Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om antagande

Detaljplan för Idrottshall vid Ektorpsvägen, del av fastigheten Sicklaön 41:2 med flera, i Ektorp, Nacka kommun

Kommunfullmäktige i Nacka kommun har den 17 juni 2024, § 126 antagit detaljplanen.

Tillkännagivandet om justerat protokoll har den 26 juni 2024 anslagits på kommunens anslagstavla.

Planenheten

Annica Schneider
Projektkoordinator

Information om hur man överklagar kommunens beslut om att anta detaljplanen

Den som är missnöjd med kommunfullmäktiges beslut kan överklaga detta i brev eller mejl ställt till Nacka tingsrätt.

Brevet eller mejlet ska dock skickas eller lämnas till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2019-01136
131 81 Nacka

Eller till

registrator.plan@nacka.se, ange KFKS 2019-01136 i ämnesraden.

Överklagandet måste ha kommit in Nacka kommun senast tre veckor från den dag då justering av protokollet med beslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla det vill säga senast den 17 juli 2024.

Endast den som senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts får överklaga.

Ett överklagande som inte kommit in i rätt tid får inte tas upp till prövning

Av överklagandet ska framgå:

  • vilket beslut som överklagas, t ex genom att ange ärendets beteckning och beslutsdatum med paragrafnummer
  • varför beslutet är felaktigt och hur det ska ändras

Det ska tydligt framgå av överklagandet vem det är som klagar. Namn, postadress/e-postadress och telefonnummer ska uppges. Du behöver inte uppge ditt personnummer.

Handlingar som du anser stöder din uppfattning ska skickas med.

Det går givetvis att anlita ett ombud som sköter överklagandet.

Sidan uppdaterades: