Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Allmänna handlingar

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig bland annat en unik insyn i Sveriges offentliga verksamhet, vilket kallas för offentlighetsprincipen.

För att en handling ska anses vara en allmän handling ska den förvaras hos en myndighet :

  • Förvaras hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsen eller utbildningsnämnden) och
  • vara inkommen eller upprättad.

Handlingen kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i kommunens ärendehanteringssystem. Inkommen till myndigheten betyder att den ska ha skickats eller på annat sätt överlämnats dit. Upprättad är den när den är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart.

En allmän handling är antingen offentlig eller sekretessbelagd. Om en allmän handling inte omfattas av sekretess är den en allmän handling. För att en handling ska anses vara sekretessbelagd ska den omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Handlingar eller ärenden som handlar om en enskild persons personliga förhållanden kan vara sekretessbelagda. Det kan till exempel vara ärenden som rör socialtjänsten. Sekretessbelagda (hemliga) handlingar får inte lämnas ut.

Om en allmän handling begärs ut av någon ska utlämnandet ske ”skyndsamt”. I princip innebär detta att om handlingen på ett enkelt sätt kan tas fram vid ett personligt besök bör man få se den med en gång. Man kan också beställa handlingar per telefon, brev eller e-post.

Rutin för e-post/brev

Brev som kommer in centralt till kommunen och skickas vidare till dig

Brevpost som är ställd till dig som är förtroendevald eller som är partiadresserad datumstämplas på kuvertet och skickas sedan vidare till dig. Denna typ av post öppnas inte centralt utan du måste avgöra om handlingen ska registreras eller inte. Om handlingen ska registreras ska du mejla en inskannad (digital) kopia till registrator.

Om brev eller e-post skickas hem till dig eller via e-post

Om brevet eller e-postmeddelandet hör till ett pågående ärende i kommunen så behöver det registreras. Om du tror att flera förtroendevalda i nämnden fått samma handling så är det enklast att du stämmer av med ordförande i nämnden eller nämndsekreteraren så kan en central registrering ske. Om det enbart är du som fått handlingen så kan du alltid vidarebefordra det till den som är handläggare för ärendet. Om det rör sig om brev så skannar du brevet och skickar vidare till handläggaren. När handläggaren tagit hand om handlingen så kan du radera eventuell e-post.

Om en handling inte rör ett pågående ärende men något som kan ge upphov till ett ärende i kommunen så skickar du brevet/e-posten vidare till registratur på registrator@nacka.se.

Brev och e-post som varken hör till ett pågående ärende eller ger upphov till ett ärende behöver inte registreras. Det kan exempelvis röra sig om enkla frågor som när nästa kommunfullmäktige är eller hur många ledamöter som sitter i en viss nämnd. Enkla sakfrågor behöver därför som regel inte registreras. Om du är osäker eller för säkerhetsskull vill registrera handlingen så kan du ta kontakt med registratur som kan vägleda dig.

Observera att ovanstående rutiner gäller både brev som skickas direkt hem till din hemadress, din privata e-post och din e-post via nacka.se.

Om det finns sekretess eller personuppgifter i brev/e-post

Om brev/e-post innehåller sekretess så måste handlingen alltid registreras. Ta kontakt i första hand med handläggaren i ärendet eller registratur så att registrering sker omgående. Viktigt att du inte har kvar sekretesshandlingen efter att registrering skett utan att den tas omhand i verksamhetssystem som uppfyller säkerhetskrav för denna typ av handlingar.

Brev/e-post som innehåller känsliga/skyddsvärda personuppgifter ska även tas om av säkra verksamhetssystem. Känsliga/skyddsvärda personuppgifter är uppgifter som avser: personnummer, hälsa, ras/etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös/filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening och sexualliv. Vanligast förekommande är kanske att någon anger personnummer eller beskriver sitt hälsotillstånd och då betraktas det som känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Finns det ett behov av att skicka känsliga personuppgifter via e-post så får det enbart ske via Säkra meddelanden. https://www.nacka.se/medarbetare/system/sakra-meddelanden/

Om du får e-post med känsliga personuppgifter eller sekretess och vill svara den enskilde? Tänk på att svara i ett nytt e-postmeddelanden så att du inte sänder iväg de känsliga personuppgifterna/sekretessuppgifterna igen.

Om någon vill ta del av din e-post

Om någon vill ta del av din e-post så kommer oftast den begäran centralt till registratur. Registratur kommer då att skicka begäran vidare till dig. Ta kontakt med registrator för att komma överens om hur ni utlämnandet av e-posten ska ske.

Tänk på att en begäran om allmän handling ska hanteras skyndsamt. Med ”skyndsamt” menas i princip samma dag som begäran gjorts. Om man behöver ta ställning till om handlingar är allmänna och offentliga så kan det i vissa fall få ta någon eller några dagar. Samma sak gäller om begäran är omfattande.

Om du behöver hjälp med att bedöma vad som är en allmän handling eller frågor kring sekretess kan du alltid kontakta ansvarig kommunjurist.

Tänk på: Är du osäker på om ett mejl, SMS eller ett fysiskt brev är en allmän handling? Hör av dig till registratur på registrator@nacka.se

Dataskydd och personuppgifter

Sedan 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) ersätter tidigare personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen avser framförallt att skydda personuppgifter. I Nacka kommun är varje nämnd personuppgiftsansvarig för den behandlingar som sker inom nämndens ansvarsområde. Att nämnden är personuppgiftsansvarig innebär att nämnden har det yttersta ansvaret för att alla behandlingar av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen.

I Nacka kommun har alla nämnder utsett ett gemensamt dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har som huvudsaklig arbetsuppgift att granska nämndernas efterlevnad av förordningen och att vara kontaktperson för allmänheten gällande dataskyddsfrågor.
Läs mer om hur Nacka kommun arbetar med dataskyddsfrågor.

Webbpublicering av personuppgifter

I Nacka kommun är huvudregeln att kallelser och protokoll från kommunfullmäktige, nämnder och råd/kommittéer publiceras i sin helhet på www.nacka.se. Undantag från denna huvudregel ska däremot ske om enskilda handlingar innehåller personuppgifter som:

  • omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen,
  • innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om lagöverträdelser eller annan skyddsvärd/integritetskänslig information enligt dataskyddsförordningen eller
  • inte omfattas av ett allmänt intresse.

Om personuppgifterna innehåller något av ovan måste personuppgifterna som regel ”maskas” (det vill säga tas bort) innan publicering sker på www.nacka.se. Uppgifterna finnas alltså kvar i handlingen men maskas innan publicering.

Sidan uppdaterades: