Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kungörelse om samråd

Upphävande av torrläggningsföretag Kummelberget-Skarpnäs, Nacka kommun

Med anledning av planläggningen av Kummelbergets verksamhetsområde, del av Skarpnäs 1:83 och 2:14 m.fl. i Boo, är det lämpligt att upphäva rubricerat torrläggningsföretag.

Torrläggningsföretag (numera benämnt markavvattningsföretag) är vattensamfälligheter med syfte att skapa förbättrade markvattenförhållanden för exempelvis jordbruksmark. Med tiden har de flesta spelat ut sin roll. De är dock fortfarande rättsligt gällande och lika bindande som vattendomar. Upphörande av ett torrläggningsföretag måste därför godkännas av Mark- och miljödomstolen.

Som en del i processen att upphäva torrläggningsföretaget ska samråd hållas med sakägare. Under samrådet finns möjlighet att lämna synpunkter. Information kring torrläggningsföretaget och dess upphävande finns från 2023-02-08 och till 2023-03-01 i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Synpunkter ska ha inkommit senast 2023-03-01 till registrator.plan@nacka.se, skriv
KFKS 2019-00060 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten, KFKS 2019-00060
131 81 Nacka

Eventuella frågor om samrådet kan ställas till planarkitekt Alexander Erixson telefon 08-7187735, e-post: alexander.erixson@nacka.se

Sidan uppdaterades: