Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka Energi AB är ett av Nacka kommuns helägda bolag. Bolaget bildades redan 1919 och ägs sedan 1952 av Nacka kommun. Den primära verksamheten är drift och förvaltning av elnätet i bolaget Nacka Energi AB. Nacka Energi AB har dotterbolaget Nacka Energi Försäljning AB.

I samband med att Nacka växer, tunnelbaneutbyggnaden och allt fler bostäder och verksamheter byggs, arbetar bolaget även med att säkerställa att investeringar i elnätet, skapar möjligheter för ett framtida hållbart Nacka.

Nacka Energis verksamhet täcker hela Nacka men inte området för Boo församling.

Kommunens uppdrag till bolaget

Nacka kommun har gett i uppdrag till Nacka Energi AB att förvalta och ansvara för drift och underhåll av lokalnätet för el.

Nacka Energis egen hemsida

Kommunens roll i bolaget

Nacka Energi AB bestämmer om sig själva, men kommunen som ägare, ska genom olika instrument styra och kontrollera. Fullmäktige i Nacka kommun ska därför:

  • fastställa ändamålet med verksamheten och se till att ändamålet och de kommunala befogenheterna anges i bolagsordningen,
  • utse samtliga styrelseledamöter och minst en lekmannarevisor/revisor,
  • se till att fullmäktige får ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet fattas,
  • se till att företaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över till privata utförare.

Mer information och styrande dokument:

Sidan uppdaterades: