Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om upphävande

Detaljplan för Järla stationsområde norr, inom fastigheten Sicklaön 361:1, del av Sicklaön 40:11, Sicklaön 40:25, del av Sicklaön 133:1 samt del av Sicklaön 132:16, på västra Sicklaön, Nacka kommun

Kommunfullmäktige har den 15 maj 2023, § 168 beslutat att upphäva beslutet den 24 april 2023, § 140, att anta detaljplan för Järla stationsområde norr, Sicklaön 361:1, del av Sicklaön 40:11, Sicklaön 40:25, del av Sicklaön 133:1 samt del av Sicklaön 132:16 på Sicklaön.

Tillkännagivandet om justerat protokoll har den 25 maj 2023 anslagits på kommunens anslagstavla.

Den som är missnöjd med kommunfullmäktiges beslut kan överklaga detta i brev ställt till Nacka tingsrätt. Brevet ska dock skickas eller lämnas till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2016-00888
131 81 Nacka

Överklagandet måste ha kommit in Nacka kommun senast tre veckor från den dag då justering av protokollet med beslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla det vill säga senast den 15 juni 2023.

Beslutet kan överklagas av de som berörs av det. Ett överklagande som inte kommit in i rätt tid får inte tas upp till prövning

Av överklagandet ska framgå:

  • vilket beslut som överklagas, t ex genom att ange ärendets beteckning och beslutsdatum med paragrafnummer
  • varför beslutet är felaktigt och hur det ska ändras

Överklagandet ska vara undertecknat och försett med namnförtydligande. Även postadress och telefonnummer ska uppges.

Handlingar som du anser stöder din uppfattning ska skickas med.

Det går givetvis att anlita ett ombud som sköter överklagandet.

Sidan uppdaterades: