Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka vatten och avfall AB är ett av Nacka kommuns helägda bolag. Bolaget bildades 2017 och den primära verksamheten är att leverera säkra vatten- och avfallstjänster för alla som besöker, lever eller verkar i Nacka kommun. Genom bolagets tjänster skapas förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart samhälle i Nacka. Inte minst i samband med ett växande Nacka där nya och fler medborgares behov behöver säkerställas.

Här kommer du till bolagets egen hemsida

Kommunens uppdrag till bolaget

Nacka kommun har gett i uppdrag till Nacka vatten och avfall AB att förvalta och ansvara för utbyggnad, drift och underhåll av vattennätet samt att ansvara för såväl återvinning som avfallshantering.

Kommunens roll i bolaget

Nacka vatten och avfall AB bestämmer om sig själva, men kommunen som ägare, ska genom olika instrument styra och kontrollera. Fullmäktige i Nacka kommun ska därför:

  • fastställa ändamålet med verksamheten och se till att ändamålet och de kommunala befogenheterna anges i bolagsordningen,
  • utse samtliga styrelseledamöter och minst en lekmannarevisor/revisor,
  • se till att fullmäktige får ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet fattas,
  • se till att företaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över till privata utförare.

Mer information och styrande dokument

Ägarens styrdokument är främst bolagsordning och ägardirektiv i aktiebolag men även kommunens styrande dokument.

Sidan uppdaterades: