanen.
Tillkännagivandet om justerat protokoll har den 6 september 2022 anslagits på kommunens anslagstavla.

Den som är missnöjd med miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut kan överklaga detta i brev ställt till Nacka tingsrätt.

Brevet ska dock skickas eller lämnas till:
Nacka kommun
Planenheten MSN 2021/3
131 81 Nacka

Överklagandet måste ha kommit in Nacka kommun senast tre veckor från den dag då justering av protokollet med beslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla det vill säga senast den 27 september 2022.

Endast den som senast under samrådstiden skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts får överklaga.

Av överklagandet ska framgå:

  • vilket beslut som överklagas, t ex genom att ange ärendets beteckning och beslutsdatum med paragrafnummer
  • varför beslutet är felaktigt och hur det ska ändras

Överklagandet ska vara undertecknat och försett med namnförtydligande. Även postadress och telefonnummer ska uppges.

Planenheten

Sidan uppdaterades: