Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Inköp och upphandling

Upphandlingslagarna och den nationella upphandlingsstrategin

Upphandlingslagarna

Den offentliga sektorn i Sverige gör varje år inköp för uppskattningsvis 844 miljarder kronor. Nacka kommun köper varje år varor och tjänster, inklusive kundval, för cirka 4 miljarder kronor.

För att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen måste offentliga myndigheter följa reglerna för offentlig upphandling. Det får inte förekomma osunda lojaliteter och valet av leverantör ska ske på affärsmässig grund och baseras på vilken leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren. Alla leverantörer ska få möjlighet att tävla på samma villkor i varje upphandling.

Upphandlingslagarna bygger på EU-direktiv. De fem grundprinciperna är icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande. Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska alltid tolkas utifrån grundprinciperna. De upphandlande myndigheterna ska vara sakliga och välja leverantör utifrån det som köps.

Upphandlingslagarna förändras från och med 2017. Här kan du läsa om förändringarna. Syftet är att de ska vara enklare och mer flexibelt att anskaffa varor och tjänster och att det ska vara enklare att ställa krav på samhälleliga mål. Om upphandlingen annonserades före 2017 gäller de äldre upphandlingslagarna.

Vill du ha mer information om lagen om offentlig upphandling hittar du det via Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket.

Den nationella upphandlingsstrategin

I den nationella upphandlingsstrategin som publicerades i juni 2016 föreslås konkreta relevanta åtgärder som upphandlande myndigheter och enheter kan vidta oavsett vilken offentlig verksamhet det rör sig om.

Sveriges kommuner och landsting, Konkurrensverket samt Upphandlingsmyndigheten har varit delaktiga när strategin har tagits fram.

Regeringens mål för den offentliga upphandlingen är att den ska vara

  • effektiv
  • rättssäker
  • tillvarata konkurrensen på marknaden
  • främja innovationer och alternativa lösningar
  • beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn.

En förutsättning för att målen ska kunna förverkligas är att de upphandlande myndigheterna och enheterna ser värdet i att ha motsvarande mål i sina verksamheter.

Syftet är att främja en sund konkurrens, bidra till att hållbarhetsmål uppfylls samt att stimulera innovation och utveckling av nya varor och tjänster.

Med en väl fungerande konkurrens vill regeringen öka effektivitet och kvalitet i offentlig sektor samtidigt som hänsyn tas till Sveriges internationella åtaganden inom EU, WTO och andra frihandelsavtal.

Den nationella upphandlingsstrategin ska ge förutsättningar för mindre företag och idéburna aktörer att delta i offentliga upphandlingar. Den ska också vara ett medel att nå nationella miljömål och sociala hållbarhetsmål. Arbetsmässiga och miljömässiga hållbarhetskrav ska ställas där de är motiverade. En del av de upphandlande myndigheternas verksamhetsutveckling ska vara innovationsupphandling.

Här kan du läsa mer om den nationella upphandlingsstrategin.

Sidan uppdaterades: